Ot­kad ne­ma de­set­ke, ele­men­ti su sve te­ži

Go­to­vo ni­jed­no gim­nas­tič­ko na­tje­ca­nje ne pro­đe bez jedne, a i vi­še oz­lje­da, ka­že Se­lig­man za Max!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec sport@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na ovim Igra­ma u mu­škoj je gim­nas­ti­ci pri­jav­lje­no pet no­vih ele­me­na­ta, što se do­sad ni­je do­go­di­lo. I to su iz­nim­no te­ški i slo­že­ni ele­men­ti

Sje­di­te u are­ni Rio Olym­pic, če­ka­te svoj red, gle­da­te dru­ge ka­ko ska­ču i on­da vi sta­je­te na po­če­tak. Zna­te da ste za to tre­ni­ra­li, bo­ri­li se, odri­ca­li i če­ti­ri go­di­ne če­ka­li da nas­tu­pi­te na OI, a on­da do­đe i taj Rio, u ru­ke utr­lja­te mag­ne­zij i za­tr­či­te se na­pra­vi­ti pre­skok. I još dok u zra­ku ra­di­te sal­to, ni ne slu­ti­te što se sve može do­go­di­ti ka­da tak­ne­te pod... To ni­je slu­tio ni fran­cu­ski gim­nas­ti­čar Sa­mir Aït Sa­id (28). On je lon­don­ske Igre pro­pus­tio zbog go­to­vo iden­tič­ne oz­lje­de, a na ovi­ma je pak kraj vjež­be, umjes­to na no­ga­ma i s ru­ka­ma u zra­ku, do­če­kao s dvos­tru­kim pri­je­lo­mom no­ge. Ruž­no je iz­gle­dao taj pad. – Una­zad osam go­di­na, ot­kad su se gim­nas­tič­ka pra­vi­la pro­mi­je­ni­la i ka­da se iz­bri­sa­la ma­gič­na de­set­ka, gdje su se otvo­ri­le gra­ni­ce gim­nas­ti­ke u mu­škoj sport­skoj gim­nas­ti­ci to je sa­svim nor­mal­no. Go­to­vo ni­ti jed­no gim­nas­tič­ko na­tje­ca­nje u svi­je­tu ne pro­đu bez jedne, a i vi­še oz­lje­da – ka­že Ro­bert Se­lig­man, hr­vat­ski gim­nas­tič­ki re­pre­zen­ta­ti­vac i do­da­je: – Na­rav­no da ta­ko nešto nit­ko ne vo­li vi­dje­ti, ali to­li­ko se ide u te­ške iz­ved­be i te­ške ele­men­te i na­rav­no da su ri­zi­ci on­da mak­si­mal­ni. Na ovim Igra­ma ima­mo nešto što se pri­je ni­je do­go­di­lo u mu­škoj gim­nas­ti­ci, ima­mo pri­jav­lje­nih pet no­vih ele­me­na­ta i to su iz­nim­no te­ški i slo­že­ni ele­men­ti. Iz­nim­no je opas­no po­go­to­vo na akro­bat­skim i ska­kač­kim dis­ci­pli­na­ma na par­te­ru i pre­sko­ku. Ta­ko da se i naj­s­prem­ni­jim spor­ta­ši­ma, oni­ma po­put Sa­ida, do­go­di oz­lje­da. Na­ši se pred­stav­ni­ci u gim­nas­ti­ci u Ri­ju ni­su pros­la­vi­li, a Se­lig­man se na­da da im ni­su zad­nje. – Fi­lip je dao sve od se­be i znam ka­ko mu je. Na­ža­lost, ni­je bio svoj, ni­je kon­tro­li­rao ti­je­lo, ma­lo tre­me i eto što se do­go­di­lo. Imao je iz­nim­nu si­gur­nost i ve­li­ki pri­ti­sak. Imao je i ve­li­ka oče­ki­va­nja, nje­gov san je osvo­ji­ti olim­pij­sko zla­to i od to­ga ne­će odus­ta­ti ni na­kon ovo­ga – ka­že Fi­li­pov re­pre­zen­ta­tiv­ni ko­le­ga. – Nit­ko mu ne može za­mje­ri­ti. Gim­nas­ti­ka je su­rov sport, pri­pre­ma­te se da­ni­ma, mje­se­ci­ma ste u ka­ran­te­ni i sve to za 40 se­kun­di va­šeg nas­tu­pa. On­da do­đe­te i po­gri­je­ši­te. To je te­ško, to je mak­si­ma­lan ri­zik, ali ako se že­li po­bi­je­di­ti i bi­ti u sa­mom vr­hu, mo­ra­te ri­ski­ra­ti. Us­pr­kos sil­nim oz­lje­da­ma i po­ma­lo bli­je­dim nas­tu­pi­ma na­ših pred­stav­ni­ka, Se­lig­man je gim­nas­ti­kom na Igra­ma za­do­vo­ljan. – Ovo je fan­tas­tič­no. Svi ko­ji su doš­li su u mak­si­mal­noj for­mi. Obič­no na na­tje­ca­nji­ma uvijek net­ko upad­ne, net­ko na ko­ga nis­te ra­ču­na­li. Ov­dje su ap­so­lut­no svi fa­vo­ri­ti proš­li u fi­nal­na na­tje­ca­nja, osim možda na­šeg Fi­li­pa, Kōhe­ija Uc­hi­mu­re i De­ni­sa Ablya­zi­na, ko­ji ni­su proš­li u svo­jim dis­ci­pli­na­ma – za­klju­ču­je Se­lig­man. Ci­je­li tekst pro­či­taj­te u sport­skom tjed­ni­ku Max!

IGOR KRALJ/ PIXSELL

Fi­lip Ude Hr­vat­ski gim­nas­ti­čar ni­je ušao u fi­na­le na OI ali ne odus­ta­je, do zla­ta že­li za če­ti­ri go­di­ne u To­ki­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.