No­vak Sr­zić iz­gu­bi­la spor s HRT-om zbog ot­ka­za

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Op­ćin­ski rad­ni sud u Za­gre­bu do­nio je pr­vos­tu­panj­sku pre­su­du u ko­rist HRT-a u spo­ru ko­ji je zbog ot­ka­za po­kre­nu­la biv­ša ured­ni­ca HTV-a Hlo­ver­ka No­vak Sr­zić, na što je re­agi­rao HNIP na­vo­de­ći da se ti­me “oza­ko­nju­je ver­bal­ni de­likt”. HND je po­no­vio da je “ra­ni­je osu­dio ot­kaz zbog ver­bal­nog de­lik­ta”. 2. Ka­tas­tar­ske čes­ti­ce su suk­lad­no De­talj­nom pla­nu ure­đe­nja Po­du­zet­nič­ke zo­ne D1 – „Ma­rof“Le­ke­nik, na­mi­je­nje­ne za po­du­zet­nič­ke dje­lat­nos­ti sli­je­de­ćih gos­po­dar­skih na­mje­na: I – PROIZVODNA K – POSLOVNA Na web stra­ni­ci Op­ći­ne Le­ke­nik www.le­ke­nik.hr pre­ma na­ve­de­noj oz­na­ci na­mje­ne može se iz­vr­ši­ti uvid u plan de­talj­ne na­mje­ne po­vr­ši­na. 3. Po­du­zet­nič­ka zo­na je u za­vr­š­noj fa­zi iz­grad­nje ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re ko­ja se fi­nan­ci­ra u sklo­pu re­ali­za­ci­je pro­jek­ta „Po­du­zet­nič­ka zo­na Ma­rof Lek­nik - po­kre­tač lo­kal­nog ra­zvo­ja“sred­stvi­ma Europ­ske uni­je, iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, u sklo­pu Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma „Re­gi­onal­na kon­ku­rent­nost“2007.-2013. She­ma do­dje­le bes­po­vrat­nih sred­sta­va za pos­lov­nu in­fras­truk­tu­ru. 4. Po­čet­na ci­je­na po 1 m2 iz­no­si 41,00 kn. 5. Ne­kret­ni­ne se pro­da­ju u vi­đe­nom sta­nju što

is­klju­ču­je sve nak­nad­ne pri­go­vo­re. 6. Po­nu­di­te­lji mo­gu bi­ti fi­zič­ke i prav­ne oso­be ako is­pu­nja­va­ju Za­ko­nom pre­dvi­đe­ne uvje­te za stje­ca­nje pra­va vlas­niš­tva na ne­kret­ni­na­ma. Na­ve­de­ni na­tje­ca­te­lji mo­ra­ju do­ka­za­ti prav­nu i pos­lov­nu spo­sob­nost is­pra­vom o upi­su u pos­lov­ni, sud­ski, (tr­go­vač­ki), stru­kov­ni, obrt­ni ili dru­gi od­go­va­ra­ju­ći re­gis­tar ili od­go­va­ra­ju­ćom po­t­vr­dom – prav­ne oso­be, od­nos­no pres­li­kom osob­ne is­kaz­ni­ce – fi­zič­ke oso­be. 7. Po­nu­di­telj u po­nu­di tre­ba naz­na­či­ti: - osob­ne po­dat­ke (ime i pre­zi­me od­nos­no na­ziv

tvrt­ke, adre­su /sje­di­šte tvrt­ke, OIB, - oz­na­ku zem­lji­šta (ka­tas­tar­ske čes­ti­ce) i

po­vr­ši­nu zem­lji­šta za ko­je se na­tje­če, - vi­si­nu po­nu­đe­ne ci­je­ne po m2 i ukup­nu

po­nu­đe­nu ci­je­nu za sva­ku ka­tas­tar­sku čes­ti­cu, - na­čin pla­ća­nja: • jed­no­krat­no – uko­li­ko na­mje­ra­va pla­ti­ti

ukup­nu ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu odjed­nom ili • obroč­no – uko­li­ko na­mje­ra­va pla­ti­ti ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu u vi­še obro­ka a naj­vi­še do 12 ra­ta. U slu­ča­ju obroč­nog pla­ća­nja uk­njiž­ba pra­va vlas­niš­tva do­zvo­lit će se po ko­nač­noj upla­ti ukup­ne ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne. - dje­lat­nost ko­ju na­mje­ra­va obav­lja­ti u zo­ni, - po­treb­ni ener­gen­ti: stru­ja(kw), - pla­ni­ra­ni broj no­vo­za­pos­le­nih rad­ni­ka. Po­nu­di tre­ba pri­lo­ži­ti: - Do­kaz o upla­će­noj jam­če­vi­ni, - Is­pra­vu o upi­su u pos­lov­ni, sud­ski (tr­go­vač­ki) stru­kov­ni, obrt­ni ili dru­gi od­go­va­ra­ju­ći re­gis­tar za pos­lov­ne su­bjek­te, pres­li­ka osob­ne is­kaz­ni­ce za fi­zič­ke oso­be, - BON-2 ili SOL-2 za glav­ni ra­čun- ne sta­ri­ji od 30 da­na do da­na obja­ve Jav­nog na­tje­ča­ja (ori­gi­nal ili ovje­re­na pres­li­ka), iz ko­jeg je vid­lji­vo da ra­čun ni­je bio blo­ki­ran vi­še od 10 da­na u pret­hod­nih 6 mje­se­ci od da­na sas­tav­lja­nja obras­ca, - Po­t­vr­du o iz­mi­re­nim po­re­zi­ma i do­pri­no­si­ma, - Izja­vu ili Po­t­vr­du da po­nu­đač ne­ma du­go­va­nja

pre­ma Op­ći­ni Le­ke­nik, 8. Po­nu­di­te­lji su duž­ni upla­ti­ti jam­če­vi­nu u vi­si­ni od 10% od ukup­no odre­đe­ne po­čet­ne ci­je­ne, na ra­čun Op­ći­ne Le­ke­nik broj: HR4824070001822800006, mo­del HR68 po­ziv na broj 7722-OIB. Oda­bra­nom po­nu­di­te­lju jam­če­vi­na se ura­ču­na­va u ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu. Po­nu­di­te­lju či­ja po­nu­da ne bu­de pri­hva­će­na, jam­če­vi­na se vra­ća u ro­ku od 8 (osam) da­na od da­na do­no­še­nja od­lu­ke o oda­bi­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de. Na­tje­ca­telj či­ja je po­nu­da pri­hva­će­na, a ko­ji ne sklo­pi ugo­vor u pre­dvi­đe­nom ro­ku, ne­ma pra­vo na po­vrat jam­če­vi­ne. 9. Rok za dos­ta­vu po­nu­da je 15 (pet­na­est) da­na od

da­na obja­ve na­tje­ča­ja. 10. Pri­ja­ve na Jav­ni na­tje­čaj pre­da­ju se u Op­ći­nu Le­ke­nik, Le­ke­nik, Za­gre­bač­ka 44, ne­po­sred­no u za­tvo­re­noj omot­ni­ci s na­ve­de­nom adre­som po­nu­di­te­lja i na­ru­či­te­lja ili pu­tem po­šte pre­po­ru­če­no. Na omot­ni­ci na­ves­ti « NE OTVARATI - ZA NA­TJE­ČAJ – PO­NU­DA ZA KUPNJU NE­KRET­NI­NE U PODUZETNIČKOJ ZO­NI ». 11. Otva­ra­nje po­nu­da oba­vit će Struč­no po­vje­rens­tvo za pro­da­ju ne­kret­ni­na u pros­to­ri­ja­ma op­ći­ne Le­ke­nik, Le­ke­nik, Za­gre­bač­ka 44, pr­vi sli­je­de­ći rad­ni dan po is­te­ku ro­ka za pod­no­še­nje pri­ja­ve na na­tje­čaj, u 12,00 sa­ti. 12. Ne­pot­pu­ne ili ne­pra­vo­dob­ne po­nu­de ne­će se

raz­ma­tra­ti. 13. O re­zul­ta­ti­ma na­tje­ča­ja po­nu­di­te­lji će bi­ti

oba­vi­je­šte­ni pi­sme­no u ro­ku od 60 da­na od

da­na objav­lji­va­nja na­tje­ča­ja. 14. Op­ćin­ski na­čel­nik će s naj­po­volj­ni­jim po­nu­di­te­ljem sklo­pi­ti ugo­vor o pro­da­ji ne­kret­ni­ne u ro­ku od 30 da­na od iz­bo­ra naj­po­volj­ni­jeg po­nu­di­te­lja. U slu­ča­ju da naj­po­volj­ni­ji po­nu­di­telj ne sklo­pi Ugo­vor o pro­da­ji u ro­ku sma­trat će se da je odus­tao od kup­nje, te gu­bi pra­vo na po­vrat jam­če­vi­ne. Uko­li­ko naj­po­volj­ni­ji po­nu­di­telj odus­ta­ne od skla­pa­nja Ugo­vo­ra, pred­nost će ima­ti slje­de­ći naj­po­volj­ni­ji po­nu­di­telj pod uvje­tom da pri­hva­ti naj­vi­šu pos­tig­nu­tu ci­je­nu i dos­ta­vi ovje­re­nu izja­vu od stra­ne jav­nog bi­ljež­ni­ka o pri­hva­ća­nju naj­vi­še pos­tig­nu­te ci­je­ne na na­tje­ča­ju ili pro­da­va­telj može ras­pi­sa­ti no­vi na­tje­čaj. 15. Sve tro­ško­ve pro­izaš­le iz ugo­vo­ra o pro­da­ji i porez na pro­met ne­kret­ni­na sno­si ku­pac u ci­je­los­ti. 16. Ku­pac je du­žan za­po­če­ti iz­grad­nju objek­ta naj­kas­ni­je u ro­ku 1 go­di­ne, a dje­lat­nost za­po­če­ti u ro­ku od 3 go­di­ne od da­na pot­pi­si­va­nja Ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra, od­nos­no is­pu­nje­nja in­fras­truk­tur­nih uvje­ta. 17. U slu­ča­ju ne­po­šti­va­nja na­ve­de­nih ro­ko­va i odred­bi na­tje­ča­ja ili pro­mje­ne dje­lat­nos­ti bez su­glas­nos­ti Op­ći­ne, Op­ći­na ima pra­vo ra­ski­nu­ti ugo­vor, a ku­pac ima pra­vo na po­vrat iz­no­sa ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne uma­nje­ne za 15%, na ime nak­na­de šte­te. 18. Za ne­kret­ni­ne vri­je­di pe­to­go­diš­nja za­bra­na otu­đe­nja (pre­pro­da­je) bez su­glas­nos­ti Op­ći­ne Le­ke­nik. Uko­li­ko vlas­nik zem­lji­šta že­li pro­da­ti pred­met­no zem­lji­šte na­kon is­te­ka ro­ka za­bra­ne otu­đe­nja, pra­vo pr­vo­ku­pa ima Op­ći­na Le­ke­nik. 19. Op­ći­na Le­ke­nik ima pra­vo po­ni­šti­ti na­tje­čaj, od­nos­no ne pri­hva­ti­ti ni­ti jed­nu po­nu­du bez obraz­lo­že­nja. 20. Sve in­for­ma­ci­je o ovom na­tje­ča­ju mo­gu se do­bi­ti u Op­ći­ni Le­ke­nik, te na te­le­fon 044/527-811.

NI­KO­LA BADOVINAC: Že­lim po­vje­rens­tvo ko­je će is­tra­ži­ti raz­bi­ja­nje spo­me­ni­ka an­ti­fa­šis­ti­ma. Že­lim bi­ti član ka­ko bih jam­čio oz­bilj­nu is­tra­gu

KLASA:944-18/16-01/02 URBROJ:2176/12-01-16-03 Le­ke­nik,17.08.2016. OPĆINSKO VIJEĆE OP­ĆI­NE LE­KE­NIK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.