Bra­ni­te­lji za­tra­ži­li da ih Mi­la­no­vić za­šti­ti od Vu­či­ća

Đu­ro De­čak i šef SDP-a su­glas­ni – Sr­bi­ja mo­ra ‘za­klju­ča­ti’ za­kon

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Šef SDP-a sas­tao se s bra­ni­telj­skom udru­gom “Dr. Fra­njo Tuđ­man” ko­ju vo­di De­čak te obe­ćao da će Sr­bi­ju na­tje­ra­ti da po­vu­če za­kon o uni­ver­zal­noj ju­ri­sdik­ci­ji

Ni­je rje­še­nje da ula­zi­mo u kon­flik­te sa Sr­bi­jom bez po­tre­be. Bu­de li po­tre­be, ući će­mo u su­kob, ne rat­ni, već miš­lje­nja, ka­že Mi­la­no­vić

Za­kon o uni­ver­zal­noj ju­ri­sdik­ci­ji te­me­ljem ko­jeg Sr­bi­ja su­di hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma za na­vod­na kaz­ne­na dje­la po­či­nje­na na biv­šem ju­gos­la­ven­skom po­dru­čju bi­la je glav­na te­ma sas­tan­ka še­fa SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i pred­sjed­ni­ka Re­pu­blič­ke ko­or­di­na­ci­je udru­ga iz Do­mo­vin­skog ra­ta “Dr. Fra­njo Tuđ­man”, Đu­re De­ča­ka. Za Mi­la­no­vi­ća, ka­ko je sam re­kao, bio je to pr­vi ta­kav sas­ta­nak na ko­ji je po­zvan u de­set go­di­na, a na ko­ji je do­šao u prat­nji svog biv­šeg mi­nis­tra obra­ne An­te Ko­tro­ma­no­vi­ća, čel­ni­ka HNS-a Iva­na Vr­do­lja­ka i po­ten­ci­jal­nog SDP-ova kan­di­da­ta za bu­du­ćeg mi­nis­tra bra­ni­te­lja Fran­ka Vi­do­vi­ća.

Dek­la­ra­ci­ja sta­re Vla­de

Za Mi­la­no­vi­ća di­le­me ne­ma. Sr­bi­ja taj za­kon mo­ra jed­nos­tav­no “za­klju­ča­ti”, a na­čin da se to ri­je­ši je da se sjed­ne za stol i do­go­vo­ri bi­la­te­ral­no tko je za što nad­le­žan. – U su­prot­nom nam ne­ma dru­ge ne­go da na­pros­to za­šti­ti­mo na­ci­onal­ne in­te­re­se. Mi se ne ka­ni­mo sit­no is­ka­lji­va­ti, ucje­nji­va­ti ne­ko­ga te­ri­to­ri­jem, gra­ni­ca­ma. I o to­me mo­že­mo raz­go­va­ra­ti, sa Sr­bi­jom ne­ma­mo ni ta pi­ta­nja ri­je­še­na, ali se ne­će­mo po­na­ša­ti kao Slo­ve­ni­ja pre­ma na­ma – ka­zao je Mi­la­no­vić. Do­dao je i ka­ko mu ni­je jas­no da ni­je­dan pred­stav­nik Hr­vat­ske, kon­kret­no mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Mi­ro Ko­vač, ni­je bio na otva­ra­nju 23. po­glav­lja da upo­zo­ri da će to po­glav­lje u jed­nom tre­nut­ku mo­ra­ti bi­ti blo­ki­ra­no ne pos­tig­ne li se do­go­vor o rje­ša­va­nju pro­ble­ma ko­ji pro­iz­la­zi iz tog za­ko­na. – Ni­je rje­še­nje u to­me da ula­zi­mo u kon­flik­te sa Sr­bi­jom bez po­tre­be. Bu­de li po­tre­be, ući će­mo u su­kob, ne rat­ni, već miš­lje­nja. Za­mis­li­te još jed­nom si­tu­aci­ju u ko­joj Hr­vat­ska na­kon to­li­ko go­di­na i če­ka­nja re­agi­ra do­no­še­njem is­tog pro­pi­sa pre­ma Sr­bi­ji. Nit­ko ne­će mo­ći iz­a­ći iz Sr­bi­je, ne že­li­mo to ra­di­ti. Na­tje­ra­te li nas na to, na­pra­vit će­mo to. Ne­moj­te da ta­ko za­vr­ši – ka­zao je Mi­la­no­vić. Na pi­ta­nje što je pak s de­vet­sto­ti­njak op­tuž­ni­ca ko­je se na­vod­no pri­pre­ma­ju u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, na ko­je je ne­dav­no upo­zo­rio i ge­ne­ral Pa­vao Mi­lja­vac, biv­ši je pre­mi­jer pod­sje­tio na dek­la­ra­ci­ju ko­ju je nje­go­va Vla­da do­ni­je­la u zad­njoj go­di­ni man­da­ta upra­vo u po­vo­du po­li­tič­kih op­tuž­ni­ca na te­ri­to­ri­ju BiH u ko­ji­ma se ko­ris­ti for­mu­la­ci­ja zlo­či­nač­ki pot­hvat. – Ta­da smo pos­la­li jas­nu po­ru­ku da se ne ša­le s na­ma, da to ne­će­mo to­le­ri­ra­ti i ta­ko ja vi­dim po­li­ti­ku pre­ma be­ograd­skim vlas­ti­ma. Da­nas su ja­či ne­go ikad, ne tre­ba­ju im vi­še ti hi­brid­ni za­ko­ni, ne­ma­mo ga ni mi, ne­moj­te nas tje­ra­ti da do­ne­se­mo sli­čan za po­dru­čje Ju­gos­la­vi­je od ‘91. go­di­ne pa da se ba­vi­mo, re­ci­mo, zlo­či- ni­ma na Ko­so­vu. To je po­greš­na ana­lo­gi­ja, za­to po­zi­vam vlas­ti u Be­ogra­du da to ri­je­še. Ni­ko­ga ne že­li­mo po­ni­ža­va­ti, uki­ni­te taj za­kon, tre­ba sklo­pi­ti bi­la­te­ral­ni aran­žman sa Sr­bi­jom, Be­ogra­dom i sve će bi­ti O.K. – za­pri­je­tio je Mi­la­no­vić.

Nje­mač­ka pro­go­ni po­bjed­ni­ke

I nje­gov do­ma­ćin, ge­ne­ral Đu­ro De­čak ka­zao je na­kon sas­tan­ka da za­kon o uni­ver­zal­noj ju­ri­sdik­ci­ji “te­ško po­ga­đa na­še lju­de ko­ji su bi­li u sr­p­skim kon­cen­tra­cij­skim lo­go­ri­ma i ko­ji su pod pri­je­ta­nja­ma ba­ti­na­ma pot­pi­si­va­li praz­ne pa­pi­re”. – I to sa­da slu­ži Sr­bi­ji kao ar­gu­ment za po­di­za­nje sra­mot­nih op­tuž­ni­ca. Od po­li­ti­ke tra­ži­mo čvrst stav da se za­šti­te hr­vat­ski bra­ni­te­lji. Ova­kav pro­gon je is­to kao da je Nje­mač­ka 1945. go­di­ne po­kre­nu­la pro­ces pro­tiv onih ko­ji su je po­ra­zi­li – ka­zao je De­čak.

Za Mi­la­no­vi­ća, ka­ko je sam re­kao, bio je to pr­vi ta­kav sas­ta­nak na ko­ji je po­zvan u 10 go­di­na “Ni­je mi jas­no da ni­je­dan pred­stav­nik Hr­vat­ske ni­je bio na otva­ra­nju 23. po­glav­lja sa Sr­bi­jom”

An­te Ko­tro­ma­no­vić i Đu­ro De­čak sr­dač­no su se iz­lju­bi­li pri­je sas­tan­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.