“Cr­ve­ni” Si­sak gra­fi­tom na po­ru­ke bi­sku­pa Ko­ši­ća

Biskup je po­zvao da se glas ne da za­go­vor­ni­ci­ma “lex Per­ko­vić”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Danijel Pre­rad I pri­je su iz­ja­ve bi­sku­pa Ko­ši­ća iz­a­zi­va­le ras­pra­ve. Je li čud­no što je baš u nje­go­vo vri­je­me u Si­sku SDP-ova vlast smi­je­ni­la HDZ-ovu? Na­kon što je, uz ne­ko­li­ko mje­se­ci pre­ki­da, Si­skom od 1991. go­di­ne vla­dao HDZ s part­ne­ri­ma, 2013. go­di­ne vlast je u gra­du pre­uzeo SDP, a gra­do­na­čel­ni­ca pos­ta­la Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček, ko­ja je ne­dav­no, na sve­ča­nos­ti u Bre­zo­vi­ci u po­vo­du Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be, na go­vor­ni­ci iz­rek­la poz­drav “Smrt fa­šiz­mu – slo­bo­da na­ro­du”. Taj je poz­drav ju­čer uju­tro osva­nuo cr­ve­nim spre­jem na­cr­tan tik do sje­di­šta Si­sač­ke bi­sku­pi­je, na za­štit­nom po­kro­vu zgra­de biv­šeg ki­na “Slo­bo­da”, ko­je je Si­sač­ka bi­sku­pi­ja ku­pi­la pri­je ne­ko­li­ko go­di­na i u ko­joj se ure­đu­je di­je­ce­zan­ski mu­zej.

Cr­k­va ni­je mo­no­lit­na

Vje­ro­jat­no je to bi­la re­ak­ci­ja Rad­nič­ke fron­te, ko­ja se i pot­pi­sa­la do­dav­ši cr­ve­nu pe­to­kra­ku i “An­ti­fa Si­sak”, na iz­ja­ve si­sač­kog bi­sku­pa Vla­de Ko­ši­ća ko­ji je dan pri­je na mi­si u Go­ra­ma po­zvao da se na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma glas ne da oni­ma ko­ji su 2013. gla­sa­li za tzv. lex Per­ko­vić, op­tu­živ­ši ih za za­štit­ni­ke Jo­si­pa Per­ko­vi­ća i Zdrav­ka Mus­ta­ća, ia­ko se obo­ji­ci mo­glo su­di­ti i dav­no pri­je 2013., ali u Hr­vat­skoj. No, vje­ro­jat­ni­je je to bi­la i re­ak­ci­ja na broj­ne pri­je iz­re­če­ne iz­ja­ve bi­sku­pa Ko­ši­ća, a ko­je su u jav­nos­ti iz­a­zi­va­le velike ras­pra­ve. Upra­vo je biskup Vla­do Košić naj­is­tak­nu­ti­ji u po­li­tič­kim po­ru­ka­ma s ol­ta­ra, pa je sto­ga po­ma­lo čud­no što je u nje­go­vo vri­je­me u Si­sku, sje­di­štu Si­sač­ke bi­sku­pi­je, doš­lo do smje­ne HDZ-a i do­la­ska SDP-a na vlast. – To go­vo­ri da naj­ve­ći dio ka­to­li­ka ne pri­hva­ća ono što Košić go­vo­ri, jer bi u dr­ža­vi s 90 pos­to ka­to­li­ka zna­či­lo da bi de­mo­kr­š­ćan­ske i dru­ge des­ne stran­ke do­bi­va­le po­svu­da vlast. U raz­go­vo­ru sa su­gra­đa­ni­ma ka­to­li­ci­ma u Si­sku ja­ko ve­lik broj njih ne sla­že se s ri­je­či­ma i pos­tu­pa­nji­ma bi­sku­pa Ko­ši­ća. To me ne ču­di jer ne vi­dim ka­ko bi se net­ko to­le­ran­tan, ko­ji po­štu­je ide­ju mi­ra, mo­gao slo­ži­ti s njim – ka­že po­vjes­ni­čar Hr­vo­je Kla­sić, ro­đe­ni Siš­ča­nin. Ni­je mu čud­no što na svim iz­bo­ri­ma, una­toč ve­ći­ni ka­to­li­ka, oko 50 pos­to gla­so­va do­bi­ju li­je­vi. – Ka­to­lič­ka cr­k­va u Hr­vat­skoj ni­je mo­no­lit­na or­ga­ni­za­ci­ja što je vid­lji­vo i iz 2. svjet­skog ra­ta ka­da je dio sve­ćens­tva bio u par­ti­za­ni­ma, dio je os­tao u cr­k­vi, ali su bi­li iz­ra­zi­ti an­ti­fa­šis­ti, no dio je bio i u us­ta­škom po­kre­tu An­te Pa­ve­li­ća. Dak­le, kroz povijest smo ima­li velike raz­li­ke unu­tar hr­vat­ske Ka­to­lič­ke cr­k­ve pa ne vi­dim raz­lo­ga za­što to ne bi bi­lo pri­sut­no i me­đu vjer­ni­ci­ma, što se i vi­di po iz­bor­nim re­zul­ta­ti­ma – do­da­je Košić. A od­nos SDP-ove si­sač­ke gra­do­na­čel­ni­ce Kris­ti­ne Ikić Ba­ni­ček, iz­a­bra­ne 2013., i si­sač­kog bi­sku­pa Vla­de Ko­ši­ća, us­to­li­če­nog 2009. go­di­ne, ni­je naj­bo­lji, no ne­ma otvo­re­nog su­ko­ba. No, pri­je no što je pos­ta­la gra­do­na­čel­ni­ca Ikić Ba­ni­ček je bi­la uklju­če­na u naj­ve­ću lo­kal­nu ras­pra­vu ko­ju je Košić iz­a­zvao svo­jom za­bra­nom ko­ri­šte­nja ime­na bi­sku­pa Kvi­ri­na uz spo­men Prvog si­sač­kog par­ti­zan­skog odre­da, na ma­ni­fes­ta­ci­ji “Kel­t­ska noć”, ko­ja obra­đu­je do­ga­đa­je iz si­sač­ke po­vi­jes­ti. “Os­tao sam za­pre­pa­šten, lju­tit, ka­da sam vi­dio da se na is­toj pri­red­bi u Si­sku, ko­ji vo­li za se­be re­ći da je grad hr­vat­skih po­bje­da, jed­na­ko sla­ve sve­ti Kvi­rin, si­sač­ki biskup i mu­če­nik i za­štit­nik to­ga gra­da, te par­ti­za­ni, zlo­čin­ci ko­ji su ru­ši­li cr­k­ve i ubi­ja­li ži­vu cr­k­vu. Moj grad Si­sak i ci­je­la Hr­vat­ska mo­ra­ju od­lu­či­ti ho­će li sli­je­di­ti Kris­ta ili an­ti­kris­ta, jer ne mo­gu jed­no i dru­go. Sto­ga za­bra­nju­jem ubu­du­će bi­lo kak­vu upo­tre­bu ime­na i li­ka sve­tog Kvi­ri­na za­jed­no sa zlo­čin­ci­ma par­ti­za­ni­ma”, re­kao je Košić 2012., ne­ko­li­ko da­na na­kon te ma­ni­fes­ta­ci­je na mi­si u Zri­nu, ko­ji su par­ti­za­ni uni­šti­li 1943. go­di­ne.

“Sv. Kvi­rin bio bi par­ti­zan”

Ta­da je opor­be­na čel­ni­ca i grad­ska vi­jeć­ni­ca Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček iz­ja­vi­la “da bi si­sač­ki biskup iz po­čet­ka 4. sto­lje­ća, sve­ti Kvi­rin, 1941. bio par­ti­zan jer bi bio sa svo­jim Siš­ča­ni­ma” os­po­riv­ši pra­vo bi­sku­pu Ko­ši­ću “da Siš­ča­ni­ma go­vo­ri što da ra­de i mis­le” te do­da­la: “Du­bo­ko vje­ru­jem da u Cr­k­vi i da­lje ima mo­ral­ne sna­ge da, kao što su ne­ka­da ne­po­gre­ši­vo upr­li prst u ‘gri­jeh struk­tu­ra’, i ovaj put pre­poz­na­ju ku­kolj u svom ži­tu.” To je bi­lo u ruj­nu 2012. , a u svib­nju 2013. go­di­ne po­bi­je­di­la je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. I sa­da, na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, SDP ju je ran­gi­rao vi­so­ko, kao 5. na lis­ti. U os­tat­ku Si­sač­ke bi­sku­pi­je, ko­ja se te­ri­to­ri­jal­no pok­la­pa sa Si­sač­ko-mos­la­vač­kom žu­pa­ni­jom, SDP vla­da još je­di­no u Ku­ti­ni. Pe­tri­nju vo­di biv­ši HNS-ovac, a da­nas re­for­mist, a os­ta­tak op­ći­na i gra­do­va uglav­nom dr­ži HDZ s part­ne­ri­ma. Na ra­zi­ni žu­pa­ni­je, na­kon ne­ko­li­ko man­da­ta HDZ- ova Đu­re Bro­dar­ca, us­li­je­di­lo je ne­ko­li­ko man­da­ta SDP-ove žu­pa­ni­ce Ma­ri­ne Lo­vrić-Mer­zel, a una­trag ko­ju go­di­nu na toj po­zi­ci­ji je HDZ-ovac Ivo Ži­nić. U si­sač­kom HDZ-u di­je­le zad­nje miš­lje­nje bi­sku­pa Ko­ši­ća. – Ne mis­lim ni­ma­lo do­bro o sus­ta­vu ko­ji je za­tva­rao lju­de i ubi­jao ih bez kriv­nje i ikak­vog su­đe­nja. Stra­da­lo je i pu­no ne­vi­nih Siš­ča­na. Ali pi­ta­nje je da li je ol­tar baš mjes­to za tak­ve po­ru­ke. Osob­no bih naj­sret­ni­ji bio da tak­ve ras­pra­ve bu­du na­po­kon iza nas – re­kao je čelnik si­sač­kog, sa­da opor­be­nog, HDZ-a Želj­ko Krap­ljan.

FRANJO BUTORAC: Zakon o Gor­skom ko­ta­ru je na­prav­ljen, ali ni­ka­da ni­je dos­pio na dnev­ni red Sa­bo­ra. To go­vo­ri o oz­bilj­nos­ti pris­tu­pa tom pro­ble­mu

Biskup Vla­do Košić na­is­tak­nu­ti­ji je u po­li­tič­kim po­ru­ka­ma s ol­ta­ra, pi­ta­nje je ko­li­ko utje­če na bi­ra­če

Gra­fit na po­kro­vu zgra­de biv­šeg ki­na ko­je je ku­pi­la Si­sač­ka bi­sku­pi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.