Sje­da­ju u auto da pri­je­đu sa­mo ki­lo­me­tar

Je­dan auto­mo­bil ima 48% ku­ćans­ta­va, 35% dva, a 11% ku­ćans­ta­va čak tri vo­zi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bičak

Za ne­ren­ta­bil­ne auto­bus­ne li­ni­je mo­gu­će je rje­še­nje “on call” služ­ba. Dan pri­je ljudi iz ma­njih mjes­ta na­zo­vu i naj­a­ve da im tre­ba pri­je­voz snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net Sta­nov­ni­ci Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je pre­vi­še se vo­ze auto­mo­bi­li­ma. Ko­ris­te ih za od­la­zak na po­sao, ali i ka­da je u pi­ta­nju od­la­zak u kup­nju ili slo­bod­no vri­je­me. To­li­ko smo “ovis­ni” o auto­mo­bi­li­ma da u njih sje­da­mo da bi­smo preš­li re­la­ci­ju ma­nju od ki­lo­me­tra. Po to­me zna­čaj­no is­ka­če­mo iz pro­sje­ka EU i te se na­vi­ke mo­ra­ju mi­je­nja­ti, za­klju­čak je stu­di­je pro­met­nog ra­zvo­ja Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je ko­ju je na­ru­či­la Žu­pa­ni­ja, a na­pra­vi­li su je pro­met­ni struč­nja­ci. Ko­ris­ti­li su po­dat­ke po­li­ci­je i Hr­vat­skih ces­ta o bro­ju vo­zi­la na pro­met­ni­ca­ma, a u an­ke­ta­ma su is­pi­ta­li vi­še od ti­su­ću gra­đa­na. – Čak 55 pos­to gra­đa­na rek­lo nam je da su ko­ris­ti­li auto­mo­bil, kao vo­zač ili su­vo­zač, dok sa­mo 12 pos­to ko­ris­ti jav­ni pri­je­voz, a njih 33 pos­to do ci­lja do­đe pje­ši­ce ili bi­cik­lom. An­ke­ta je po­ka­za­la i da 48 pos­to ku­ćans­ta­va ima jed­no, 35 pos­to dva, a 11 pos­to ku­ćans­ta­va čak tri vo­zi­la. Velik broj ljudi ra­di­je ko­ris­ti vo­zi­lo iako im je au­to­bus­na sta­ni­ca 400 me­ta­ra uda­lje­na od ku­će, a u bli­zi­ni je i že­ljez­nič­ka sta­ni­ca. To su ljudi ko­je bi tre­ba­lo “na­go­vo­ri­ti” da ko­ris­te bi­cik­le, auto­bu­se ili dru­ge na­či­ne pri­je­vo­za ko­ji će bi­ti eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi, ali i zdra­vi­ji za njih – ka­zao je Do­ma­goj Bu­blić iz tvrt­ke Pro­met plus ko­ja je ra­di­la is­tra­ži­va­nja u svim gra­do­vi­ma u žu­pa­ni­ji. Gra­đa­ni ka­žu da bi jav­ni pri­je­voz ko­ris­ti­li da je jef­ti­ni­ji i da ima vi­še li­ni­ja. – Moramo mi­je­nja­ti svi­jest ljudi, u če­mu mo­ra po­mo­ći i dr­ža­va i lju­de sti­mu­li­ra­ti da na po­sao iz pred­gra- đa u grad idu bi­cik­lom. “On call” služ­ba je mo­gu­će rje­še­nje, us­pješ­no u Aus­tri­ji. U tim mjes­ti­ma ljudi na­zo­vu pri­je­voz­ni­ka i naj­a­ve par sa­ti ili dan pri­je da im tre­ba pri­je­voz, pa se do tak­vih mjes­ta ša­lje ma­nji auto­bus s de­se­tak sje­da­la, i to sa­mo na po­ziv – po­jas­nio je Kru­nos­lav Kralj iz Ra­zvoj­ne agen­ci­je. Mi­loš Đan­ko­vić, struč­njak za pro­met u kar­lo­vač­koj grad­skoj upra­vi, ka­zao je ka­ko je umjet­nost spo­ji­ti po­tre­be gra­đa­na i is­pla­ti­vost auto­bus­nih li­ni­ja. Grad, do­da­je, da­je 1,74 mi­li­ju­na ku­na za su­fi­nan­ci­ra­nje li­ni­ja ko­je bi, da nema uče­ni­ka i umi­rov­lje­ni­ka, bi­le praz­ne.

Mi­loš Đan­ko­vić, pro­met­ni struč­njak kar­lo­vač­ke grad­ske upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.