Bog­da­no­vić: Bio sam vo­đa, ja sam kriv...

Iz­bor­nik se po­ža­lio na pet mi­nu­ta “cr­ni­la” i su­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net RIO DE JANEIRO

Tre­ća če­t­vr­ti­na bi­la je kob­na za Hr­vat­sku, iz svla­či­oni­ce je na­kon od­mo­ra iz­iš­la dru­ga mom­čad, a ne­dos­ta­tak ra­zi­gra­va­ča bio je toč­ka na i Sva­ki opro­štaj od ve­li­kog na­tje­ca­nja emo­ti­van je tre­nu­tak, koliko god su­di­oni­ci bi­li za­do­volj­ni nas­tu­pi­ma ko­ji su mu pret­ho­di­li. Na­kon što je Hr­vat­ska u “bal­kan­skom kla­si­ku” sa Sr­bi­jom za­us­tav­lje­na u če­t­vr­t­fi­na­lu olim­pij­skog ko­šar­ka­škog tur­ni­ra (83:86), na­ši su se igra­či gotovo na­tje­ca­li u pre­uzi­ma­nju kriv­nje. – Ja sam glav­ni kri­vac jer sam ci­je­lu utak­mi­cu bio u kon­tra­rit­mu. Na­ža­lost, ci­je­li olim­pij­ski tur­nir ni­sam igrao ona­ko ka­ko sam oče­ki­vao – re­kao je Da­rio Ša­rić ko­ji je pos­ti­gao sa­mo se­dam ko­še­va, uz če­ti­ri sko­ka i jed­nu asis­ten­ci­ju.

Ukić: Ne znam je li to kraj

Pu­no vi­še pos­ti­gao ih je Bo­jan Bog­da­no­vić (28), no i on je pre­uzeo kriv­nju: – Ni­je kriv Da­rio, on je je­dan od mla­đih i u sva­koj utak­mi­ci da­je i vi­še od 100 pos­to. On je je­dan od onih ko­ji­ma se ni­šta ne mo­že za­mje­ri­ti. Ako je net­ko kriv, on­da smo to Si­mon, Ukić i ja. Pri­je svih ja jer su me igra­či eti­ke­ti­ra­li i po­dr­ža­li kao vo­đu. Bog­da­no­vić ni­ka­ko ni­je mo­gao na­ći utje­hu u to­me da će bi­ti naj­bo­lji stri­je­lac Iga­ra. – Vi­še bih vo­lio da ni­sam pos­ti­gao ni koš, a da smo uš­li u po­lu­fi­na­le. Od­la­skom u Rio na­pra­vi­li smo velik po­sao ka­da to od nas nit­ko ni­je oče­ki­vao, no sa­da sam pre­vi- še živ­čan da bi mi za­do­volj­šti­na bi­lo to što sam do­šao na Olim­pij­ske igre. Kao i os­ta­li su­igra­či, i Bog­da­no­vić tra­ži od­go­vor na pi­ta­nje za­što se mom­čad ras­pa­la u tre­ćoj če­t­vr­ti­ni, u ko­joj su pri­mi­li vi­še ko­še­va (34) nego ci­je­lo pr­vo po­lu­vri­je­me i iz­gu­bi­li se­dam pu­ta (od ukup­no 18) lop­tu. – Iz svla­či­oni­ce je iz­iš­la po­sve dru­ga mom­čad. Ta tre­ća če­t­vr­ti­na nas je ubi­la. Na tur­ni­ru igra­li smo dos­ta bez ra­zi­gra­va­ča, i to do­bro, no ovaj put nam se do­ga­đa­lo da, pod pre­sin­gom, cen­tar Bi­lan vo­di lop­tu iz po­lja u po­lje. Iz­bor­nik Pe­tro­vić ušao je u nas­ta- vak bez ra­zi­gra­va­ča Ro­ka Uki­ća: – Imao sam tri pre­kr­ša­ja i to je bio raz­log što sam os­tao na klu­pi, a oni su stek­li ve­li­ku pred­nost od čak 14 ko­še­va. Pos­ta­li smo ta­da ma­lo ner­voz­ni, a nji­hov igrač Bog­dan Bog­da­no­vić se ra­zi­grao. S ob­zi­rom na to da si sa­da svi ne­što pred­ba­cu­ju, pi­ta­li smo ka­pe­ta­na koliko će mu tre­ba­ti da to pre­ža­li. – Ne znam. Ne­će to ta­ko br­zo pro­ći. Ne mo­gu vam re­ći ni je li mi to bi­la posljednja utak­mi­ca za re­pre­zen­ta­ci­ju. Ne­ću ja od­lu­či­va­ti, što Bog da. A Bog će Kru­ni Si­mo­nu (pet asis­ten­ci­ja), ko­ji je ta­ko­đer bio ja­ko ra­zo­ča­ran, da­ti još pri­li­ka:

Ne odras­ta se pre­ko no­ći

– Ide­mo ku­ći, naš je san za­vr­šen. Za­is­ta smo da­li po­s­ljed­nje ato­me sna­ge da se vra­ti­mo na­kon mi­nus 14. Do sa­da smo us­pješ­no skri­va­li neke na­še ne­dos­tat­ke, no Sr­bi su to zna­li kaz­ni­ti. I iz­bor­nik Pe­tro­vić dr­ži da nas je pet mi­nu­ta “cr­ni­la” po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na sta­ja­lo bor­be za me­da­lju. Ali i dvi­je su­dač­ke od­lu­ke u sa­moj za­vr­š­ni­ci. – U po­s­ljed­njih 30 se­kun­di dvi­je spor­ne od­lu­ke otiš­le su u ko­rist Sr­bi­je. Naj­pri­je je do­su­đen ne­pos­to­je­ći pre­kr­šaj Bi­la­na na Ra­du­lji­ci, a po­tom na Ba­bi­ću ni­je do­su­đen Jo­ki­ćev nes­port­ski pre­kr­šaj, što bi nam, na mi­nus tri, do­ni­je­lo če­ti­ri ba­ca­nja i lop­tu. Unatoč sve­mu, Pe­tro­vić ni­je oča­jan. – Ne gri­ze me pro­pu­šte­na pri­li­ka jer smo iz­gu­bi­li od svjet­skog do­pr­va­ka. Po­ku­ša­li smo odras­ti ubr­za­nim pu­tem, no za ula­zak u po­lu­fi­na­le tre­ba­lo nam je ipak zrn­ce kva­li­te­te vi­še ko­ja nam se neg­dje po pu­tu iz­gu­bi­la.

Aco Pe­tro­vić na­kon ovog cik­lu­sa na­pu­šta klu­pu re­pre­zen­ta­ci­je

Mi­ro Bi­lan Zbog ne­dos­tat­ka ra­zi­gra­va­ča bio je pri­si­ljen vo­di­ti lop­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.