Lje­to­va­nje je naj­sla­đe kad je obi­telj sku­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (ik)

Pri­je po­vrat­ka je­sen­skim pro­jek­ti­ma Eci­ja Oj­da­nić i Lej­la Filipović sa su­pru­zi­ma i dje­com pu­ne ba­te­ri­je na Bra­ču i u pi­to­re­sk­noj Is­tri Iako lje­to po­la­ko ide pre­ma svo­jem kra­ju, poz­na­ta li­ca i da­lje uži­va­ju na Ja­dra­nu. U druš­tvu obi­te­lji od­ma­ra­ju se glu­mi­ca Eci­ja Oj­da­nić te Lej­la i Ta­rik Filipović. Pri­je po­vrat­ka na sni­ma­nje no­ve dram­ske se­ri­je “Zlat­ni dvo­ri” No­ve TV, Eci­ja je sa su­pru­gom, re­da­te­ljem Ro­ber­tom Or­he­lom i dje­com Cvi­tom (11) i Ja­ko­vom (6) uži­va­la na Vi­su, za­tim u Za­dru, a tre­nu­tač­no uži­va­ju na Bra­ču ko­ji je nji­ho­vo po­s­ljed­nje odre­di­šte. – Dan is­pu­ni­mo mor­skim lu­do­ri­ja­ma. Glav­na su nam mi­si­ja ku­pa­nje i ro­nje­nje s dje­com. Oni ve­čer pro­vo­de u igri s pri­ja­te­lji­ma jer ih ov­dje ima­ju ja­ko pu­no. Su­prug i ja uži­va­mo u me­đu­sob­nom druš­tvu, do­broj knji­zi i fi­noj hra­ni – rek­la je glu­mi­ca. Obi­telj Filipović za od­mor je oda­bra­la Is­tru. Na­kon Po­re­ča, Lej­la i Ta­rik su sa si­no­vi­ma Di­nom (12) i Ar­ma­nom (8) po­sje­ti­li Ro­vinj i No­vi­grad. Da­ne pro­vo­de u šet­nji gra­dom ili na pla­ži, dok su ve­če­ri re­zer­vi­ra­ne za dru­že­nja u ko­no­bi. Lej­la i Ta­rik ne skri­va­ju za­ljub­lje­nost pa je biv­ša ma­ne­ken­ka s obo­ža­va­te­lji­ma na Ins­ta­gra­mu po­di­je­li­la fo­to­gra­fi­je gdje po­zi­ra s Ta­ri­kom uz opis “mo­ja lju­bav“.

Bo­ra­vak na mo­ru im, ka­žu, pru­ža osje­ćaj slo­bo­de ko­ji im ne­dos­ta­je ka­da se vra­te u Za­greb

Tur­ne­ja po sje­ve­ru Lej­la se sa si­no­vi­ma Ar­ma­nom i Di­nom i su­pru­gom Ta­ri­kom od­ma­ra u Is­tri. Obiš­li su No­vi­grad, Po­reč, Ro­vinj... Že­le dan od 48 sa­ti Eci­ji, su­pru­gu Ro­ber­tu Or­he­lu i dje­ci Cvi­ti i Ja­ko­vu dan ni­je do­volj­no dug za sve ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma se ba­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.