Mo­gu li HDZ ili SDP sas­ta­vi­ti Vla­du bez Pe­tro­va i Mos­ta

Ana­li­za

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Lju­bi­ca Ga­ta­rić lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net

Ri­ječ ‘re­for­ma’ nes­ta­la je zbog lo­šeg pri­zvu­ka

Ri­ječ ‘re­for­ma’ pos­ta­la je po­tro­še­na ro­ba. U iz­bor­nom pro­gra­mu Mos­ta, stran­ke ko­ja se lan­si­ra­la u po­li­tič­ku or­bi­tu obil­nim spo­mi­nja­njem re­for­mi u pret­hod­noj kam­pa­nji, po­jam ‘re­for­ma’ i ‘re­for­me’ spo­mi­nju se sa­mo dva­de­se­tak pu­ta.

U mo­di su fon­do­vi

Ri­ječ re­for­ma u tra­go­vi­ma se na­la­zi i u pro­gra­mi­ma dva­ju vo­de­ćih po­li­tič­kih tak­ma­ca – HDZ-a i SDP-a. Bi­ra­či­ma se nu­de ‘fon­do­vi’, ‘po­ti­ca­ji’, ‘rast’, ‘pro­mje­ne’, ‘sta­bil­nost’ – obe­ća­va­ju br­da i do­li­ne umjes­to smi­re­ne i oz­bilj- ne ras­pra­ve o bu­duć­nos­ti zem­lje. Za eko­no­mis­te je to po­bje­da po­pu­liz­ma, dok struč­nja­ci za jav­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju vje­ru­ju da su stra­nač­ki iz­bor­ni stra­te­zi ri­ječ ‘re­for­ma’ svjes­no gur­nu­li u stra­nu.

De­mo­gra­fi­ja s raz­lo­gom pr­va

– Zbog sve­ga što se do­ga­đa­lo pret­hod­nih mje­se­ci ta je ri­ječ do­bi­la ne­ga­tiv­ne ko­no­ta­ci­je, što ne zna­či da re­for­mi ne­će bi­ti. Kad se osvo­ji vlast, po­pu­li­zam vi­še ni­ko­ga ne za­ni­ma, nego re­zul­ta­ti – ko­men­ti­ra pro­fe­so­ri­ca s Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti Smi­lja­na Le­inert-No­vo­sel. Pre­zen­ta­ci­ja stra­nač­kih pro­gra­ma, ali i po­je­di­nih mje­ra, po­naj­pri­je je, ka­že, na­mi­je­nje­na neo­d­luč­nim i ra­zo­ča­ra­nim bi­ra­či­ma i za­to se bi­ra­ju te­me ko­je bi­ra­či vo­le ču­ti. – Lju­di­ma se nu­de mje­re ko­je mo­gu pres­li­ka­ti na se­be, svo­je pri­ja­te­lje i znan­ce. Za­to se pu­no go­vo­ri o de­mo­gra­fi­ji, obra­zo­va­nju, ot­pi­su du­ga iako kod ot­pi­sa iz­os­ta­je od­go­vor na pi­ta­nje: a što pos­li­je? Gdje je jam­s­tvo da se du­go­vi ne­će i da­lje go­mi­la­ti? – is­ti­če pro­fe­so­ri­ca. De­mo­graf­ski pro­ble­mi ili sta­nje u obra­zo­va­nju i ku­ri­ku­lar­na re­for­ma ni­kad ni­su bi­li udar­ne iz­bor­ne te­me, no na­met­nuo ih je od­la­zak mla­dih, ali i ljudi sred­nje do­bi. – Gra­đa­ni su svjes­ni da nes­ta­je­mo i ako se na tom po­dru­čju ne in­ter­ve­ni­ra, sve os­ta­lo nema smis­la. Ni­kad pri­je ni obra­zo­va­nje ni­je bi­lo u fo­ku­su jav­nos­ti, no ku­ri­ku­lar­na re­for­ma je po­ka­za­la da su ljudi snaž­no ne­za­do­volj­ni sus­ta­vom i tra­že pro­mje­ne – do­da­je Le­inert-No­vo­sel. Re­for­me su iz­op­će­ne iz po­li­tič­kog go­vo­ra, no ne bu­de li no­va Vla­da za­ko­pa­la u du­bi­nu, ne pro­mi­je­ni li se sta­nje u pra­vo­su­đu, jav­noj i lo­kal­noj upra­vi, ne­će bi­ti u po­zi­ci­ji da is­pu­ni obe­ća­nja ko­ja sad slu­ša­mo – uvje­re­na je pro­fe­so­ri­ca. A njih je na­pre­tek u svim po­dru­čji­ma ži­vo­ta.

Spa­so­nos­ne ri­je­či u ovoj kam­pa­nji su ‘fon­do­vi’, ‘po­ti­ca­ji’ i ‘rast’. Obe­ća­nja su ma­mac za neo­d­luč­ne i ra­zo­ča­ra­ne bi­ra­če Pre­zen­ta­ci­ja stra­nač­kih pro­gra­ma po­naj­pri­je je, ka­že, na­mi­je­nje­na neo­d­luč­nim i ra­zo­ča­ra­nim bi­ra­či­ma

T. MILETIĆ/PIXSELL

Kad se osvo­ji vlast, po­pu­li­zam vi­še ni­ko­ga ne za­ni­ma, nego re­zul­ta­ti, ka­že Le­inert-No­vo­sel

HDZ

NA­ROD­NA KO­ALI­CI­JA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.