Sa­mo je je­dan Dre­am Te­am

Pip­pen i Jor­dan su se pri­je pr­ve utak­mi­ce s Hr­vat­skom sva­đa­li tko će ču­va­ti Ku­ko­ča. Že­lje­li su mu po­ka­za­ti ka­mo do­la­zi i na što mo­ra bi­ti spre­man, pri­sje­ća se Bar­k­ley

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Va­nja De­že­lić va­nja.de­ze­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

U Ate­ni 2004. go­di­ne Ame­ri­kan­ci su shva­ti­li da ni­su ne­ra­nji­vi, pa je u Pe­king 2008. pos­la­na eki­pa za is­kup­lje­nje – Re­edem Te­am – Tre­bam tvo­je te­ni­si­ce, daj mi ih, stvar­no ih tre­bam, go­vo­rio je Ma­gi­cu Joh­n­so­nu nje­gov ču­var Da­vid Di­az ti­je­kom fi­na­la ame­rič­kih kva­li­fi­ka­ci­ja za OI u Bar­ce­lo­ni 1992. pro­tiv Ve­ne­zu­ele. I upra­vo te ri­je­či mo­gu ukrat­ko opi­sa­ti ono što je pred­stav­ljao jedini is­tin­ski Dre­am Te­am u po­vi­jes­ti. Iako su do­živ­lja­va­ni kao bi­ća s dru­gog pla­ne­ta, to su bi­li pri­je sve­ga spor­ta­ši, vr­hun­ski, ra­diš­ni. Po­dos­ta bo­lji od kon­ku­ren­ci­je, ali sve­jed­no ljudi. I vo­dio ih je Ma­gic Joh­n­son, a sve što je od­lu­čio slu­šao je bez po­go­vo­ra i Mic­ha­el Jor­dan, pa i Lar­ry Bird. – Ne, JA stvar­no tre­bam te te­ni­si­ce – re­kao je Ma­gic ne­sret­nom Di­azu ti­je­kom utak­mi­ce uz pre­poz­nat­ljiv osmi­jeh. Na­rav­no, pos­li­je mu ih je dao. Kao što su i svi os­ta­li da­va­li auto­gra­me, ma­ji­ce, dre­so­ve, ča­ra­pe, znoj­ni­ke... Ne bi­lo ko­me, pro­tiv­ni­ci­ma! – Njih su vi­še za­ni­ma­li auto­gra­mi i fo­to­gra­fi­je nego utak­mi­ca. Ni­smo to oče­ki­va­li i to nas je sa­mo uč­vr­sti­lo u sta­vu da su NBA igra­či na Igra­ma po­gre­ška – go­vo­rio je ta­da Da­vid Stern, pr­vi čo­vjek naj­ja­če ko­šar­ka­ške li­ge na svi­je­tu. Ipak, kad je gle­dao Dra­že­na Pe­tro­vi­ća i To­ni­ja Ku­ko­ča ka­ko igra­ju, a po­tom go­di­na­ma pro­ma­trao svu si­lu ta­le­na­ta ko­ji su sti­za­li sa svih stra­na svi­je­ta u NBA, ubla­žio je re­to­ri­ku.

Char­les še­tao sam Bar­ce­lo­nom

– Bez tog nas­tu­pa ne bi­smo ima­li Dir­ka Nowit­zkog, Tonyja Par­ke­ra, Ma­nua Ginóbi­li­ja, bra­ću Ga­sol... I dok je nje­mu sve to bi­la po­gre­ška, igra­či­ma ni­je. Stvar­no su se žes­to­ko bo­ri­li da bi iz­bo­ri­li mjes­to u mom­ča­di pa ne ču­di što je bi­lo kon­tro­ver­zi. Pri­mje­ri­ce, Isa­iah Tho­mas ot­pao je jer su mu svi okre­nu­li le­đa. Gla­si­ne su is­pr­va bi­le da je Jor­dan pos­ta­vio ul­ti­ma­tum “ili on ili ja”, ali Ma­gic je pos­li­je po­jas­nio da si je Tho­mas za­tvo­rio vra­ta svo­jim po­na­ša­njem. Ame­ri­kan­ci su bi­li i vi­še nego uvjer­lji­vi u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma ali i na Igra­ma, ko­je su osvo­ji­li po­bje­dom pro­tiv Hr­vat­ske (117-85). Ni­ža raz­li­ka nego u sku­pi­ni (103-70). – Pip­pen i Jor­dan su se pri­je pr­ve utak­mi­ce sva­đa­li tko će ču­va­ti Ku­ko­ča. Že­lje­li su mu po­ka­za­ti ka­mo do­la­zi i na što mo­ra bi­ti spre­man – pri­sje­tio se Bar­k­ley. Ina­če, on je bio jedini u toj mom­ča­di ko­ji se ni­je li­bio na­pu­šta­ti ho­tel i še­ta­ti uli­ca­ma Bar­ce­lo­ne. Svi os­ta­li tra­ži­li su mir i ti­me pos­ta­vi­li jed­nu ne­ugod­nu tra­di­ci­ju. Ni­su bo­ra­vi­li u olim­pij­skom se­lu, već u ho­te­li­ma ili na bro­do­vi­ma, pra­će­ni ve­li­kim osi­gu­ra­njem. – Vo­lio sam ka­ko nas vo­le i ni­je mi sme­ta­lo še­ta­ti se sam uli­ca­ma, di­je­li­ti auto­gra­me, po­pri­ča­ti s lju­di­ma – ka­zao je Char­les Bar­k­ley. Dre­am Te­am bio je po­se­ban i ni­je­dan pos­li­je vi­še ni­je mo­gao no­si­ti to ime a da ni­je na­išao na kri­ti­ke. Čak i onaj iz 1996., ko­ji je imao u mom­ča­di pe­to­ri­cu iz ori­gi­nal­ne pos­ta­ve – Pip­pe­na, Bar­k­leyja, Ma­lo­nea, Stoc­k­to­na i Ro­bin­so­na. Uz njih su igra­li O’Ne­al, Ha­ke­em Ola­juwon, Grant Hill, Pen­ny Har­daway, Gary Payton... Iako mo­žda i ja­ča mom­čad od one če­ti­ri go­di­ne ra­ni­je s oz­li­je­đe­nim Bir­dom i nes­prem­nim Ma­gi­com, sve­jed­no se os­po­ra­va na­ziv Dre­am Te­am.

Zvi­jez­de na bro­du

– Je­dan je Dre­am Te­am. Os­ta­li bi tre­ba­li bi­ti sa­mo “ame­rič­ka ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja” – na­pi­sao je pros­lav­lje­ni ko­šar­ka­ški no­vi­nar Jan Hub­bard iz New­sdaya. Upra­vo za­to ih se sve kri­ti­zi­ra što se po­na­ša­ju kao pri­ma­do­ne. A i za­to što sad pos­to­ji ci­je­la voj­ska vr­hun­skih spor­ta­ša i globalnih zvi­jez­da, ni­su vi­še ko­šar­ka­ši sa­mi na tro­nu. Sve­jed­no, ni­kad u po­vi­jes­ti ame­rič­ki ko­šar­ka­ši ni­su bo­ra­vi­li u olim­pij­skom se­lu, a sad u Ri­ju ima­ju luk­su­zan brod sa 196 ka­bi­na. To je ve­će i od bro­da u ko­jem su bo­ra­vi­li u Ate­ni 2004. Što im se tad ite­ka­ko obi­lo o gla­vu jer su bi­li tek bron­ča­ni. Ni to ni­je sve, us­li­je­dio je SP 2006. i no­va bron­ca! Ka­ko su 1988. shva­ti­li da mo­ra­ju u “va­tru” pos­la­ti naj­bo­lje od naj­bo­ljih, ta­ko su 2006. shva­ti­li da od te prak­se ne smi­ju od­stu­pa­ti jer svi­jet ih je dos­ti­gao. Upra­vo za­hva­lju­ju­ći toj Bar­ce­lo­ni. Na sce­nu je zbog to­ga 2008. sti­gao “Re­edem Te­am” (hrv., mom­čad za is­kup­lje­nje) i kre­nuo vra­ća­ti sta­ru sla­vu. Uz LeBro­na Ja­me­sa, Ko­bea Bryan­ta, Ja­so­na Kid­da, Car­me­la An­tonyja i Dwig­h­ta Howar­da nit­ko ni­je imao šan­se. Nas­tav­lje­no je is­tom mje­rom i 2012. u Lon­do­nu, a okos­ni­ca mom­ča­di i da­lje su bi­li LeBron, Ko­be i Me­lo. No, na­vi­ke su os­ta­le i ame­rič­ki ko­šar­ka­ši os­ta­ju uda­lje­ni od os­tat­ka sport­skog svi­je­ta, uda­lje­ni od olim­pij­skog du­ha i na­če­la. Dok se ono 1992. mo­glo shva­ti­ti s ob­zi­rom na to da su Jor­dan, Ma­gic, Bird i druš­tvo ipak bi­li dru­ga di­men­zi­ja, sve pos­li­je ite­ka­ko je pre­tje­ra­no i ne­po­treb­no. Ci­je­li tekst pro­či­taj­te u Maxu!

Stern: Bez nas­tu­pa 1992. ne bi­smo ima­li Par­ke­ra, Nowit­zkog, bra­ću Ga­sol, Ma­nua Ginóbi­li­ja... Vo­đa pr­vog i pra­vog Dre­am Te­ama bio je Joh­n­son, nje­ga je i Jor­dan slu­šao bes­po­go­vor­no

Dre­am Te­am iz Bar­ce­lo­ne bio je smje­šten u ho­te­lu Am­ba­ssa­dor, a naj­ve­ći ot­por im je pru­ži­la Hr­vat­ska u fi­na­lu. Bi­lo je 32 raz­li­ke za ne­do­dir­lji­ve Ame­ri­kan­ce

Mic­ha­el Jor­dan i Ma­gic Joh­n­son bi­li su dio Dre­am Te­ama na OI 1992.

Car­ter je 2000. za­ku­cao pre­ko 218 cm vi­so­kog Fran­cu­za We­isa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.