“Omjer sta­nov­ni­ka is­ti je jer Ore­pić i Hr­va­te bri­še s po­pi­sa”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

Pro­blem je što je mi­nis­tar čo­vjek ko­ji je tu da pro­vo­di za­ko­ne, a ne da pre­is­pi­tu­je nji­ho­vu va­lja­nost, za­klju­čio je Sr­đan Mi­la­ko­vić

Ne­ko­li­ko da­na na­kon me­dij­skog pre­pu­ca­va­nja mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Vla­he Ore­pi­ća i za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka SDSS-a Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca ogla­sio se i za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Vu­ko- va­ra iz re­do­va sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne Sr­đan Mi­la­ko­vić is­tak­nuv­ši ka­ko se ova te­ma ko­ris­ti pri­je sve­ga u dnev­no­po­li­tič­ke svr­he ra­di pri­kup­lja­nja po­ko­jeg do­dat­nog gla­sa na sko­rim iz­bo­ri­ma. – Pro­blem je što je mi­nis­tar čo­vjek ko­ji je tu da pro­vo­di za­ko­ne, a ne da pre­is­pi­tu­je nji­ho­vu va­lja­nost. Ra­di se o mi­nis­tru ko­ji ne može osi­gu­ra­ti ni da se ski­nu­te dvo­je­zič­ne plo­če vra­te na pro­če­lja zgra­da gdje bi pre­ma za­ko­nu tre­ba­le sta­ja­ti – re­kao je Mi­la­ko­vić. Pi­ta­nje pre­bi­va­li­šta, tvr­di, stvar je ne­ure­đe­nos­ti i ne­funk­ci­oni­ra­nja dr­ža­ve.– Ove pro­vje­re ne od­no­se se sa­mo na Sr­be ne­go na sve sta­nov­ni­ke Vu­ko­va­ra. U Vu­ko­va­ru je jed­na tre­ći­na Sr­ba, a 2/3 su gra­đa­ni hr­vat­ske na­ci­onal­nos­ti i os­ta­li. Lo­gi­kom stva­ri vi­še će Hr­va­ta i dru­gih bi­ti ko­ji­ma će bi­ti od­jav­lje­no pre­bi­va­li­šte jer ži­ve iz­van Vu­ko­va­ra. Sa­mim tim omjer bro­ja sta­nov­ni­ka u gra­du os­tat će i da­lje ne­pro­mi­je­njen – re­kao je Mi­la­ko­vić pro­zi­va­ju­ći i Pu­pov­ca či­ja “ulo­ga čes­to ni­je u in­te­re­su Sr­ba u Hr­vat­skoj”.

9654 Sr­ba u Vu­ko­va­ru od 27.000 sta­nov­ni­ka po­pi­sa­no je 2011. Na iz­bo­ri­ma 2014. bi­lo je 27.000 bi­ra­ča u Vu­ko­va­ru, ka­že Mi­la­ko­vić

12.796 Sr­ba u Vu­ko­va­ru od 27.000 sta­nov­ni­ka bi­lo je s pre­bi­va­li­štem na ma­njin­skim iz­bo­ri­ma 2011., ka­že Mi­la­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.