No­vi program oda­brao je Đe­lo Ha­dži­se­li­mo­vić

Me­đu do­ku­men­tar­ci­ma is­ti­če se film Mic­ha­ela Mo­orea

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ar­sen Ore­mo­vić ar­sen.ore­mo­vić@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na­tje­ca­telj­ski program fo­ku­si­ran je na fil­mo­ve iz po­du­nav­skih ze­ma­lja, me­đu ko­ji­ma su i no­vi ra­do­vi Ma­ren Ade i C. Mun­gi­ua

U de­set go­di­na odr­ža­va­nja me­đu­na­rod­ni film­ski fes­ti­val u Vu­ko­va­ru pos­tao je mjes­to gdje se ne pri­ka­zu­ju sa­mo naj­bo­lji pre­mi­jer­ni fil­mo­vi iz po­du­nav­ske re­gi­je ne­go iz ci­je­log svi­je­ta – re­kao je di­rek­tor fes­ti­va­la Igor Ra­ko­nić na po­čet­ku pred­stav­lja­nja pro­gra­ma ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la ko­ji će se odr­ža­ti od 22. do 27. ko­lo­vo­za.

Naj­bo­lji re­da­telj Can­ne­sa

Program će do­is­ta obi­lo­va­ti iz­nim­no za­nim­lji­vim pre­mi­je­ra­ma u na­tje­ca­telj­skom pro­gra­mu, a ši­roj pu­bli­ci vje­ro­jat­no će bi­ti još za­nim­lji­vi­je iz­van nje­ga. U na­tje­ca­telj­skoj se­lek­ci­ji du­go­me­traž­nih igra­nih fil­mo­va bit će pri­ka­za­no osam nas­lo­va, a me­đu nji­ma su naj­no­vi­ji film Cris­ti­ana Mun­gi­ua “Ma­tu­ra” ko­ji je u Can­ne­su na­gra­đen na­gra­dom za naj­bo­ljeg re­da­te­lja, nje­mač­ki film “To­ni Er­d­mann” Ma­ren Ade ko­ji se ta­ko­đer na­tje­cao za Zlat­nu pal­mu i sr­p­ski film “Vlaž­nost” Ni­ko­le Lju­ce. Po­seb­no će bi­ti za­nim­lji­vi ne­na­tje­ca­telj­ski pro­gra­mi ko­ji pre­mi­jer­no do­no­se niz za­nim­lji­vih nas­lo­va ko­je će­mo slje­de­ćih mje­se­ci ve­ći­nom mo­ći gle­da­ti u ki­ni­ma u dis­tri­bu­ci­ji tvrt­ke Dis­co­very: “Café So­ci­ety” Wo­odyja Al­le­na, “Ja, Da­ni­el Bla­ke” Ke­na Lo­ac­ha, “Ju­li­eta” Pe­dra Al­mo­do­va­ra, bi- ograf­ski film Do­na Che­ad­lea o ve­li­ka­nu ja­zza “Mi­les Ahe­ad”, “Pa­ter­son” Ji­ma Jar­mus­c­ha… Lju­bi­te­lji po­to­njeg re­da­te­lja mo­ći će gle­da­ti i nje­gov naj­no­vi­ji do­ku­men­ta­rac o Ig­gyju Po­pu “Gim­me Dan­ger”, a in­tri­gi­ra i naj­a­va pro­jek­ci­je no­vog do­ku­men­tar­ca Mic­ha­ela Mo­orea “Gdje je slje­de­ća invazija?” ko­ji će bi­ti pri­ka­zan u no­vom pro­gra­mu pod na­zi­vom Oda­brao Đe­lo Ha­dži­se­li­mo­vić. Osam krat­ko­me­traž­nih igra­nih fil­mo­va i dva­na­est do­ku­men­ta­ra­ca u na­tje­ca­telj­skim ka­te­go­ri­ja­ma ta­ko­đer su us­mje­re­ni na po­du­nav­sko pod­neb­lje, dok se iz ni­za dru­gih pra­te­ćih film­skih pro­gra­ma iz­dva­ja re­tros­pek­ci­ja Fin­ca Aki­ja Ka­uri­smäki­ja.

Pet ra­di­oni­ca za mla­de

U off pro­gra­mi­ma lo­kal­ne su pre­mi­je­re no­vih fil­mo­va Ji­ma Jar­mus­c­ha i Pe­dra Al­mo­do­va­ra

Od po­prat­nih ak­tiv­nos­ti or­ga­ni­za­to­ri iz­dva­ja­ju pet film­skih ra­di­oni­ca: du­nav­sku sce­na­ris­tič­ku ra­di­oni­cu vod vod­stvom sce­na­ris­ti­ce Sa­nje Ko­va­če­vić, fes­ti­val­sku ra­di­oni­cu Iva­na Sla­ja, stop ani­ma­ci­ju za naj­mla­đe Zvo­ni­mi­ra Rum­bol­d­ta, ra­di­oni­cu sla­me pod vod­stvom ki­pa­ra Ni­ko­le Fal­le­ra te ra­di­oni­cu stri­pa Da­vo­ra Sc­hun­ka.

Fil­mo­vi Wo­odyja Al­le­na iz ka­ta­lo­ga Dis­co­very fil­ma već go­di­na­ma se pred­stav­lja­ju na vu­ko­var­skom fes­ti­va­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.