Ubio ga zbog nje­go­ve dje­voj­ke

Do­ma­goj O. (18) na­kon slav­lja no­žem u vrat ubo Lu­ku Ć. (19)

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na Butorac mar­ti­na.butorac@ve­cer­nji.net

U op­ćoj tuč­nja­vi Lu­ka Ć. (19) na­šao se na tlu, a Do­ma­goj O. (18) no­žem mu je za­dao vi­še ubod­nih ra­na. Mla­dić je odmah pod­le­gao oz­lje­da­ma

Na­kon svađe i tuč­nja­ve zbog dje­voj­ke, 18-go­diš­nji Do­ma­goj O. ju­čer je 45 mi­nu­ta iza po­no­ći u Parku hr­vat­skih bra­ni­te­lja u Kloštar Iva­ni­ću no­žem iz­bo Lu­ku Ć. (19), a od te­ških oz­lje­da mla­dić je na mjes­tu preminuo. Su­kob me­đu mla­di­ći­ma po­čeo je u ša­to­ri­ma u ko­ji­ma je u Kloštar Iva­ni­ću bi­la or­ga­ni­zi­ra­na pros­la­va blagdana Velike Gospe, a ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, Do­ma­goj O. s ne­ko­li­ci­nom svo­jih pri­ja­te­lja po­čeo je do­ba­ci­va­ti 19-go­diš­nja­ku i nje­go­vu druš­tvu jer mu se svi­dje­la dje­voj­ka Lu­ke Ć., s ko­jom je on bio u ve­zi po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne.

“Ubio sam čo­vje­ka”

Dvi­je sku­pi­ne mla­di­ća po­če­le su se i fi­zič­ki obra­ču­na­va­ti u obliž­njem parku. Pre­ma tvrd­nja­ma jed­nog oče­vi­ca, u op­ćoj tuč­nja­vi Lu­ka Ć. u jed­nom se tre­nut­ku na­šao na tlu, a Do­ma­goj O. iz­vu­kao je ve­li­ki nož te ga ubo u vrat i ra­me­na. Pre­ma iz­vo­ri­ma iz po­li­ci­je, ra­di se o vi­še ubod­nih ra­na. Ka­da je vi­dio što je uči­nio, u obliž­njem lo­ka­lu vik­nuo je: “Ubio sam čo­vje­ka” te po­tom pobjegao, no ubr­zo je uhi­ćen. – U ci­je­lom mjes­tu bi­lo je ja­ko buč­no zbog pros­la­ve Velike Gospe, a i po­če­la je pa­da­ti ki­ša pa se baš ništa neo­bič­no iz par­ka ni­je ču­lo. U ne­ko­li­ko na­vra­ta zbog ne- vre­me­na je nes­ta­ja­lo stru­ja ta­ko da u parku vje­ro­jat­no ni­je bi­lo svje­tla. Sin je ne­po­sred­no na­kon uboj­stva pro­šao onu­da i vi­dio je Hit­nu po­moć i po­li­ci­ju i ka­ko net­ko le­ži, no mis­lio je da se net­ko na­pio – ka­za­la je mje­štan­ka ko­ja ži­vi ne­po­sred­no uz park u ko­jem se do­go­dio zlo­čin.

Obitelj za­pa­li­la lam­pa­še

Ni u obliž­njem lo­ka­lu, tvr­de, ni­su pri­mi­je­ti­li ništa neo­bič­no, a mla­di­ći na­vod­no u taj lo­kal i ni­su ula­zi­li. – Da­nas je park doš­la upla­ka­na mla­di­će­va maj­ka i, bu­du­ći da vi­še ni­je bi­lo ni­kak­vih tra­go­va, ni­je zna­la gdje joj je sin stra­dao. Po­ka­za­li smo joj mjes­to na ko­jem je le­žao pa je obitelj za­pa­li­la lam­pa­še – ka­za­la je ko­no­ba­ri­ca u obliž­njem lo­ka­lu. Do­ma­goj O. uhi­ćen je ubr­zo na­kon uboj­stva, a dan je pro­veo u pos­ta­ji na kri­mi­na­lis­tič­kom is­tra­ži­va­nju. Na­ve­čer je tre­bao bi­ti pre­dan pri­tvor­skom nad­zor­ni­ku, a da­nas uju­tro oče­ku­je se i nje­go­vo is­pi­ti­va­nje u Žu­pa­nij­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu u Ve­li­koj Go­ri­ci. S ob­zi­rom na te­ži­nu zlo­či­na, tu­ži­telj­stvo će vje­ro­jat­no od su­ca is­tra­ge za­tra­ži­ti is­traž­ni za­tvor.

LU­KA STANZL/PIXSELL

Ubi­je­ni mla­dić s dje­voj­kom i druš­tvom bio je na proslavi blagdana Velike Gospe u parku u Kloštar Iva­ni­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.