I TRADICIJSKI ŠTIMUNG STENJEVCA I SV. KLARE TRE­BA POS­TA­TI BREND

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ba­rem je­dan dan u ovom praz­nom raz­dob­lju u pr­va dva ko­lo­vo­ška tjed­na ne mo­že­te re­ći da se u Za­gre­bu ne do­ga­đa ništa. Pr­vo ide Kla­ri­nje, pro­šte­nje u Sve­toj Kla­ri, a on­da i pros­la­va Velike Gospe u Ste­njev­cu. Te­ško da net­ko tko je ma­kar ne­ko­li­ko go­di­na pro­veo u Za­gre­bu ni­je za te svet­ko­vi­ne ba­rem ov­laš čuo. Kao i za ne­ke dru­ge, pri­mje­ri­ce pro­šte­nje u Ču­čer­ju. Ne či­ni mi se lo­šom ide­jom upoz­na­ti s tim do­is­ta na­rod­nim i tra­di­ci­onal­nim slav­lji­ma i broj­ne tu­ris­te. Te­ško mi je sje­ti­ti se ne­ke bo­lje pri­li­ke da stra­nac iz pr­ve ru­ke upoz­na na­rod­ne obi­ča­je Za­gre­ba i nje­go­ve oko­li­ce. Po­sje­ti­ti sve­tok­lar­sku svet­ko­vi­nu pra­vi je od­mor du­še. Ia­ko Sve­ta Kla­ra odav­no već ni­je sa­mo se­oce po­red Za­gre­ba ne­go iz go­di­ne u go­di­nu sve vi­še pos­ta­je nje­go­vim di­je­lom, u tih ne­ko­li­ko da­na Kla­ri­nja ži­vi sa­svim je­dan dru­gi ži­vot. Ne­mo­gu­će je u go­mi­li svi­je­ta ko­ji se on­dje oku­pi ne su­sres­ti ne­ko­ga poz­na­tog, kao što je po­djed­na­ko ne­mo­gu­će ne za­pe­ti za ne­ki od štan­do­va pa sjes­ti i nešto po­jes­ti.

Na­rod­na za­ba­va uz pe­če­nje i lu­na­park ni­jed­nog tu­ris­ta ne­će os­ta­vi­ti rav­no­duš­nim

Stalno pla­če­mo da u Za­gre­bu ne­dos­ta­je tra­di­cij­skih me­ni­ja. Ne pla­či­te vi­še, ne­go do­đi­te u Kla­ru ili Ste­nje­vec! Raz­li­či­ta pe­če­nja, ko­tlo­vi­ne, le­pi­nje, ci­je­li gas­tro­nom­ski “mi­šung” te­me­ljen na sve­mu što me­tro­po­la i nje­zi­na oko­li­ca da­nas je­su si­gur­no ne­će ni­jed­nog tu­ris­ta os­ta­vi­ti ra­zo­ča­ra­nim. A tu je i pra­va na­rod­na za­ba­va, ci­je­li lu­na­park na ko­ji smo, priz­na­je­mo, kao oblik ne­ke ar­ha­ič­ne za­ba­ve go­to­vo i za­bo­ra­vi­li, pa no­go­met­ni tur­nir, na ne­kom od go­to­vo bez­broj­nih mon­ti­ra­nih štan­do­va mo­gu­ća je kup­nja kak­ve “đin­đe”..., dak­le ci­je­li će vam dan bez problema bi­ti is­pu­njen. Što su on­da tak­ve svet­ko­vi­ne ne­go pra­ve tu­ris­tič­ke atrak­ci­je auten­tič­nog, tra­di­cij­skog šti­ha. Ap­so­lut­no! Ako već ni­su uvr­šte­ne u služ­be­nu tu­ris­tič­ku po­nu­du gra­da, to sva­ka­ko va­lja uči­ni­ti. I k to­me ni­je ri­ječ ni o kak­vom vjer­skom tu­riz­mu, ia­ko se ra­di o obi­lje­ža­va­nju vjer­skih blagdana, ne­go o pra­vim na­rod­nim ve­se­lji­ma kak­ve i sve dru­ge zem­lje briž­no ču­va­ju. Po­di­je­li­mo ih i s dru­gi­ma, na­pra­vi­mo od njih brend.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.