No­vi program HDZ-a

Otpis du­ga blo­ki­ra­ni­ma, za­bra­na ovr­he je­di­ne ne­kret­ni­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Iz­bor­ni program iz­ra­dio je HDZ-ov tim pre­dvo­đen Iva­nom Ma­le­tić, na pod­lo­zi eko­nom­ske stu­di­je Ifo ins­ti­tu­ta

“Gos­po­dar­ski rast, nova rad­na mjes­ta i druš­tve­na pra­ved­nost” na­ziv je HDZ-ova iz­bor­nog pro­gra­ma za iz­bo­re 11. ruj­na ko­ji je na pod­lo­zi stu­di­je Ifo ins­ti­tu­ta iz­ra­dio HDZ-ov tim gos­po­dar­skih i struč­nja­ka za EU fon­do­ve pre­dvo­đen Iva­nom Ma­le­tić, pot­pred­sjed­ni­com te stran­ke. HDZov program na iz­bo­ri­ma pri­je ne­pu­nih go­di­nu, te­me­ljen na is­toj stu­di­ji, bio je nas­lov­ljen “Pet plus”, a ne­ka obe­ća­nja iz tog pro­gra­ma, po­put 7500 ku­na za sva­ko no­vo­ro­đen­če (što ni­je sa­ži­vje­lo u po­la go­di­ne Vla­de HDZ-a i Mos­ta), mo­gu se pro­na­ći i u no­vom pro­gra­mu HDZ-a.

Bri­ga o blo­ki­ra­ni­ma

Ve­čer­nji list do­bio je HDZ- ov program na sto­ti­njak stra­ni­ca, ko­ji će vrh stran­ke pred­sta­vi­ti da­nas u Mu­ze­ju Mi­ma­ra, a ko­ji je po­di­je­ljen u tri te­mat­ske cje­li­ne – gos­po­dar­ski rast i nova rad­na mjes­ta, de­mo­graf­ska ob­no­va i iz­grad­nja ins­ti­tu­ci­ja, druš­tvo pra­ved­nos­ti – te 12 po­glav­lja. Prem­da su di­je­lo­vi tog pro­gra­ma već izašli u jav­nost, pa se zna da HDZ obe­ća­va 180.000 no­vih rad­nih mjes­ta, sma­nje­nje PDV-a na 24 pos­to u dru­goj te na 23 pos­to u zad­njoj go­di­ni man­da­ta, po­ve­ća­nje neo­po­re­zi­vog di­je­la do­hot­ka na 3750 ku­na, što će re­zul­ti­ra­ti po­ve­ća­njem pla­ća, ali i gu­bit­kom pri­ho­da lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma što HDZ ka­ni na­do­mjes­ti­ti pri­ho­di­ma od po­re­za na pro­met ne­kret­ni­ne (ko­ji obe­ća­va­ju sma­nji­ti s pet na če­ti­ri pos­to), kre­di­te mla­di­ma do 350.000 ku­na za po­kre­ta­nje vlas­ti­tog pos­la, program sa­dr­ži još “ne­poz­na­tih” obe­ća­nja. Ta­ko HDZ obe­ća­va da će vo­di­ti po­seb­nu bri­gu o blo­ki­ra­nim gra­đa­ni­ma (ko­jih ima oko 330.000) ta­ko da će, for­mi­ra­ju li opet vlast, ot­pi­sa­ti nji­ho­ve du­go­ve dr­ža­vi, lo­kal­nim je­di­ni­ca­ma te ko­mu­nal­nim i dr­žav­nim po­du­ze­ći­ma do iz­no­sa glav­ni­ce du­ga u vi­si­ni jedne pro­sječ­ne pla­će uve­ća­ne za sve ka­ma­te. Ta­ko­đer, naj­av­lju­ju da će iz­mje­na­ma ovr­š­nog za­ko­na za­bra­ni­ti ovr­hu nad je­di­nom ne­kret­ni­nom, ali i po­ve­ća­ti dio pla­će ko­ji se iz­u­zi­ma iz ovr­he. HDZ-ov program pre­dvi­đa i sma­nji­va­nje nak­na­da za pro­vo­đe­nje ovr­š­nih pos­tu­pa­ka. – Omo­gu­ćit će­mo duž­ni­ku da rav­no­prav­no su­dje­lu­je u pos­tup­ku ovr­he te iz­ne­se sve či­nje­ni­ce ko­je mu idu u pri­log s ci­ljem pos­ti­za­nja do­go­vo­ra o rje­ša­va­nju du­ga pri­je po­kre­ta­nja ovr­he – pi­še u iz­bor­nom pro­gra­mu HDZ-a. Kao i da će uves­ti mo­ra­to­rij na ovr­he gra­đa­na duž­ni­ka RBA za­dru­ga dok se sud­ski ne ri­je­ši pro­blem ile­gal­nog pos­lo­va­nja i ile­gal­ne pro­mje­ne kre­dit­nih uvje­ta tih za­dru­ga. – Ko­nver­zi­ja kre­di­ta iz švi­car­skog fran­ka u eure jest i os­tat će za­vr­šen pos­tu­pak za gra­đa­ne RH. Pri­pre­mit će­mo de­talj­nu ana­li­zu i kva­li­tet­nom ar­gu­men­ta­ci­jom obraz­lo­ži­ti hr­vat­sku po­zi­ci­ju pred do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim ti­je­li­ma (su­do­vi i ar­bi­tra­že), a iz­mje­na­ma za­ko­na one­mo­gu­ćit će­mo upo­ra­bu va­lut­ne kla­uzu­le kod du­go­roč­nih stam­be­nih kre­di­ta u onim va­lu­ta­ma uz ko­je ni­je ve­za­na do­ma­ća mo­ne­tar­na po­li­ti­ka – na­pi­sa­li su HDZ- ovi eko­nom­ski struč­nja­ci. Bi­rač­ko ti­je­lo blo­ki­ra­nih, kao i onih za­du­že­nih u švi­car­skim fran­ci­ma (pri­je ko­nver­zi­je) či­ni go­to­vo 400.000 lju­di, a bu­du­ći da se Ži­vi zid udru­žio s Udru­gom Fra­nak, ne ču­di da je i HDZ, kao i Most, pri­pre­mio obe­ća­nja i za taj po­za­maš­ni dio bi­rač­kog ti­je­la. HDZ je osmis­lio i in-work nak­na­de, što zna­či da bi se, umjes­to do­sa­daš­njeg mo­de­la uki­da­nja pra­va na nak­na­du za ne­za­pos­le­ne i sl. u slu­ča­ju os­tva­ri­va­nja do­hot­ka, nak­na­da mo­gla u pot­pu­nos­ti ili dje­lo­mič­no za­dr­ža­ti, ovis­no o os­tva­re­noj vi­si­ni do­hot­ka.

Na­ci­onal­na mi­ro­vi­na

Ka­da je ri­ječ o po­pu­la­cij­skoj po­li­ti­ci, HDZ obe­ća­va de­li­mi­ti­ra­nje ro­dilj­skih i ro­di­telj­skih nak­na­da za dru­gih šest mje­se­ci ro­dilj­skog do­pus­ta, ali i zakon o pra­vi­ma i sta­tu­su ro­di­te­lja od­go­ji­te­lja u obi­te­lji­ma s če­tve­ro i vi­še dje­ce ko­ji će ima­ti pra­vo na plaću, na­rav­no, do­đe li HDZ na vlast i is­pu­ni li svo­je obe­ća­nje. Pla­ni­ra­ju i os­ni­va­nje ali­men­ta­cij­skog fon­da za dje­cu či­ji ro­di­te­lji ne pla­ća­ju ali­men­ta­ci­ju, pa bi bri­gu o na­pla­ti ali­men­ta­ci­je pre­uze­la dr­ža­va. Ka­da je ri­ječ o tre­ćoj dobi, HDZ naj­av­lju­je na­ci­onal­nu mi­ro­vi­nu u vi­si­ni 40 pos­to mi­ni­mal­ne pla­će za one ko­ji ne mo­gu sa­mos­tal­no pri­vre­đi­va­ti. Osi­gu­ra­ni­ci­ma iz dru­gog stu­pa pak, naj­ra­ni­je dvi­je go­di­ne pri­je od­la­ska u mi­ro­vi­nu, HDZ će, do­đe li opet na vlast, omo­gu­ći­ti jed­no­krat­no, bez opo­re­zi­va­nja, po­di­za­nje 10 pos­to iz­no­sa ka­pi­ta­li­zi­ra­ne šted­nje.

Osim 180.000 no­vih rad­nih mjes­ta, HDZ obe­ća­va i ni­ži PDV do 23 pos­to na kra­ju man­da­ta

HDZ naj­av­lju­je, do­đe li opet na vlast, po­ve­ća­nje di­je­la pla­će ko­ji se iz­u­zi­ma od ovr­he

HDZ je u Gla­su Is­tre obja­vio iz­bor­ni oglas na ta­li­jan­skom je­zi­ku

Program u Mi­ma­ri Vrh HDZ-a da­nas će u Mu­ze­ju Mi­ma­ra u Za­gre­bu pred­sta­vi­ti iz­bor­ni program svo­je stran­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.