U Va­ra­ždi­nu svi­ra­ju Ma­nu Chao, Hlad­no pi­vo, La­ibach, TBF...

Da­nas po­či­nje 18. Špan­cir­fest, ko­ji pro­gra­mom za naj­ši­ru pu­bli­ku priv­la­či vr­lo velik broj po­sje­ti­te­lja iz Za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Fran­cu­ska iz­ved­be­na sku­pi­na Tran­se Ex­press za su­tra pri­pre­ma naj­ve­ći per­for­mans do­sad iz­ve­den na hr­vat­skim uli­ca­ma

Naj­av­lje­nim pro­gra­mom ko­ji po­či­nje da­nas, a tra­jat će do 28. ko­lo­vo­za, Špan­cir­fest još je jed­nom do­ka­zao da je ne­na­met­lji­vo pos­tao je­dan od naj­ve­ćih i naj­za­nim­lji­vi­jih mul­ti­dis­ci­pli­nar­nih fes­ti­va­la u na­šoj zem­lji.

Ri­jet­ka iz­nim­ka

Pro­gra­mom pri­la­go­đen ši­ro­koj pu­bli­ci ko­ja u Va­ra­ždin ma­sov­no do­la­zi i iz Za­gre­ba, on je re­la­tiv­na ri­jet­kost u kul­tur­noj po­nu­di ko­ja se obič­no vr­ti oko glav­nog gra­da i ljet­nih obal­nih des­ti­na­ci­ja. Važ­nost nje­go­va­nja za­gre­bač­ke pu­bli­ke pre­poz­na­li su i or­ga­ni­za­to­ri, ko­ji joj nu­de niz po­god­nos­ti po­put mo­guć­nos­ti pu­to­va­nja do Va­ra­ždi­na i na­trag uz obič­nu jed­no­s­mjer­nu auto­bus­nu kar­tu ovje­re­nu u tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci. Ovo­go­diš­nji glaz­be­ni he­ad­li­ne­ri ko­ji bi mo­gli po­kre­nu­ti mi­gra­ci­ju kon­cert­ne pu­bli­ke pre­ma Va­ra­ždi­nu su wor­ld mu­sic atrak­ci­ja Ma­nu Chao la Ven­tu­ra i slo­ven­ski ve­li­ka­ni in­dus­tri­ala La­ibach, te niz do­ma­ćih ben­do­va kao što su Hlad­no Pi­vo, TBF, Pips, Chips & Vi­de­oclips, Re­pe­ti­tor i dru­gi. Svo­ju pu­bli­ku la­ko će pri­vu­ći ma­ke­don­ski elek­tro­pi­onir Ki­ril Džaj­kov­ski, ko­ji bi­lje­ži iz­vr­s­ne nas­tu­pe s Tk Won­der i MC Was­pom, ko­je do­vo­di i u Va­ra­ždin, kao i aus­tral­ski per­for­mer Dub FX, ko­ji je snim­ka­ma svo­jeg iz­nim­no vje­štog be­at­boxa­nja pos­tao glo­bal­na Yo­uTu­be sen­za­ci­ja. Na lo­kal­noj ra­zi­ni za­nim­ljiv je i tur­bo­folk-punk sas­tav Br­ko­vi ko­ji se kom­bi­ni­ra­njem na­iz­gled nes­po­ji­vih rit­mo­va br­zo uvu­kao pod ko­žu broj­nih slu­ša­te­lja.

Ulič­no sr­ce fes­ti­va­la

Za one u po­tra­zi za ne­što mir­ni­jim no­ta­ma, na po­zor­ni­ci Vi­le Be­de­ko­vić su­tra u 20 sa­ti odr­žat će se glaz­be­ni hom­ma­ge Ar­se­nu De­di­ću, u ko­jem uz nje­go­va si­na Ma­ti­ju nas­tu­pa­ju obi­telj­ski pri­ja­te­lji i du­go­go­diš­nji su­rad­ni­ci Zo­ran Pre­din, Te­di Spa­la­to i Lea Dek­le­va, dok je za kla­sič­ni­ji et­no­zvuk za­du­že­na ma­ke­don­ska di­va Esma Re­dže­po­va. Lju­bi­te­lje sred­nje pop stru­je za­ni­mat će i kon­cert Tonyja Ce­tin­skog naj­av­ljen za idu­ću su­bo­tu. Ka­za­liš­ni pro­gram pri­la­go­đen je uku­su naj­ši­re pu­bli­ke, uz iz­ved­be Zi­ja­ha So­ko­lo­vi­ća, Stu­di­ja smi­je­ha, ka­za­li­šta Mer­lin i Bran­ka Đu­ri­ća Đu­re od 22. do 25. ko­lo­vo­za. Naj­av­ljen je i velik broj ra­di­oni­ca za dje­cu i odras­le ko­je kre­ću sva­ko­ga da­na u 10 uju­tro te bo­gat ulič­ni pro­gram, ko­ji je is­ho­di­šte i sr­ce Špan­cir­fes­ta, a uklju­ču­je neo­cir­ku­ske toč­ke, ulič­ne glaz­be­ni­ke i per­for­me­re ko­ji svo­jim nas­tu­pi­ma ra­zi­gra­no tran­sfor­mi­ra­ju va­ra­ždin­ske uli­ce. Osim de­se­ta­ka ma­lih iz­ved­bi i ulič­nih in­ter­ven­ci­ja, vi­djet će­mo i ne­ko­li­ko me­ga­lo­man­skih iz­ved­bi. Fran­cu­ska iz­ved­be­na sku­pi­na Tran­se Ex­press, pri­mje­ri­ce, pri­pre­ma ve­li­ki ka­za­liš­no-cir­ku­ski per­for­mans “Mú”, naj­av­ljen kao naj­ve­ći ulič­ni per­for­mans do sa­da iz­ve­den u Hr­vat­skoj, a u ko­jem će dio pu­bli­ke mo­ći pre­uze­ti ulo­ge bub­nja­ra, tru­ba­ča i glu­ma­ca. Ela­bo­ri­ra­na iz­ved­ba odr­žat će se su­tra na Ka­pu­cin­skom tr­gu, a fran­cu­ski umjet­ni­ci s oda­bra­nim sta­tis­ti­ma već odr­ža­va­ju pri­pre­me za toč­ku u ko­joj svje­tlost, glaz­ba i teh­nič­ka rje­še­nja do­ča­ra­va­ju ra­đa­nje svi­je­ta.

Elek­tro­pi­onir Ki­ril Džaj­kov­ski do­vo­di stal­ne su­rad­ni­ke Tk Won­der i MC Was­pa Do­la­zi nam i be­at­box sen­za­ci­ja Dub FX, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pos­tao velik hit

Ve­li­ka­ni in­dus­tri­ala Slo­ven­ski sas­tav La­ibach na ras­po­re­du je su­tra, na­kon kon­ce­ra­ta Ram­ba Ama­de­usa i ri­ječ­kog Qu­asar­ra

Wor­ld mu­sic atrak­ci­ja U Hr­vat­skoj ra­do slu­ša­ni Ma­nu Chao la Ven­tu­ra je­dan je od he­ad­li­ne­ra ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la

Hip-hop na dal­ma­tin­ski Na­kon uvi­jek iz­vr­s­nog TBF-a ve­če­ras su na ras­po­re­du Jinxi i Za­bra­nje­no pu­še­nje

Punk rock iz Gaj­ni­ca Zad­nji dan fes­ti­va­la ras­pa­lit će Hlad­no pi­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.