Dži­ha­dis­ti uče iz Is­la­ma za nez­na­li­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net San­dra Velj­ko­vić

Vi­še od 70 pos­to no­va­ka iz Eu­ro­pe u upit­ni­ci­ma ISIL-a na­ve­lo je da im je poz­na­va­nje is­la­ma “os­nov­no”, pokazuju do­ku­men­ti ISIL Le­ak­sa No­va­ci ISIL-a iz Eu­ro­pe pri­pre­ma­li su se za dži­had či­ta­ju­ći “Is­lam za nez­na­li­ce” (Is­lam for Dum­mi­es) i “Ku­ran za nez­na­li­ce”. Dvi­je su to knji­ge s pre­poz­nat­lji­vim žu­to- cr­nim omo­tom iz po­pu­lar­nog se­ri­ja­la ko­je objaš­nja­va­ju na jed­nos­ta­van na­čin sve: od in­for­ma­ti­ke, ma­te­ma­ti­ke do no­go­me­ta pa i re­li­gi­je. U do­ku­men­ti­ma ISIL-a ko­ji su is­cu­ri­li u jav­nost, tzv. ISIL Le­aks, u for­mu­la­ri­ma ko­je su uno­va­če­ni bor­ci mo­ra­li is­pu­ni­ti, vi­še od 70 pos­to njih na­ve­lo je da im je poz­na­va­nje is­la­ma “os­nov­no”, što je naj­lo­ši­ja od po­nu­đe­nih ra­zi­na zna­nja. Pri no­va­če­nju u Eu­ro­pi, bi­li su, pre­ma is­ka­zi­ma, smje­šte­ni u “si­gur­ne ku­će”, gdje su u krat­ko vri­je­me pro­la­zi­li in­dok­tri­na­ci­ju ide­olo­gi­jom ISIL-a. Ka­ko bi se pri­pre­mi­li za taj dio, na­ru­či­va­li su pre­ko Ama­zo­na knji­ge u ko­ji­ma se krat­ko i jas­no naz­na­či­va­lo što je što u is­la­mu. Ta­kav re­zul­tat na­me­će za­klju­čak da vje­ra i re­li­gi­ja, bez ob­zi­ra na to koliko se po­zi­va­ju na nju, ipak nema pre­sud­nu ulo­gu u ra­nom po­ti­ca­nju na ek­s­tre­mis­tič­ka dje­lo­va­nja, već da je ja­či utje­caj so­ci­jal­ne mre­že, okru­že­nja, osje­ća­ja ne­pri­pa­da­nja i aso­ci­jal­nog po­na­ša­nja, ko­je se ma­ni­fes­ti­ra­lo i pri­je pri­dru­ži­va­nja ISIL-u, pri­mje­ri­ce kroz kri­mi­nal.

“Ku­ran za nez­na­li­ce” i “Is­lam za nez­na­li­ce” po­ma­ga­li su no­va­ci­ma da stek­nu os­nov­na zna­nja o re­li­gi­ji za ko­ju su se – barem im je ta­ko pri­ka­za­no – tre­ba­li bo­ri­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.