Iz Ce­tin­ske kra­ji­ne u Sa­bor sa­mo Mi­ro Bulj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar mar­ko.spo­ljar@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Še­fo­vi dvi­ju naj­ve­ćih stra­na­ka – HDZ-a i SDP-a – pri sas­tav­lja­nju iz­bor­nih lis­ta za­bo­ra­vi­li su na Sinj i Ce­tin­sku kra­ji­nu

Sla­ga­nje iz­bor­nih lis­ta de­li­ka­tan je po­sao za še­fo­ve svih po­li­tič­kih stra­na­ka; uvi­jek bu­de pu­no ne­za­do­volj­nih ko­ji sma­tra­ju da su baš oni bo­gom­da­ni za sa­bor­ske zas­tup­ni­ke. Taj po­sao još je te­ži u 9. iz­bor­noj je­di­ni­ci ko­ja je po­vr­ši­nom da­le­ko naj­ve­ća – uklju­ču­je i Li­ku, i oba­lu s gra­do­vi­ma Za­drom i Ši­be­ni­kom, i oto­ke, i za­le­đe s Kni­nom i Si­njom...

Na Al­ku po gla­so­ve bi­ra­ča

Iako se po­li­tič­ki li­de­ri vo­le nas­li­ka­va­ti u Si­nju na Al­ki, či­ni se da ih u stvar­nos­ti ne za­ni­ma­ju pu­no pro­ble­mi Si­nja­na i os­ta­lih sta­nov­ni­ka Ce­tin­ske kra­ji­ne. Od stra­na­ka i ko­ali­ci­ja ko­je ima­ju re­al­ne šan­se pri­je­ći iz­bor­ni prag u de­ve­toj iz­bor­noj je­di­ni­ci sa­mo Most ima kan­di­da­ta ko­ji ži­vi u Ce­tin­skoj kra­ji­ni – lis­tu Mos­ta u 9. je­di­ni­ci no­sit će Si­nja­nin Mi­ro Bulj. SDP i part­ne­ri iz Na­rod­ne ko­ali­ci­je na svo­joj lis­ti ne­ma­ju ni­ko­ga iz Ce­tin­ske kra­ji­ne, a ni HDZ u Sa­bor ne­će pos­la­ti ni­ko­ga odan­de jer je Ivan Ši­pić iz Ve­dri­na (na­se­lje po­kraj Tri­lja) po­zi­ci­oni­ran tek na de­se­to mjes­to na lis­ti, s ko­jeg go­to­vo si­gur­no ne­će ući u Sa­bor. Ima i za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić na lis­ti u de­ve­toj je­di­ni­ci kan­di­da­ta iz Ce­tin­ske kra­ji­ne, Du­ša­na Đu­lu iz Oto­ka, ali ni on ne­će ući u Sa­bor jer je tek na 11. mjes­tu na lis­ti. – Re­al­no, iz Ce­tin­ske kra­ji­ne nit­ko osim me­ne ne­će ući u Sa­bor. Na lis­ta­ma os­ta­lih po­li­tič­kih stra­na­ka ima sa­mo ne­ko­li­ko kan­di­da­ta iz Ce­tin­ske kra­ji­ne, ali oni su to­li­ko lo­še pla­si­ra­ni da nit­ko od njih ne­će pro­ći u Sa­bor – go­vo­ri Mi­ro Bulj, no­si­telj Mos­to­ve lis­te u 9. je­di­ni­ci. Tvr­di ka­ko je sas­tav kan­di­da­cij­skih lis­ta sli­ka pra­vog od­no­sa po­li­ti­ča­ra pre­ma Si­nju i Ce­tin­skoj kra­ji­ni. – To su za­bo­rav­lje­ni kra­je­vi, po­li­ti­ča­ri do­đu sa­mo na Al­ku, sli­ka­ti se i skup­lja­ti gla­so­ve bi­ra­ča. U Ce­tin­skoj kra­ji­ni, u gra­do­vi­ma Si­nju, Tri­lju i Vr­li­ci te op­ći­na­ma Hr­va­ce, Otok i Dic­mo, 1991. go­di­ne ži­vje­lo je 68 ti­su­ća sta­nov­ni­ka, a pre­ma po­pi­su iz 2011. u Ce­tin­skoj kra­ji­ni os­ta­lo je ži­vje­ti sa­mo 48 ti­su­ća sta­nov­ni­ka. Po­no­san sam što ću no­si­ti Mos­to­vu lis­tu i u Sa­bo­ru bra­ni­ti in­te­re­se lju­di Ce­tin­ske kra­ji­ne – re­kao je Bulj.

‘Opra­la’ še­fa stranke

Biv­ša gra­do­na­čel­ni­ca Kni­na Jo­si­pa Ri­mac, ne­za­do­volj­na što HDZ ne­ma ni­jed­nog kan­di­da­ta iz Kni­na, žes­to­ko je opra­la no­vog še­fa HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća.

IVO ČAGALJ/PIXSELL

To su za­bo­rav­lje­ni kra­je­vi, po­li­ti­ča­ri do­đu sa­mo na Al­ku, skup­lja­ti gla­so­ve bi­ra­ča, ka­že Bulj

Iva­na Ri­mac na­pa­la je An­dre­ja Plen­ko­vi­ća jer nit­ko iz Kni­na ni­je na lis­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.