ŽE­NE KO­JE MIJENJAJU SVI­JET

Us­pješ­ne i u “mu­škim pos­lo­vi­ma” – Mary Bar­ra na če­lu Ge­ne­ral Mo­tor­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Iva­na Ka­lo­gje­ra pa­no­ra­ma@ve­cer­nji.net ZA­GREB

U SAD-u je od 2007. do 2016. na ru­ko­vo­de­ćim mjes­ti­ma u tvrt­ka­ma broj že­na po­ras­tao 45 pos­to, tre­nu­tač­no ih je na tim po­zi­ci­ja­ma 11,3 mi­li­ju­na Že­ne su da­nas sve moć­ni­je u biz­ni­su i sve češ­će pre­uzi­ma­ju naj­od­go­vor­ni­je funk­ci­je u vo­de­ćim svjet­skim kom­pa­ni­ja­ma. Pa čak i u in­dus­tri­ja­ma za ko­je se tra­di­ci­onal­no mis­li da su poslovi u nji­ma re­zer­vi­ra­ni pr­vens­tve­no za mu­škar­ce. Ta­ko je i Mary Bar­ra, naj­moć­ni­ja že­na u svi­je­tu biz­ni­sa pre­ma ovo­go­diš­njem iz­bo­ru ča­so­pi­sa For­bes, na vi­so­ko pe­to mjes­to ljes­tvi­ce naj­u­tje­caj­ni­jih že­na svi­je­ta dos­pje­la za­hva­lju­ju­ći svo­jim us­pje­si­ma u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji. Bar­ra je dvi­je go­di­ne bi­la iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Ge­ne­ral Mo­tor­sa, a la­ni, na dru­gu go­diš­nji­cu ime­no­va­nja, ime­no­va­na je i pred­sjed­ni­com upra­ve. U auto­mo­bi­le se za­lju­bi­la kad je ima­la de­set go­di­na, i to u cr­ve­ni ka­bri­olet Ca­ma­ro, mo­del iz kas­nih 60-ih, ko­ji je vo­zio nje­zin ro­đak. U Ge­ne­ral Mo­tors doš­la je 1980. go­di­ne kao stu­dent­ska pri­prav­ni­ca sa Sve­uči­li­šta Ket­te­ring, dok je na Stan­for­du za­vr­ši­la MBA. Pr­va zna­čaj­ni­ja po­zi­ci­ja bi­la joj je na mjes­tu vo­di­te­lji­ce odje­la za ljud­ske re­sur­se. Dvi­je go­di­ne kas­ni­je pos­ta­la je vo­di­te­lji­com svjet­skog ra­zvo­ja pro­izvo­da. Na For­be­so­voj se lis­ti naj­moć­ni­jih že­na pr­vi put naš­la još 2012. Nje­zi­na je za­ra­da u proš­loj go­di­ni po­ras­la za 77 pos­to i iz­no­si­la je 28,6 mi­li­ju­na do­la­ra. Bar­ra uprav­lja kom­pa­ni­jom ko­ja ima vi­še od 212.000 za­pos­le­nih, a pos­lu­je na šest kon­ti­ne­na­ta. Za nju ka­žu da je po­seb­na jer je, iako je pos­ta­la naj­moć­ni­ja že­na biz­ni­sa, os­ta­la skrom­na, a u is­to je vri­je­me hra­bra da mi­je­nja stva­ri.

Že­na ko­ja čis­ti ne­red

Pre­ma iz­vje­šta­ju Sta­te of Wo­men – Owned Bu­si­ness Ame­ri­can Ex­press Ope­na, broj že­na na ru­ko­vo­de­ćim mjes­ti­ma u SAD-u u raz­dob­lju od 2007. do 2016. go­di­ne po­ras­tao je za 45 pos­to. Is­to­vre­me­no je broj no­vo­otvo­re­nih tvrt­ki po­ras­tao za sve­ga de­vet pos­to. Gle­da­no u broj­ka­ma, u SAD-u je tre­nu­tač­no oko 11,3 mi­li­ju­na že­na na ru­ko­vo­de­ćim mjes­ti­ma u kom­pa­ni­ja­ma ko­je do­no­se za­ra­du od 1,6 tri­li­ju­na do­la­ra. U EU 21,2 pos­to člans­tva u uprav­nim od­bo­ri­ma naj­ve­ćih di­onič­kih dru­šta­va či­ne že­ne, a sa­mo ih je 3,6 pos­to na ru­ko­vo­de­ćim po­zi­ci­ja­ma. No trend je da se broj že­na na ru­ko­vo­de­ćim mjes­ti­ma mo­ra po­ve­ća­ti. Vi­so­ko tre­će mjes­to na For­be­so­voj ljes­tvi­ci naj­moć­ni­jih že­na svi­je­ta (iza An­ge­le Mer­kel i Hil­lary Clin­ton) dr­ži Ja­net Yel­len, upra­vi­te­lji­ca Fe­de­ral­nih re­zer­vi SAD-a i pr­va že­na ko­ja je za­uze­la tu po­zi­ci­ju. Šes­ta je 60-go­diš­nja Fran­cu­ski­nja Chris­ti­ne La­gar­de, ko­ja je na če­lo MMF-a doš­la u tre­nut­ku ka­da je tre­ba­lo “po­čis­ti­ti ne­red”, od­nos­no ka­da je tu svjet­sku or­ga­ni­za­ci­ju po­tre­sa­la glo­bal­na eko­nom­ska kri­za i sek­su­al­ni skan­dal nje­zi­na pret­hod­ni­ka Do­mi­niqu­ea Stra­uss-Kah­na. La­gar­de je po­čet­kom ove go­di­ne po­nov­no iz­a­bra­na na mjes­to iz­vr­š­ne di­rek­to­ri­ce MMF-a.

Od nov­ca do teh­no­lo­gi­je

Vi­so­ko sed­mo mjes­to na For­be­so­voj ljes­tvi­ci za­uze­la je Sheryl San­d­berg, COO Fa­ce­bo­oka i des­na ru­ka Mar­ka Zuc­ker­ber­ga, ču­ve­na po pre­okre­tu ko­ji je na­pra­vi­la u toj kom­pa­ni­ji. Sheryl San­d­berg u Fa­ce­bo­oku nad­gle­da pos­lo­va­nje tvrt­ke, uklju­ču­ju­ći pro­da­ju, mar­ke­ting, pos­lov­ni ra­zvoj, ljud­ske re­sur­se, jav­ne politike i ko­mu­ni­ka­ci­je. Zuc­ker­ber­ga je upoz­na­la 2007. na bo­žić­noj za­ba­vi, a pri­je je ra­di­la u Go­ogleu. San­d­berg se ak­tiv­no uklju­či­la u po­ma­ga­nje dru­gim že­na­ma na nji­ho­vim rad­nim mjes­ti­ma pa je os­no­va­la i fon­da­ci­ju pod na­zi­vom Le­an In. La­ni je fon­da­ci­ji do­ni­ra­la 31 mi­li­jun do­la­ra, a auto­ri­ca je i is­to­ime­nog bes­t­se­le­ra u ko­jem opi­su­je za­što se gla­so­vi že­na uvi­jek ne ču­ju na rad­no­me mjes­tu. Nje­zi­na je ču­ve­na iz­ja­va da pos­to­ji po­seb­no mjes­to u pak­lu za že­ne ko­je ne po­ma­žu že­na­ma. Imo­vi­na Sheryl San­d­berg pro­cje­nju­je se na 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra, ve­ći­nu či­ni udio u Fa­ce­bo­oku. Vi­so­ko osmo mjes­to For­be­so­ve

lis­te za­uze­la je Su­san Woj­cic­ki, iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Yo­uTu­bea ko­ji je u vlas­niš­tvu Go­oglea, maj­ka pe­te­ro dje­ce. Na tu je po­zi­ci­ju doš­la 2014. s po­zi­ci­je pot­pred­sjed­ni­ce za ogla­ša­va­nje u Go­ogleu. Upra­vo je ona 2006. pre­poz­na­la vri­jed­nost Yo­uTu­bea i pred­lo­ži­la ta­daš­njem di­rek­to­ru Go­oglea da ku­pi kom­pa­ni­ju. Vri­jed­nost Yo­uTu­bea od ta­da je po­ras­la s 1,65 na vi­še od 70 mi­li­jar­di do­la­ra. Osob­na imo­vi­na Su­san Woj­cic­ki pro­cje­nju­je se pak na 350 mi­li­ju­na do­la­ra. Ses­tra Su­san Woj­cic­ki An­ne ta­ko­đer je po­du­zet­ni­ca, poz­na­ta u znans­tve­nim kru­go­vi­ma. Iz­vr­š­na je di­rek­to­ri­ca i jed­na od os­ni­va­či­ca kom­pa­ni­je „23an­dMe“ko­ja je na tr­ži­šte iz­ba­ci­la kuć­ni test DNK ko­ji ot­kri­va ge­net­sku pre­dis­po­zi­ci­ju za bo­les­ti na te­me­lju sli­ne. Ma­ga­zin Ti­me test je 2008. go­di­ne pro­gla­sio ino­va­ci­jom go­di­ne. De­ve­ta je na For­be­so­voj lis­ti 100 naj­moć­ni­jih že­na Meg Whit­man, CEO Hewlett Pac­kar­da ko­ja je pri­je no što je pos­ta­la iz­vr­š­na di­rek­to­ri- ca HP-a vi­še od de­set go­di­na bi­la na če­lu eBaya. Sli­je­de Ana Pa­tri­cia Bo­tin, še­fi­ca špa­njol­ske ban­ke San­tan­der, jed­na od naj­ja­čih ban­kar­skih me­na­dže­ra u svi­je­tu i pr­va že­na na če­lu naj­ve­će ban­ke u euro­zo­ni, In­dra No­oyi, CEO Pep­si­ja, te Abi­ga­il Joh­n­son, ko­ja za­jed­no s ocem Edwar­dom vo­di inves­ti­cij­sku ku­ću Fi­de­lity Inves­t­ments. Ve­ći­na že­na na ru­ko­vo­de­ćim funk­ci­ja­ma ka­ri­je­ru gra­di u teh­no­lo­škoj in­dus­tri­ji. Me­đu nji­ma su i Gin­ni Ro­met­ty, pred­sjed­ni­ca i glav­na di­rek­to­ri­ca IBM-a, An­ge­la Ahren­d­ts, vi­ša pot­pred­sjed­ni­ca Ap­plea za­du­že­na za onli­ne pro­da­ju i pro­da­ju u 478 Ap­ple­ovih tr­go­vi­na, Sa­fra Catz, CEO Ora­clea, Ruth Po­rat, glav­na di­rek­to­ri­ca za financije Alp­ha­be­ta, Lucy Peng, di­rek­to­ri­ca ki­ne­ske kom­pa­ni­je za onli­ne ku­po­vi­nu Ali­ba­ba, Ur­su­la Bur­ns, iz­vr­š­na me­na­dže­ri­ca kor­po­ra­ci­je Xe­rox, Amy Ho­od, glav­na di­rek­to­ri­ca za financije Mi­cro­sof­ta, i Ma­ri­ssa Mayer, glav­na iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca Ya­ho­oa. Ka­da go­vo­ri­mo o moć­nim že­na­ma u biz­ni­su, ni­ka­ko ne smi­je­mo iz­os­ta­vi­ti slav­ne di­zaj­ne­ri­ce Mi­uc­ciu Pra­du, Tory Bur­ch i Di­ane von Fur­sten­berg, či­ja se ime­na ta­ko­đer već ne­ko­li­ko go­di­na na­la­ze na For­be­so­voj lis­ti naj­moć­ni­jih že­na svi­je­ta.

Za že­nu ko­ja ne po­ma­že že­na­ma, ka­že Sheryl San­d­berg, u pak­lu pos­to­ji po­seb­no mjes­to

Meg Whit­man iz­vr­š­na je di­rek­to­ri­ca Hewlett Pac­kar­da Sheryl San­d­berg des­na ru­ka Mar­ka Zuc­ker­ber­ga, na­pra­vi­la je pre­okret u Fa­ce­bo­oku Di­ane von Fur­sten­berg slav­na di­zaj­ne­ri­ca

Mary Bar­ra proš­le je go­di­ne ime­no­va­na pred­sjed­ni­com upra­ve Ge­ne­ral Mo­tor­sa

Ja­net Yel­len pr­va je že­na na če­lu Fe­de­ral­nih re­zer­vi SAD-a

Chris­ti­ne La­gar­de osvo­ji­la je Fi­el­d­so­vu me­da­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.