U če­ti­ri žu­pa­ni­je odu­ze­to 4552 ki­lo­gra­ma me­sa i 52 ži­vo­ti­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net ZA­GREB

U ak­ci­ji nad­zo­ra po­dri­je­tla i oz­na­ča­va­nja ži­vo­ti­nja na po­dru­čju če­ti­ri­ju naj­juž­ni­jih žu­pa­ni­ja uk­lo­nje­no je i odu­ze­to 4552 ki­lo­gra­ma me­sa i mes­nih pro­izvo­da, a iz­da­no je i 17 op­tuž­nih pri­jed­lo­ga te pet ka- zne­nih pri­ja­va, pri­op­ći­li su ju­čer iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de. Ri­ječ je o ope­ra­tiv­noj ak­ci­ji Juž­na gra­ni­ca 2016. ko­ju su na po­dru­čju Split­sko-dal­ma­tin­ske, Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske, Ši­ben­sko-knin­ske i Za­dar­ske žu­pa­ni­je od 8. do 13. ko­lo­vo­za za­jed­nič­ki pro­ve­li služ­be­ni­ci Sek­to­ra ve­te­ri­nar­ske in­s­pek­ci­je Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, Ca­rin­ska upra­va Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja te Služ­ba za mo­bil­ne je­di­ni­ce. – Po­ja­ča­ne mje­re nad­zo­ra pro­vo­di­le su se na lo­ka­ci­ja­ma za ko­je je pos­to­ja­la os­no­va­na sum­nja da se na nji­ma kr­še za­kon­ski pro­pi­si ko­ji re­gu­li­ra­ju pro­met ži­vo­ti­nja i me­sa te obav­lja­nje ne­re­gis­tri­ra­ne dje­lat­nos­ti – ka­žu iz Mi­nis­tar­stva te is­ti­ču ka­ko su ak­ci­jom obu­hva­će­ne kla­oni­ce, ces­tov­ni pri­je­voz ži­vo­ti­nja, stoč­ni saj­mo­vi, hra­na ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla te ne­re­gis­tri­ra­ni objek­ti za kla­nje sto­ke. Nad­zor je, na­ime, obu­hva­tio pet odo­bre­nih obje­ka­ta za kla­nje pap­ka­ra, se­dam re­gis­tri­ra­nih obje­ka­ta u pos­lo­va­nju s hra­nom ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla, od­nos­no mes­ni­ca, je­dan odo­bre­ni stoč­ni sa­jam te šest pri­je­voz­ni­ka i tr­go­va­ca ži­vo­ti­nja­ma. Po­ka­za­lo se, me­đu os­ta­lim, da su u pet slu­ča­je­va fi­zič­ke oso­be ne­re­gis­tri­ra­no obav­lja­le dje­lat­nost tr­go­va­nja i pri­je­vo­za ži­vo­ti­nja te da za­te­če­no me­so ne­poz­na­tog po­ri­jek­la ni­je bi­lo pre­gle­da­no ni pri­je ni pos­li­je kla­nja. Kod svinj­skog me­sa, ko­je je stav­lja­no u jav­nu po­troš­nju, ni­je bi­lo ni obvez­nog pre­gle­da na tri­hi­ne­lu. Na sve to, pod­sje­ti­mo, ne­dav­no je upo­zo­ra­vao i Ve­čer­nji list u pri­či o tzv. plu­ta­ju­ćim go­ve­di­ma – ti­su­ća­ma nes­ta­lih gr­la od far­mi do kla­oni­ca sva­ke go­di­ne. Odu­ze­to me­so ne­škod­lji­vo je uk­lo­nje­no ka­ko se ne bi ugro­zi­lo zdrav­lje ljudi, a odu­ze­te su i 52 ži­vo­ti­nje.

Mi­nis­tar Da­vor Ro­mić Na­kon tek­s­ta u Ve­čer­nja­ku o ‘plu­ta­ju­ćim go­ve­di­ma’ za­re­da­le su ak­ci­je mje­ro­dav­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.