Cr­ve­ni zmaj po­ko­ra­va i Nje­mač­ku

Pro­izvo­đač ro­bo­ta Ku­ka, ko­ji dr­ži ne sa­mo auto­in­dus­tri­ju u Nje­mač­koj, pao u ru­ke Ki­ne­za

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ta­nja Ivan­čić

Na­kon što su, uz ve­li­ki ot­por nje­mač­ke jav­nos­ti, preuzeli po­nos nji­ho­ve pro­izvod­nje, Ki­na kre­će i u šo­ping u si­li­cij­skoj do­li­ni u Ame­ri­ci teh­nor@ve­cer­nji.net Ku­ka, nje­mač­ka top kom­pa­ni­ja ko­ja pri­ozvo­di in­dus­trij­ske ro­bo­te sa­da je u vlas­niš­tvu Ki­ne­za. Na­ime, nje­mač­ka vla­da na­kon du­gog na­te­za­nja i jav­ne po­le­mi­ke odo­bri­la je pre­uzi­ma­nje. Ta­ko Mi­dea, ki­ne­ski pro­izvo­đač ku­ćan­skih apa­ra­ta sa­da ima i nje­mač­ku Ku­ku. Mer­ke­li­či­na vla­da za­klju­či­la je da ne pos­to­ji opas­nost po jav­ni red i si­gur­nost skla­pa­njem pos­la s Ki­ne­zi­ma. “Mi ne vi­di­mo ni­kak­ve os­no­ve za miš­lje­nje da bi pre­uzi­ma­nje tvrt­ke Ku­ka ugro­zi­lo jav­ni red i si­gur­nost Nje­mač­ke“, na­pi­sa­li su pri­op­će­nju te po­jas­ni­li da bi vla- da mo­gla spri­je­či­ti pre­uzi­ma­nje je­di­no u slu­ča­ju “te­ške ugro­ze“in­te­re­sa SR Nje­mač­ke.

Ne­rav­no­prav­na utak­mi­ca

Ar­gu­ment stru­ke i di­je­la vlas­ti pa i jav­nos­ti bio je da je Ku­ka AG, tvrt­ka ko­ja se ba­vi ro­bo­ti­za­ci­jom od­nos­no je­dan je naj­ve­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča in­dus­trij­skih ro­bo­ta, sta­te­ški važ­na za Nje­mač­ku po­se­bi­ce ka­da se ra­di o pro­ce­su auto­ma­ti­za­ci­je i In­dus­tri­je 4.0. Us­to, pla­ti­li bi tek 4,6 mi­li­jar­di do­la­ra što je tvr­di­li su kri­ti­ča­ri pre­uzi­ma­nja, ne­do­vo­ljan za ono če­ga će se do­mo­ći kup­njom. A to su ključ­ne teh­no­lo­gi­je, od­nos­no know-how. Ni­jem­ce je bo­li­la i či­nje­ni­ca da oni, kao naj­o­tvo­re­ni­je gos­po­dar­stvo, ne­ma­ju jed­nak pris­tup ki­ne­skom tr­ži­štu. Dok Ki­ne­zi šo­pin­gi­ra­ju po Eu­ro­pi, po­se­bi­ce Nje­mač­koj gdje u ovoj go­di­ni pla­ni­ra­ju, za sa­da, ku­pi­ti 24 tvrt­ke u ukup­noj vri­jed­nos­ti od 9,1 mi­li-

jar­di do­la­ra – pre­ma De­alo­gi­cu, uz go­le­me su­bven­ci­je ki­ne­ske vla­de, Eu­rop­lja­ni se jed­na­ko ne mo­gu po­na­ša­ti u Ki­ni. U Ki­ni, na­ime, ras­te tro­šak rad­ne sna­ge, de­mo­graf­ska sli­ka se mi­je­nja, a rast gos­po­dar­stva us­po­ra­va, objaš­nja­va­ju eko­no­mis­ti. Dak­le, ki­ne­ske pred­nos­ti la­ga­no nes­ta­ju, a nji­ho­va je vla­da shva­ti­la pri­tom važ­nost stva­ra­nja tr­žiš­nih li­de­ra u po­je­di­nim sek­to­ri­ma, po­se­bi­ce teh­no­lo­škom, ko­ji bi tre­ba­li, ka­ko ka­žu, na taj na­čin stvo­ri­ti car­stvo, sma­tra An­dre­as Gril­le, kon­zul­tant u Ro­land Ber­ge­ru. Uz na­go­mi­la­no bo­gat­stvo i po­dr­šku vla­da da ula­žu u ino­va­tiv­nu teh­no­no­lo­gi­ju Ki­ne­zi osim u EU vi­šak ‘ke­ša’ mah­ni­to ula­žu i u Si­li­cij­sku do­li­nu, raj start-upo­va. U pr­voj po­lo­vi­ci ove go­di­ne pre­ma- ši­li su ta­mo šest mi­li­jar­di do­la­ra ula­ga­nja, tvr­di ana­li­tič­ka ku­ća Rod­ho­di­um Gro­up, dok su ukup­no u SAD-u ulo­ži­li 18,4 mi­li­jar­de do­la­ra. La­ni su sklop­lje­na 142 ula­gač­ka pos­la s Ki­ne­zi­ma, dok je do svib­nja u ovoj go­di­ni sklop­lje­no pre­ko 30 pos­lo­va u ko­ji­ma su Ki­ne­zi ulo­ži­li svoj no­vac.

Sa­mo stra­te­ška ula­ga­nja

Ali­ba­ba, ki­ne­ski Ama­zon ili eBay, ulo­žio je 795,5 mi­li­ju­na do­la­ra u Ma­gic Le­ap, kom­pa­ni­ju za vir­tu­al­nu stvar­nost ko­ja još ni nema svoj pro­izvod, ulo­ži­la je 500 mi­li­ju­na do­la­ra u e-com­mer­ce stra­ni­cu Jet.com, u po­pu­lar­ni chat ser­vis Snap­c­hat (ne­poz­nat iz­nos). Ba­idu je u Uber ulo­žio 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra. – Tra­ži­mo kom­pa­ni­je ko­je do­no­se stra­te­šku vri­jed­nost, i gra­di­mo no­ve kul teh­no­lo­gi­je za ki­ne­sko tr­ži­šte – ka­zu­je Alex Tze-Pin Cheng, šef Ba­idua. Ki­ne­zi su u tran­zi­ci­ji od tra­di­ci­onal­ne pro­izvod­nje ka onoj ino­va­tiv­noj, sma­tra Sho­uc­heng Zhang, fi­zi­čar sa Stan­for­da ko­ji je i sam po­kre­nuo Ven­tu­re ca­pi­tal tvrtku, te do­da­je Ki­na stva­ra no­vi di­gi­tal­ni Put svi­le.

Ki­ne­zi su u tran­zi­ci­ji od tra­di­ci­onal­ne pro­izvod­nje ka onoj teh­no­lo­ški ino­va­tiv­noj

In­dus­trij­ske ro­bo­te Ku­ke mno­gi sma­tra­ju stra­te­ški važ­nim zna­njem ko­je se ni­ka­ko ni­je smje­lo pro­da­ti Ki­ne­zi­ma

DPA

In­dus­trij­ski ro­bo­ti Ku­ke dio su sva­kog teh­no­lo­škog me­đu­na­rod­nog saj­ma

Li­de­ri Ame­rič­ki predsjednik Oba­ma i nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel po­dr­šku teh­no­lo­škim inva­ci­ja­ma i in­dus­tri­ji pokazuju ka­da god stig­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.