Smi­je­nje­na Si­nje­ri, no­vi šef Dev­čić

HSS-ov žu­pan SDP-ovu upra­vi­te­lji­cu za­mi­je­nio HDZ-ovim rav­na­te­ljem, ali ne že­li da 50-mi­li­jun­ski dug bol­ni­ce pad­ne na te­ret pro­ra­ču­na žu­pa­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hr­vo­je Šla­bek

Ne obi­ča­vam ano­nim­na pi­sma di­je­li­ti s jav­noš­ću, ali u ovo­me dje­lat­ni­ci bol­ni­ce pro­zi­va­ju i mene za ne­či­nje­nje, ka­že žu­pan Ano­nim­no pi­smo dje­lat­ni­ka ko­priv­nič­ke Op­će bol­ni­ce, u ko­je­mu se spo­mi­nje ka­tas­tro­fal­no sta­nje u toj us­ta­no­vi na­kon tro­go­diš­njeg sa­na­cij­skog man­da­ta San­dre Si­nje­ri (SDP), bio je ot­po­nac ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­kom žu­pa­nu Dar­ku Ko­re­nu (HSS), ka­ko je ju­čer ka­zao, da pos­ta­vi no­vo uprav­no vijeće bol­ni­ce, ko­je je pak za v.d. rav­na­te­lja ime­no­va­lo dr. Ma­tu Dev­či­ća (HDZ). – S ti­me sam ote­zao od svib­nja, ka­da je pres­tao vri­je­di­ti zakon o sa­na­ci­ji bol­ni­ca, i to zbog to­ga jer ni­sam že­lio pot­pi­sa­ti spo­ra­zum s Mi­nis­tar­stvom zdrav­s­tva pre­ma ko­je­mu bi Žu­pa­ni­ja, po­nov­no pre­uzi­ma­ju­ći bol­ni­cu, pre­uze­la i 50 mi­li­ju­na ku­na du­ga. Ne obi­ča­vam ano­nim­na pi­sma ko­ja do­bi­vam di­je­li­ti s jav­noš­ću, ali u ovo­me oči­to do­bro upu­će­ni dje- lat­ni­ci bol­ni­ce i mene pro­zi­va­ju zbog ne­či­nje­nja – ka­zao je Ko­ren. U pi­smu se, me­đu os­ta­li­me, na­vo­di da je iz bol­ni­ce otiš­lo šest anes­te­zi­olo­ga te je upi­tan rad ope­ra­cij­skih dvo­ra­na, da je teh­nič­ka služ­ba u to­tal­nom ra­su­lu pa se apa­ra­ti ne odr­ža­va­ju, a ne odo­bra­va­ju se ni os­nov­ne stva­ri po­put ža­ru­lja ili ča­va­la, da je zbog ka­osa u pre­ko­vre­me­nim sa­ti­ma bol­ni­cu opo­me­nu­lo Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva, da na ra­di­olo­škom odje­lu ne ra­di ma­mo­graf, a na hit­nom odje­lu RTG... “U trav­nju 2016. go­di­ne, na­kon već do­ne­se­nog Za­ko­na o pres­tan­ku sa­na­ci­je, sa­na­cij­sko vijeće bol­ni­ce usva­ja pri­jed­log da se Je­di­ni­ca za kva­li­te­tu i una­pre­đe­nje zdrav­s­tve­ne za­šti­te pro­ši­ri ka­ko bi se uh­lje­bi­la sa­na­cij­ska upra­va i, na­rav­no, iz­miš­lje­ne su funk­ci­je i ko­efi­ci­jen­ti u skla­du s ti­me”, na­vo­di se ta­ko­đer u pi­smu žu­pa­nu Ko­re­nu. Tu in­for­ma­ci­ju, ko­ja go­vo­ri o po­ten­ci­jal­noj ko­rup­tiv­noj rad­nji, ju­čer ni­smo us­pje­li pro­vje­ri­ti jer je v. d. rav­na­te­lja Dev­čić, ko­ji je tek pos­tav­ljen, bio za­uzet. On će bol­ni­cu vo­di­ti do okon­ča­nja upra­vo ras­pi­sa­nog na­tje­ča­ja za rav­na­te­lja, a s ob­zi­rom na to da je na­pus­tio mjes­to še­fa žu­pa­nij­skog Za­vo­da za hit­nu me­di­ci­nu, oče­ku­je se da se ja­vi kao kan­di­dat. Žu­pan Ko­ren us­t­vr­dio je da bi ga ra­do vi­dio u toj fo­te­lji jer se ra­di o vr­s­nom struč­nja­ku. – Tri go­di­ne sa­na­cij­ske upra­ve bol­ni­ci ni­su do­ni­je­le ništa do­bro, gu­bi­tak je is­ti ka­kav je bio. No ništa se ne­će pro­mi­je­ni­ti ako ne do­đe do pro­mje­ne či­ta­vog zdrav­s­tve­nog sus­ta­va – dr­ži ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ki žu­pan. Spo­ra­zum o po­nov­nom pre­uzi­ma­nju ko­priv­nič­ke Op­će bol­ni­ce, tvr­di, ne­će pot­pi­sa­ti sve dok dr­ža­va ne za­jam­či da 50-mi­li­jun­ski dug ne­će pas­ti na ple­ća Žu­pa­ni­je, ko­ja za nje­gov nas­ta­nak ni na ka­kav na­čin ni­je od­go­vor­na.

U žu­pa­ni­ji oče­ku­ju da du­go­ve ko­priv­nič­ke Op­će bol­ni­ce pre­uz­me dr­ža­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.