Koliko sto­ji ča­mac Sin­ko­vi­ća, i či­me se još ba­vi­la Per­ko­vić?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Pri­re­di­la: Bo­ja­na Ra­do­vić bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net

1.

Olim­pij­ske igre u Ri­ju već sa­da pos­ta­le su za Hr­vat­sku naj­us­pješ­ni­je jer su na­ši spor­ta­ši do­sad osi­gu­ra­li se­dam me­da­lja. Do ko­je smo broj­ke me­da­lja ukup­no na ljet­nim OI do sa­da doš­li? a) 20 b) 30 c) 40

2.

Ves­la­nje nam je u Ri­ju do­ni­je­lo dvi­je me­da­lje, zla­to bra­će Sin­ko­vić i sre­bro Da­mi­ra Mar­ti­na. Ves­la­nje je sport bo­ga­tih ze­ma­lja, a to­me u pri­log idu i ci­je­ne ča­ma­ca. Koliko ko­šta ča­mac bra­će Sin­ko­vić za dvo­jac na pa­ri­će? a) 10.000 eura b) 14.000 eura c) 17.000 eura

3.

Naš sre­br­ni je­dri­li­čar Ton­či Sti­pa­no­vić u vr­hu je svjet­ske i eu­rop­ske kla­se la­ser po­s­ljed­njih 6-7 go­di­na. Koliko je pu­ta bio europ­ski pr­vak u la­se­ru? a) 2 b) 3 c) 4

4.

Josip Glas­no­vić nas­li­je­dio je Gi­ovan­ni­ja Cer­no­gor­za i pos­tao olim­pij­ski po­bjed­nik u tra­pu. U fi­nal­nom ras­pu­ca­va­nju s Ta­li­ja­nom Pel­li­elom po­go­dio je 16 od 18 gli­ne­nih go­lu­bo­va. A zna­te li koliko je od 10 mo­gu­ćih go­lu­bo­va po­go­dio na pr­vom tre­nin­gu u ži­vo­tu, još kao dje­čak? a) 1 b)2 c) 3

5.

Bra­ća Sin­ko­vić ima­ju naj­u­vjer­lji­vi­ji niz u po­vi­jes­ti dvo­ji­ca na pa­ri­će. Ko­ja im je po re­du bi­la po­bje­da u fi­nal­noj utr­ci u Ri­ju? a) 28. b) 30. c) 31.

6.

San­dra Per­ko­vić svo­je­dob­no je bi­la hr­vat­ska pr­va­ki­nja i re­kor­der­ka u još jed­noj dis­ci­pli­ni osim di­ska. U ko­joj? a) kop­lju b) kla­di­vu c) ku­gli

7.

Pri­je ves­la­nja, Da­mir Mar­tin oz­bilj­no se ba­vio jed­nim dru­gim spor­tom, a tre­ni­rao ga je nje­gov sa­daš­nji kon­di­cij­ski tre­ner Pe­ro Ku­te­ro­vac. Ko­ji je sport bio pr­vi Mar­ti­nov iz­bor? a) va­ter­po­lo b) pli­va­nje c) te­nis

8.

Ko­ji je na­di­mak iz dje­tinj­stva na­šeg bok­sač­kog me­da­lja­ša Fi­li­pa Hr­go­vi­ća? a) Hr­ga b) Buc­ko c) Fi­ćo

9.

Sa 104 ti­su­će ku­na nagrade za zlat­nu olim­pij­sku me­da­lju, Hr­vat­ska je u sre­di­ni me­đu zem­lja­ma svi­je­ta. Pre­ra­ču­na­to u ku­ne, uvjer­lji­vo naj­vi­še, čak 6 mi­li­ju­na ku­na, za zla­to da­je: a) Sin­ga­pur b) Azer­baj­džan c) Ka­tar

10.

Na Ol u Ri­ju bit će po­di­je­lje­no 2488 me­da­lja, a te­ške su toč­no 500 gra­ma. Zlat­nih će bi­ti po­di­je­lje­no 812, a sas­to­je se od šest gra­ma zla­ta, dok je os­ta­lih 494 gra­ma sre­bro. Zna­te li na ko­jim su Igra­ma posljednji put di­je­lje­ne me­da­lje od čis­to­ga zla­ta? a) u Stoc­k­hol­mu 1912. b) u Pa­ri­zu 1924. c) u Ber­li­nu 1936.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.