Zad­nji val sni­že­nja: u tren­du od gla­ve do pe­te za 476 ku­na

Tre­ba pr­vo pre­gle­da­ti sve du­ća­ne, a on­da od­lu­či­ti što ku­pi­ti, sa­vje­tu­je mod­na blo­ge­ri­ca A. Ka­ra­džo­le

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net

Ia­ko je se­zo­na po­če­la 1. sr­p­nja, do­bre se odje­će i obu­će još može pro­na­ći. Tr­gov­ci sad opet oče­ku­ju gu­žve, a ci­je­ne pa­da­ju...

Vr­hu­nac sni­že­nja za­hva­tio je za­gre­bač­ke tr­go­vi­ne pa ci­je­ne, ko­je pa­da­ju i do 70 pos­to, u tro­šak ba­ca­ju i one ko­ji su pla­ni­ra­li šte­dje­ti na­kon po­vrat­ka s go­diš­njeg od­mo­ra. Tr­gov­ci su iz­va­di­li sve što im je os­ta­lo u skla­di­štu, a zad­nji val sni­že­nja tra­je do kra­ja mje­se­ca. Sad oče­ku­ju naj­ve­ću na­va­lu, na­kon Velike Gospe, a ia­ko je po­nu­da si­ro­maš­ni­ja ne­go što je bi­la s ob­zi­rom na to da su sni­že­nja po­če­la 1. sr­p­nja, do­brih ko­ma­da još se može pro­na­ći. Po­t­vr­đu­je to i Ana Ka­ra­džo­le, jed­na od naj­poz­na­ti­jih mod­nih blo­ge­ri­ca, lju­bi­te­lji­ca mi­ni­ma­liz­ma, sport­skog i ca­su­al sti­la. Nešto što je pri­je šest go­di­na po­če­lo sa­svim slu­čaj­no da­nas je ve­lik dio nje­zi­na ži­vo­ta, a Psyc­ho­co­utu­re je­dan je od glav­nih iz­vo­ra in­for­ma­ci­ja lju­bi­te­lji­ca­ma mo­de. Usko­ro po­vjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i kro­atis­ti­ca (upra­vo pi­še di­plom­ske ra­do­ve), ot­kri­la nam je ka­ko šo­pin­gi­ra­ti.

Važ­na “in­s­pek­ci­ja” or­ma­ra

– Naj­važ­ni­je je pri­je od­la­ska u kupnju pre­gle­da­ti or­mar i vi­dje­ti što vam ne­dos­ta­je u gar­de­ro­bi, s ob­zi­rom na stil, bo­ju itd. Ja obič­no on­da pre­gle­dam sve du­ća­ne, a tek on­da od­lu­čim što ću ku­pi­ti – ka­že Ana Ka­ra­džo­le, do­da­ju­ći da su tri stva­ri ko­je se is­pla­ti ku­pi­ti na sni­že­nji­ma: kož­na­ta jak­na, do­bar vu­ne­ni ka­put i kva­li­tet­ne kož­na­te čiz­me. Ve­li­ka sni­že­nja omo­gu­ću­ju da se i tzv. high stre­et bran­do­vi ku­pe za pri­hvat­lji­vu ci­je­nu pa se, pri­mje­ri­ce, ha­lji­na ta­li­jan­skog di­zaj­ne­ra Sil­vi­ana He­ac­ha može umjes­to za 1479 na­ba­vi­ti za 739,50 ku­na u tr­go­vi­ni XYZ. – To­li­ko ko­šta ha­lji­na i u Man­gu – ka­že A. Ka­ra­džo­le do­da­ju­ći da su tre­nu­tač­no ja­ko po­pu­lar­ne es­pa­dri­le, tra­per-jak­ne, tzv. buc­ket-tor­be u obli­ku vre­će, ali i bi­je­le kož­na­te te­ni­si­ce, ko­je no­se i že­ne i mu­škar­ci. A pro­naš­li smo mu­ške Tru­sar­di te­ni­si­ce ko­je su s 1029 ku­na sni­že­ne na 720. – Jed­ni ku­pe čim kre­nu sni­že­nja, kad ci­je­na pad­ne 30 pos­to, a dru­gi mje­sec da­na obi­la­ze tr­go­vi­ne i pre­gle­da­va­ju, pi­ki­ra­ju ne­ki pred­met ka­ko bi ga “uhva­ti­li” kad kre­nu najveća sni­že­nja – ka­že Da­ni­je­la Lon­ča­rić iz XYZ-a do­da­ju­ći ka­ko se sa­da tra­pe­ri­ce broj­nih svjet­skih mod­nih bren­do­va, od Marc Ja­cob­sa, Na­pa­pij­ri­ja, Mic- hel Kor­sa, Ar­ma­ni­ja, Bur­ber­ryja, Ca­val­li­ja do Mos­c­hi­na, mo­gu pro­na­ći za 400 ku­na. Kao do­bar ko­mad na po­pus­tu Ana Ka­ra­džo­le oda­bra­la je i ho­odie bri­tan­sko-ja­pan­skog bren­da Su­per­dry u tr­go­vi­ni Fa­shi­on&Fri­en­ds. S pr­vot­nih 630 ku­na sni­žen je na 378. – Ovak­va to­pla ma­ji­ca ide­al­na je za ur­ba­ne mla­de deč­ke za ru­jan, ka­da su ve­če­ri već pro­hlad­ne, ili u zi­mi za is­pod jak­ne – objaš­nja­va. Za dje­voj­ke, do­da­je, ide­al­na za ljet­ne da­ne u od­la­sku jest čip­kas­ta ha­lji­ni­ca na­ran­čas­te bo­je mar­ke Liu Jo, ko­ja je u is­tom du­ća­nu s 1300 sni­že­na na 399 ku­na. No ci­je­ne mo­gu bi­ti i ni­že, a još se mo­gu pro­na­ći i pred­me­ti u raz­nim ve­li­či­na­ma. A ima i pre­gršt uzo­ra­ka i bo­ja. Hit su pas­tel­ne, ko­je se mo­gu do­bro uk­lo­pi­ti i raz­bi­ti tam­ne kom­bi­na­ci­je je­sen­skih, ali i zim­skih odjev­nih pred­me­ta, a no­se se i žen­ske fi­ne hla­če ci­ga­ret kro­ja s uzor­ci­ma.

I za lje­to i za je­sen

Ja­ko su po­pu­lar­ne es­pa­dri­le, tra­per-jak­ne, buc­ket tor­be, a hit su i pas­tel­ne bo­je

Us­pio sam “ubos­ti” mas­li­nas­to odi­je­lo za 200 kn. Sa­ko sto­ji 150, a hla­če sa­mo 50

– Lje­ti pa­šu na san­da­le, a na je­sen se mo­gu kom­bi­ni­ra­ti s glež­nja­ča­ma – ka­že Ana Ka­ra­džo­le ko­joj je u tr­go­vi­ni Re­ser­ved za oko odmah za­peo i ka­pu­tić pas­tel­no­ru­ži­čas­te bo­je, ko­ji je od­lu­či­la is­kom­bi­ni­ra­ti sa žu­tom ha­lji­nom, plavo-žu­tim san­da­la­ma i žu­tom tor­bi­com. Ne zvu­či “pa­sent”, zar ne? No kad ih je odje­nu­la, iz­gle­da­lo je kao da su ovi ko­ma­di stvo­re­ni jed­ni za dru­ge. Ci­je­la kom­bi­na­ci­ja sto­ji 476 ku­na. Za to­li­ko se nov­ca, eto, mo­že­te odje­nu­ti od gla­ve do pe­te. A mu­škar­ci, sta­nu li u ma­nje kon­fek­cij­ske bro­je­ve, mo­gu pro­na­ći i ci­je­lo odi­je­lo po pri­lič­no pri­hvat­lji­voj ci­je­ni. – Us­pio sam u H&M-u ubos­ti mas­li­nas­to­ze­le­no odi­je­lo za 200 ku­na. Sa­ko sto­ji 150, a hla­če 50 ku­na – po­hva­lio se za­do­vo­ljan iz­bo­rom Za­grep­ča­nin Ma­rin, ko­ji je iz tr­go­vač­kog cen­tra Are­na ku­ći oti­šao pu­nih vre­ći­ca.

Iz­lo­zi ma­me, a “it” ko­ma­de oda­bra­la je au­to­ri­ca Psyc­ho­co­utu­rea (des­no)

Ha­lji­na Liu Jo s 1300 pa­la je na 399 kn (F&F)

Ves­ta Ralph La­uren: s 2399 na 900 ku­na u XYZ-u

Tor­ba Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo sa 7899 na 3949 kn (XYZ)

Te­ni­si­ce Tru­sar­di, kož­na­te, mu­ške; bi­le su 1029 kn, sad sto­je 720 kn (tr­go­vi­na XYZ)

Hla­če ci­ga­ret kro­ja nu­de u tr­go­vi­ni Re­ser­ved za 149 kn umjes­to 249

Ho­odie Su­per­dry bio je 630, sad je 378 kn (Fa­shi­on& Fri­en­ds)

San­da­le u De­ic­h­man­nu sni­že­ne su sa 199 na 99,50 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.