Štr­lek: Ba­bić će zna­ti sve ak­ci­je Du­še­ba­je­va

Zna­mo sve o nji­ma, vje­ru­jem u po­lu­fi­na­le, ka­že Ba­bić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net RIO DE JA­NE­IRO

Hr­vat­ska ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja osvo­ji­la je pr­vo mjes­to u sku­pi­ni i u če­t­vr­t­fi­na­lu (če­t­vr­tak, 1.30) igra s Polj­skom

Želj­ko Ba­bić, naš ru­ko­met­ni iz­bor­nik, ništa ni­je bi­rao, do­bi­li smo Tu­nis i če­ka nas Polj­ska. A mo­gli smo iz­gu­bi­ti i igra­ti pro­tiv Bra­zi­la. Bra­zil­ci su do­ma­ći­ni, a pred buč­nim na­vi­ja­či­ma ne bi nam bi­lo la­ko. Ova­ko nas če­ka­ju na­še mu­šte­ri­je Po­lja­ci.

Ba­bić: Pot­pu­no smo sprem­ni

– Do­go­vor je pri­je Tu­ni­sa bio da od pr­ve mi­nu­te kre­ne­mo ja­ko i igra­či su to po­što­va­li. Naj­važ­ni­je je da se nit­ko ni­je oz­li­je­dio i da su se glav­ni igra­či od­mo­ri­li za Polj­sku. A ta če­t­vr­t­fi­nal­na utak­mi­ca je naj­važ­ni­ja utak­mi­ca tur­ni­ra. Mis­lim da nam for­ma ras­te i si­gur­no će­mo sprem­ni do­če­ka­ti Po­lja­ke – re­kao je iz­bor­nik Želj­ko Ba­bić. Si­tu­aci­ja s Ma­nu­elom Štr­le­kom je do­bra s ob­zi­rom na ne­ugo­dan uda­rac u re­bra u utak­mi­ci pro­tiv Fran­cu­za. Za sva­ki slu­čaj, Manuel je igrao sa­mo de­set mi­nu­ta, a na mjes­tu kri­la za­mi­je­nio ga je Igor Ka­ra­čić. – Ta utak­mi­ca bi­la je ide­al­na pri­li­ka da is­pro­ba­mo va­ri­jan­tu ne bu­de li Štr­lek mo­gao igra­ti – do­dao je Ba­bić. S Polj­skom je Hr­vat­ska od 2008. do da­nas igra­la pu­no pu­ta na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma i uglav­nom je po­bje­đi­va­la u važ­nim utak­mi­ca­ma. Ta­ko smo ih u sku­pi­ni iz­ba­ci­va­li iz bor­be za me­da­lje na europ­skim pr­vens­tvi­ma u Nor­ve­škoj (2008.), Dan­skoj (2014.) i Polj­skoj (2016.). Dva­put smo ih po­bi­je­di­li u po­lu­fi­na­li­ma, jed­nom na EP-u (2010.) i jed­nom na SP-u (2009.). Polj­ska je Hr­vat­sku sa­mo jed­nom iz­ba­ci­la iz bor­be za medalju, na SP-u 2015. u Do­hi ka­da je u če­t­vr­t­fi­na­lu bi­la bo­lja za dva po­got­ka (22:24). No, svi pam­te zad­nju utak­mi­cu ka­da smo ih u Kra­ko­vu po­bi­je­di­li pred 15.000 nji­ho­vih na­vi­ja­ča s nes­tvar­nih 37:23. – Ni­je re­al­no, ali daj Bo­že da ta­ko bu­de, da i sa­da utak­mi­ca za­vr­ši kao ona na Eu­rop­skom pr­vens­tvu. Polj­ska ima do­bru mom­čad, na tre­ner­skoj klu­pi je Ta­lant Du­še­ba­jev, je­dan od naj­bo­ljih svjet­skih tre­ne­ra. Na­rav­no da imam tak­ti­ku za njih. Doš­li smo ta­mo gdje smo htje­li, ima­mo su­par­ni­ka s ko­jim se mo­že­mo na­di­gra­va­ti i ako će­mo bi­ti na ra­zi­ni na ko­joj smo sa­da, ne­ma bo­jaz­ni i si­gur­no će­mo po­bi­je­di­ti – is­tak­nuo je naš iz­bor­nik.

Po­lja­ci su iskus­na mom­čad

Du­še­ba­jev je pre­uzeo polj­sku re­pre­zen­ta­ci­ju na­kon lo­šeg pla­sma­na na EP-u. – Du­še­ba­jev je pro­mi­je­nio na­čin igra­nja Polj­ske. Za raz­li­ku od svo­ga pret­hod­ni­ka, in­zis­ti­ra na kre­ta­nju, Po­lja­ci igra­ju pu­no dva na dva. Uos­ta­lom, Du­še­ba­jev je ove go­di­ne s Ki­el­ce­om osvo­jio Li­gu pr­va­ka – re­kao je Ba­bić. I dok je Du­še­ba­jev na klup­skoj ra­zi­ni od­li­čan, s re­pre­zen­ta­ci­jom Ma­đar­ske ni­je se us­pio pla­si­ra­ti na ove Igre pa se Ma­đa­ri­ma za­hva­lio na po­vje­re­nju. Polj­ska ni­je bri­lji­ra­la na ovom tur­ni­ru. Po­bi­je­di­la je sa­mo Egi­pat i Šved­sku, a iz­gu­bi­la od Nje­mač­ke, Bra­zi­la i Slo­ve­ni­je. I da­lje ima do­brih, is­kus­nih igra­ča po­put vra­ta­ra Sz­ma­la, šu­te­ra Li­jew­skog, Bi­elec­kog, Ju­rec­kog i Jur­ki­ewic­za, te na cr­ti Sy­pr­za­ka. Ne­kih ve­li­kih ne­poz­na­ni­ca iz­me­đu Hr­vat­ske i Polj­ske ne­ma jer sva­ke go­di­ne igra­ju me­đu­sob­no ba­rem jed­nu utak­mi­cu. – Po­lja­ci su pro­mi­je­ni­li iz­bor­ni­ka i sa­da igra­ju slič­no kao Ki­el­ce. S ob­zi­rom na to da smo Ču­pić i ja igra­li za Ki­el­ce ove se­zo­ne, po­ku­šat će­mo na­šem iz­bor­ni­ku ot­kri­ti ko­je sve to ak­ci­je može pri­pre­mi­ti Du­še­ba­jev – re­kao je Manuel Štr­lek. Onih mi­nus 14 Po­lja­ci­ma su si­gur­no još u gla­vi, si­gur­no će nam htje­ti uz­vra­ti­ti za sra­mo­tu ko­ju su do­ži­vje­li pred svo­jim na­vi­ja­či­ma u Kra­ko­vu.

Na EP-u 2016. tre­ba­la nam je po­bje­da s 11 po­go­da­ka pred­nos­ti, a po­bi­je­di­li smo s 37:23

Mar­ko Kop­ljar – naš ka­pe­tan igra od­lič­no na olim­pij­skom tur­ni­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.