Su­par­niš­tvo SAD-a i SSSR-a te­ško će it­ko nad­ma­ši­ti

Ame­ri­kan­ke i Bra­zil­ke ni­ka­ko da se do­go­vo­re tko je bo­lji u od­boj­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Va­nja De­že­lić va­nja.de­ze­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Olim­pij­ske igre nu­de dvo­bo­je u ko­ji­ma su iz­ne­na­đe­nja ja­ko čes­ta, a emo­ci­je kod spor­ta­ša na naj­vi­šim su mo­gu­ćim ra­zi­na­ma

Sport bez ri­val­s­tva ne­ma smis­la, a ona najveća gra­di­la su se na naj­ve­ćem od naj­ve­ćih sport­skih do­ga­đa­ja – Olim­pij­skim igra­ma. Upi­sa­na su u povijest, ne sa­mo sport­sku, jer ši­ri­na je iz­ra­že­ni­ja. Pri­mje­ri­ce, kad su u pi­ta­nju ne­ka­daš­nji Sovjetski Sa­vez i Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve, tad su sva­ki od dvo­bo­ja bi­li vi­še od spor­ta, za­to se to­li­ko i ula­ga­lo u us­pje­he. No, ni­su bi­li je­di­ni, sa SSSR-om se ri­val­ski nad­me­ta­la i Ru­munj­ska pa i Ju­gos­la­vi­ja. Iz­van Eu­ro­pe sva­ka­ko je za­nim­lji­vo ri­val­s­tvo u “kra­lji­ci spor­to­va” – atle­ti­ci. Ke­nij­ci i Eti­op­lja­ni kons­tant­no se nad­me­ću u dis­ci­pli­na­ma na du­že sta­ze u to­me tko je us­pješ­ni­ji. Baš kao što se Ame­ri­kan­ke i Bra­zil­ke u od­boj­ci ni­ka­ko ne mo­gu “do­go­vo­ri­ti” tko je toč­no bo­lji. Ni­ti će ikad mo­ći. Ru­ko­me­ta­ši Švedske i Ru­si­je ima­li su krat­ko ri­val­s­tvo na dvo­jim Igra­ma (u Alan­ti i Sid­neyju), ali su spor­tu da­li pu­no. Ta­ko­đer, mom­čad­ska ri­val­s­tva ni­su je­di­na, kroz povijest bi­lje­že se i broj­na po­je­di­nač­na. Ona, uos­ta­lom, ima­ju i ve­ći sport­ski zna­čaj po­naj­vi­še za­to što se po­li­tič­ki kon­tekst češ­će os­tav­ljao po stra­ni. I te­ško je iz­dvo­ji­ti ko­ja su naj­z­na­čaj­ni­ja jer ima ih mno­go, no ne­ka­ko su pod svje­tli­ma po­zor­ni­ca sva­ka­ko bi­li ame­rič­ki i ka­nad­ski sprin­te­ri Carl Lewis i Ben Joh­n­son, kao i pli­va­či Ni-

Su­par­niš­tvo Car­la Lewi­sa i Be­na Joh­n­so­na jed­no je od naj­poz­na­ti­jih u no­vi­jem do­bu

zo­ze­mac Pi­eter Cor­ne­lis Mar­tijn van den Ho­ogen­band pro­tiv Ru­sa Alek­san­dra Po­po­va, a u no­vi­joj po­vi­jes­ti iz­me­đu te­ni­sa­ča iz Ar­gen­ti­ne Ju­ana Mar­tína del Po­tra i Sr­bi­je No­va­ka Đo­ko­vi­ća. I ne­ka se nje­gu­ju ri­val­s­tva, ona i je­su smi­sao na­tje­ca­telj­skog du­ha. Tekst pro­či­taj­te u sport­skom tjed­ni­ku Max!

1.

3.

2.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.