Plen­ko­vić: ‘Za dom’ je do­volj­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– HDZ ide po pobjedu – po­ru­čio je predsjednik HDZ-a An­drej Plen­ko­vić na po­čet­ku pre­diz­bor­ne kam­pa­nje u Sta­ro­me Gra­du na oto­ku Hva­ru. U šet­nji Sta­rim Gra­dom, na oto­ku odak­le vu­če obi­telj­sko po­ri­jek­lo s oče­ve stra­ne, Plen­ko­vi­ću je pri­šao i je­dan gra­đa­nin ko­ji mu se obra­tio s “pre­mi­je­ru”. – Pre­mi­je­ru, nas je u obi­te­lji sed­me­ro i svi smo za vas. Uvik je bi­lo za dom sprem­ni i, ako tre­ba, opet će­mo ići – re­kao je taj čo­vjek Plen­ko­vi­ću. – Za dom je do­volj­no – od­go­vo­rio mu je predsjednik HDZ-a ko­ji je pos­li­je objas­nio da mu je stih “za dom” os­tao u gla­vi jer je pri­je raz­go­vo­ra s ovim bi­ra­čem upra­vo iz­a­šao sa sve­ča­ne sjed­ni­ce Grad­skog vi­je­ća Sta­ro­ga Gra­da ko­ja je za­vr­ši­la iz­ved­bom ari­je “U boj, u boj”. – Kao čo­vjek ko­ji po oče­voj stra­ni po­tje­če s oto­ka Hva­ra, ci­je­nim svo­je ko­ri­je­ne, svo­je pret­ke, lju­de ko­je sim­bo­li­zi­ra­ju vi­no­va lo­za, mas­li­na, la­van­da, ali i te­žak rad na­ših ri­ba­ra i te­ža­ka – re­kao je Plen­ko­vić. Od­go­va­rao je i na no­vi­nar­sko pi­ta­nje o uvo­đe­nju ći­ri­li­ce u jav­nu upo­ra­bu u gra­du Vu­ko­va­ru, što je te­ma o ko­joj se po­s­ljed­njih da­na po­no­vo in­ten­zi­vi­ra­la ras­pra­va. – HDZ po­štu­je pra­va ma­nji­na. Us­put, čla­nak 8. go­vo­ri i o uva­ža­va­nju Hr­va­ta kao ve­ćin­skog naroda. Ali rje­še­nje ko­je je pro­na­đe­no pri­je dvi­je go­di­ne, na tra­gu rje­še­nja Us­tav­nog su­da, a što pro­vo­de ti­je­la Gra­da Vu­ko­va­ra, ja­ko je do­bro rje­še­nje. Li­ci­ti­ra­nje s ti­me tko za­is­ta ima pre­bi­va­li­šte ne pri­do­no­si po­di­za­nju po­vje­re­nja, di­ja­lo­ga i to­le­ran­ci­je iz­me­đu ma­nji­na i ve­ćin­skog naroda. A to je ono za što će­mo se mi in­ten­ziv­no za­la­ga­ti – re­kao je no­vi šef HDZ-a. (T. Kras­nec)

Plen­ko­vi­ću se Hva­ra­nin, dok je bio u šet­nji, obra­tio s “pre­mi­je­ru”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.