Ru­munj od Bra­zil­ke te­ži 139 kg!

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (L. Ca­par)

Raz­li­ka iz­me­đu naj­vi­šeg i naj­ni­že na Igra­ma iz­no­si ne­vje­ro­jat­nih 88 cen­ti­me­ta­ra

Naj­sta­ri­ja na­tje­ca­te­lji­ca Ju­lie Bro­ug­ham, ja­ha­či­ca iz No­vog Ze­lan­da, od naj­mla­đe, ne­pal­ske pli­va­či­ce Ga­uri­ke Sin­gh, sta­ri­ja je 49 go­di­na Osim što osva­ja­ju olim­pij­ska od­li­čja i ru­še broj­ne re­kor­de, spor­ta­ši ko­ji se na­tje­ču na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ja­ne­iru i sa­mi čes­to pos­ta­ju pred­me­tom ana­li­za, pa su ta­ko objav­lje­ni i za­nim­lji­vi po­da­ci o re­kord­nim vi­si­na­ma, te­ži­na­ma ili pak go­di­na­ma sta­ros­ti na­tje­ca­te­lja na Igra­ma. Po­je­di­ne broj­ke za­is­ta su za­nim­lji­ve, pa je ta­ko ti­tu­lu naj­lak­še na­tje­ca­te­lji­ce na ovo­go­diš­njim Igra­ma po­ni­je­la bra­zil­ska gim­nas­ti­čar­ka Fla­via Sa­ra­iva ko­ja je te­ška sa­mo 31 ki­lo­gram. Sa­ra­iva je is­to­dob­no i naj­ni­ža spor­ta­ši­ca u Rio de Ja­ne­iru sa 133 cen­ti­me­tra vi­si­ne. S dru­ge stra­ne, naj­te­ži olim­pi­jac je ru­munj­ski džu­daš Da­ni­el Na­tea ko­ji je sa 170 ki­lo­gra­ma te­ži­ne čak pet pu­ta te­ži od bra­zil­ske gim­nas­ti­čar­ke. Što se vi­si­ne ti­če, su­prot­nost Fla­vi­ji je ki­ne­ski ko­šar­kaš Li Mu­hao s 218 cen­ti­me­ta­ra vi­si­ne. Za­nim­lji­vo je da su spor­ta­ši ko­ji se na­tje­ču na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju u pro­sje­ku vi­so­ki 177 cen­ti­me­ta­ra i te­ški 72 ki­lo­gra­ma. Što se go­di­na ti­če, naj­sta­ri­ja spor­ta­ši­ca na Igra­ma u Ri­ju čak je če­tr­de­set i de­vet go­di­na sta­ri­ja od svo­je naj­mla­đe ko­le­gi­ce i ko­mot­no bi joj mo­gla bi­ti ba­ka. Na­ime, no­vo­ze­lan­d­ska ja­ha­či­ca Ju­lie Bro­ug­ham ima pu­ne 62 go­di­ne i ovo joj je pr­vi nas­tup na Olim­pij­skim igra­ma. S dru­ge stra­ne, naj­mla­đa u olim­pij­skom se­lu je pli­va­či­ca iz Ne­pa­la Ga­uri­ka Sin­gh ko­ja ima sa­mo 13 go­di­na. Pro­sječ­na sta­rost spor­ta­ša na ovim Olim­pij­skim igra­ma iz­no­si 26 go­di­na. BINGO/ 33. ko­lo

Bra­zil­ska gim­nas­ti­čar­ka Fla­via Sa­ra­iva naj­ni­ža je i naj­lak­ša spor­ta­ši­ca na Igra­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.