Ma­ri­na Abra­mo­vić ka­že da du­bo­ko po­štu­je Abo­ri­dži­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ar­sen Ore­mo­vić ar­sen.ore­mo­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Vri­je­me pro­ve­de­no u ple­me­ni­ma Pi­tjan­tja­tja­ra i Pin­tu­pi obli­ko­va­lo je moj ci­je­li ži­vot i umjet­nost, objas­ni­la je M. Abra­mo­vić Na­kon što je Ma­ri­na Abra­mo­vić ne­dav­no iz­a­zva­la po­le­mi­ke iz­ja­vom za nje­mač­ke me­di­je da je ima­la tri abor­tu­sa jer je sma­tra­la da bi dje­ca bi­la po­gub­na za nje­zi­nu umjet­nost, per­for­me­ri­ca nas­ta­nje­na u New Yor­ku ovih je da­na iz­a­zva­la kon­tro­ver­ze od­lom­ci­ma svo­je još neo­bjav­lje­ne bi­ograf­ske knji­ge “Wal­king Thro­ugh Wal­ls” či­je se objav­lji­va­nje oče­ku­je u stu­de­nom. U spor­nim di­je­lo­vi­ma go­vo­ri ka­ko su ona te nje­zin nje­mač­ki su­rad­nik Frank i ta­daš­nji deč­ko Ulay Uwe Laysi­epen na­kon bi­je­na­la u Syd­neyju 1979. pro­ve­li šest mje­se­ci u pus­ti­nji s ple­me­nom Pi­tjan­tja­tja­ra . Pri­pad­ni­ke Abo­ri­dži­na “ko­ji ni­su sa­mo naj­sta­ri­ji sta­nov­ni­ci Aus­tra­li­je nego ci­je­log svi­je­ta” opi­su­je kao “do­is­ta čud­ne i druk­či­je lju­de” ko­ji za­pad­nim oči­ma “iz­gle­da­ju groz­no” i “po­put di­no­sa­ura”. Na­kon op­tuž­bi za ra­si­zam na druš­tve­nim mre­ža­ma, Abra­mo- vić se ogla­si­la objaš­nje­njem da su nje­zi­ni opi­si za­pra­vo ini­ci­jal­ni doj­mo­vi ko­je je ima­la pre­ma pri­pad­ni­ci­ma ple­me­na, pre­pi­sa­ni iz ta­daš­njih dnev­nič­kih za­pi­sa, ali su se otad bit­no pro­mi­je­ni­li. – Ga­jim naj­dub­lje po­što­va­nje pre­ma Abo­ri­dži­ni­ma ko­ji­ma du­gu­jem sve. Vri­je­me pro­ve­de­no s pri­pad­ni­ci­ma ple­me­na Pi­tjan­tja­tja­ra i Pin­tu­pi u Aus­tra­li­ji bi­lo je tran­sfor­ma­tiv­no is­kus­tvo za me­ne ko­je je du­bo­ko i ne­iz­bri­si­vo obli­ko­va­lo moj ci­je­li ži­vot i umjet­nost – objas­ni­la je Abra­mo­vić.

Bi­ogra­fi­ja Ma­ri­ne Abra­mo­vić “Wal­king Thro­ugh Wal­ls” tre­ba­la bi iz­a­ći u stu­de­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.