Pa što ako Mi­la­no­vić i Plen­ko­vić ni­su bi­li bra­ni­te­lji

Đu­ro De­čak:

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Dra­žen Ću­rić dra­zen.cu­ric@ve­cer­nji.net

Mo­ra­te zna­ti da u tim raz­go­vo­ri­ma nema stran­ča­re­nja. Ni­ka­da to ni­smo ra­di­li pa ne­će­mo ni ubu­du­će Bra­ni­telj­ske udru­ge bi­le su naj­žeš­ći kri­ti­ča­ri Zo­ra­na Milanovića, či­ju su Vla­du čes­to pro­gla­ša­va­li ne­na­rod­nom. Uos­ta­lom, pro­s­vje­do­va­li su mje­se­ci­ma pro­tiv Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de jer su sma­tra­li da nema od­go­va­ra­ju­ći sta­tus u druš­tvu. Iako se ge­ne­ral Đu­ro De­čak dr­žao po stra­ni, ipak je su­sret iz­me­đu nje­ga i Milanovića bio po­pri­lič­no iz­ne­na­đe­nje čak i za do­bre poz­na­va­te­lje pri­li­ka na bra­ni­telj­skoj sce­ni.

Ka­ko je doš­lo do su­sre­ta s pred­sjed­ni­kom SDP-a Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem?

Mi u Re­pu­blič­koj ko­or­di­na­ci­ji udru­ga iz Do­mo­vin­skog ra­ta “Dr. Fra­njo Tuđ­man” od­lu­či­li smo da će­mo raz­go­va­ra­ti s čim­be­ni­ci­ma na po­li­tič­koj sce­ni jer smo svjes­ni da će oni bi­ti po­li­tič­ka eli­ta u bu­du­ćem sa­zi­vu Sa­bo­ra. Net­ko će bi­ti u Vla­di, net­ko u opo­zi­ci­ji, ali htje­li smo ču­ti nji­ho­vo miš­lje­nje o sta­vu ko­ji će za­uze­ti pre­ma onom ne­sret­nom uni­ver­zal­nom za­ko­nu ko­ji je do­ni­je­la Sr­bi­ja.

Jes­te li za­do­volj­ni sas­tan­kom?

Je­sam. Dek­la­ra­tiv­no da. Re­kao sam Milanoviću da se s tom prak­som mo­ra pre­ki­nu­ti, a on se s ti­me slo­žio. Na­rav­no, ovo je pre­diz­bor­no vri­je­me. Mo­ra­te zna­ti da u tim raz­go­vo­ri­ma ni­je bi­lo stran­ča­re­nja. Ni­ka­da ni­smo stran­ča­ri­li, ni­ti će­mo ubu­du­će to či­ni­ti. Na­rav­no da smo is­to­dob­no upu­ti­li po­ziv HDZ-u te oče­ku­je­mo od Da­vo­ra Ive Sti­era, od­nos­no An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da nam od­go­vo­re na is­ta pi­ta­nja. Tak­va će­mo pi­ta­nja pos­ta­vi­ti sva­koj po­li­tič­koj op­ci­ji ko­ja iz­ra­zi že­lju da raz­go­va­ra s na­šom ko­or­di­na­ci- jom. Gle­daj­te, hr­vat­ski bra­ni­te­lji su da­nas ne­za­šti­će­ni po pi­ta­nju te bal­kan­ske ju­ri­sdik­ci­je ko­ju je Sr­bi­ja do­ni­je­la za ci­je­lo biv­še ju­gos­la­ven­sko po­dru­čje. Moramo tra­ži­ti za­šti­tu. Ti­su­ću ljudi da­nas stra­hu­je od pre­la­ska hr­vat­ske gra­ni­ce. Ne­ki­ma je, a i ja sam je­dan od njih, Hr­vat­ska pos­ta­la za­tvor. Ni­je stvar u to­me da ima­mo ne­kak­vu po­tre­bu od­la­zi­ti u Sr­bi­ju, ali ne mo­že to ta­ko. Inat pro­ra­di. Znaš da si na prav­di Bo­ga, a net­ko si je uzeo za pra­vo da kao gu­bit­nik su­di po­bjed­ni­ci­ma. Naš raz­go­vor ne am­nes­ti­ra Milanovića i SDP što ti­je­kom če­ti­ri go­di­ne svog man­da­ta ni­su po­du­ze­li ni­šta po tom pi­ta­nju.

Jes­te li o su­sre­tu s Mi­la­no­vi­ćem raz­go­va­ra­li i s dru­gim vi­đe­ni­jim bra­ni­te­lji­ma kao što su Đu­ro Glo­go­ški i Josip Klemm?

Ne. Oni ni­su čla­no­vi na­še ko­or­di­na­ci­je ta­ko da njih ni­sam oba­vi­jes­tio o tim raz­go­vo­ri­ma. Ali o pi­ta­nju ju­ri­sdik­ci­je ima­mo iden­tič­na sta­ja­li­šta. Barem je ta­ko bi­lo na na­šem za­jed­nič­kom sas­tan­ku ko­ji smo bi­li or­ga­ni­zi­ra­li pri­je ot­pri­li­ke mje­sec da­na.

Ne­ki kri­ti­ča­ri ka­žu da ste sa­da u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji mo­žda i ne­s­vjes­no po­mo­gli Milanoviću jer ste tim su­sre­tom ski­nu­li sa SDP-a stig­mu ne­na­rod­ne vlas­ti. To je, uos­ta­lom, iz­raz ko­ji su vr­lo čes­to ko­ris­ti­le bra­ni­telj­ske udru­ge?

Ne­ću re­ći da mi je to smi­ješ­no, ali u sva­ko­me slu­ča­ju to nema ve­ze sa stran­ča­re­njem. Ni­ti sam že­lio, ni­ti smo mi u ko­or­di­na­ci­ji ski­da­li stig­mu s ne­ko­ga. Jed­na­ko ta­ko ni­ko­ga ne že­li­mo glo­ri­fi­ci­ra­ti. Jed­nos­tav­no že­li­mo za­šti­ti­ti hr­vat­ske bra­ni­te­lje. Htje­li mi to pri­hva­ti­ti ili ne, Mi­la­no­vić će na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra bi­ti na po­li­tič­koj sce­ni. U ko­joj će bi­ti ulo­zi, o to­me će od­lu­či­ti hr­vat­ski na­rod. Pre­ma to­me, ja sam pri­je iz­bor­nih re­zul­ta­ta že­lio zna­ti kak­va su nji­ho­va pro­miš­lja­nja, ali ne sa­mo nji­ho­va jer sam is­ti po­ziv upu­tio i os­ta­lim po­li­tič­kim stran­ka­ma. Od­ba­cu­jem bi­lo kak­ve špe­ku­la­ci­je da sam ne­kom po­go­do­vao.

Rek­li ste da se zva­li An­dre­ja Plen­ko­vi­ća te da ste raz­go­va­ra­li s Da­vo­rom Ivom Sti­erom. Oče­ku­je­te li Plen­ko­vi­ća na raz­go­vo­ri­ma ili će bi­ti do­volj­no da do­đe sa­mo Da­vor Ivo Sti­er?

Ne­će­mo uvje­to­va­ti tko bi tre­bao do­ći. Tre­ba do­ći net­ko tko je me­ri­to­ran i tko će mo­ći go­vo­ri­ti u ime HDZ-a.

Sme­ta li vam to što Zo­ran Mi­la­no­vić i An­drej Plen­ko­vić ni­su bi­li bra­ni­te­lji?

Ne.

Iako su to mo­gli bi­ti s ob­zi­rom na to koliko su go­di­na ima­li kad je po­čeo rat?

Pa net­ko je mo­rao ra­di­ti i neke dru­ge poslove. To je nji­hov slo­bo­dan iz­bor. Mno­gi su na­ši mla­di­ći, ko­ji su bi­li mla­đi od njih, na­pu­šta­li fa­kul­te­te i uzi­ma­li pu­ške u ru­ke. Oni su od­lu­či­li os­ta­ti na fa­kul­te­tu i u di­plo­ma­ci­ji i odra­di­li su svoj po­sao.

Ni­ti sam to že­lio, ni­ti smo mi u ko­or­di­na­ci­ji ski­da­li stig­mu s ne­ko­ga. Jed­na­ko ta­ko ni­ko­ga ne že­li­mo glo­ri­fi­ci­ra­ti Ne­kim bra­ni­te­lji­ma, a i ja sam je­dan od njih, Hr­vat­ska je da­nas pos­ta­la za­tvor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.