Don­na po­bi­je­di­la Anu Ivanović: Pru­ži­la sam svoj naj­bo­lji te­nis

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Tre­će­ga da­na na te­ni­skom tur­ni­ru u Cin­cin­na­ti­ju Hr­vat­ska – Sr­bi­ja 2:0! Ma­rin Či­lić je na­kon šest go­di­na (i pet po­ra­za) u pr­vom ko­lu pobijedio Vik­to­ra Tro­ic­kog, i to sa 6:3, 6:4. Sad je naš te­ni­sač u me­đu­sob­nim dvo­bo­ji­ma po­nov­no u vod­stvu – vo­di sa 6:5. I dok se Ma­ri­no­va po­bje­da oče­ki­va­la, ona Don­ne Ve­kić do­is­ta je sen­za­ci­onal­na. Poz­na­to je da 20-go­diš­nja Osje­čan­ka ove se­zo­ne te­ško sas­tav­lja pobjedu s po­bje­dom, no sad je u Ohi­ju na­ni­za­la tri, što joj je po­s­ljed­nji put us­pje­lo još u ve­lja­či ove go­di­ne. Ali na nešto sla­bi­jem tur­ni­ru u Do­hi. Kao i tad, Don­na je i sad dvi­je po­bje­de pos­ti­gla u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, ali je u pr­vom ko­lu glav­nog tur­ni­ra doš­la do mno­go ci­je­nje­ni­jeg “skal­pa”. U Do­hi je do­bi­la Al Nab­ha­ni iz Oma­na (378. na lis­ti), a sa­da ne­kad pr­vu te­ni­sa­či­cu svi­je­ta Anu Ivanović, i to sa 6:4, 6:2. – U me­ču s Anom vi­dio se Don­nin ve­li­ki ta­lent o ko­jem sam pri­čao. Zna i može od­go­vo­ri­ti i na naj­vi­šoj ra­zi­ni te­ni­sa. Vje­ru­jem da je naš rad u pro­tek­lih mje­sec da­na po­mo­gao Don­ni da za­dr­ži stal­nost igre i usre­do­to­če­nos­ti u tri vr­lo zah­tjev­na me­ča u tri da­na za­re­dom – oci­je­nio je Don­nin tre­ner Ni­ko­la Horvat. Don­nu u dru­gom ko­lu oče­ku­je dvo­boj s Bri­tan­kom Jo­han­nom Kon­tom, 13. igra­či­com svi­je­ta. – Na­ni­za­la sam tri po­bje­de i zbog to­ga sam ja­ko sret­na, po­seb­no zbog ove po­s­ljed­nje. Igra­la sam s Anom pri­je, do­bro je znam, a sad sam pru­ži­la svoj naj­bo­lji te­nis. Že­lje­la bih da ta­ko bu­de i u slje­de­ćem me­ču.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.