Brkić u ma­ji­ci s Joh­n­nyjem Ca­shom lo­vi 10.000 gla­so­va

Cash je čo­vjek iz na­ro­da i za na­rod, kao i ja, re­kao je Brkić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pre­fe­ren­ci­jal­na kam­pa­nja za­mje­ni­ka še­fa HDZ-a ne­će bi­ti sa­mo za ula­zak u Sa­bor ne­go i za uč­vr­š­ći­va­nje po­zi­ci­je u HDZ-u Kam­pa­nja Mi­li­ja­na Br­ki­ća, 14. na lis­ti u 2. iz­bor­noj je­di­ni­ci, gle­da­no u ši­rem po­li­tič­kom kon­tek­s­tu ne­će bi­ti sa­mo lov na pre­fe­ren­ci­jal­ne gla­so­ve za ula­zak u Sa­bor ne­go i bor­ba za po­zi­ci­oni­ra­nje u HDZ-u.

Pro­mi­je­nio imidž

Broj osvo­je­nih gla­so­va ili će uč­vr­sti­ti ili de­mis­ti­fi­ci­ra­ti po­zi­ci­ju Br­ki­ća kao pr­vog ope­ra­tiv­ca i vla­da­ra HDZ-ova te­re­na. Bu­du­ći da je Brkić sam tra­žio da bu­de na zad­njem mjes­tu lis­te u 2. je­di­ni­ci, ia­ko se pla­ni­ra­lo da vo­di 4., što ta­moš­njim HDZ-ov­ci­ma ni­je baš naj­bo­lje sje­lo, ima pri­li­ku do­ka­za­ti kon­tro­li­ra li i da­lje HDZ-ovu ma­ši­ne­ri­ju na te­re­nu ili je nje­gov utje­caj do­la­skom no­ve vo­de­će eki­pe u HDZ os­la­bio. U HDZ-u se već ču­ju ko­men­ta­ri da mu ne­će bi­ti la­ko u bro­ju gla­so­va nad­ma­ši­ti Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća, teh­nič­kog mi­nis­tra kul­tu­re, ko­ji je vr­lo po­pu­la­ran me­đu des­nim bi­rač­kim ti­je­lom. I, za­pra­vo, des­no kri­lo HDZ-a iš­če­ku­je re­zul­ta­te 2. iz­bor­ne je­di­ni­ce ka­ko bi se vi­dje­lo tko je ja­či – Brkić ili Ha­san­be­go­vić. U Br­ki­će­vu kru­gu iz­ra­ču­na­li su da mu za ula­zak u Sa­bor pre- fe­ren­ci­jal­nim gla­som (jer kao zad­nji na lis­ti ne mo­že druk­či­je u par­la­ment) tre­ba oko 10.000 gla­so­va. Brkić je za per­so­na­li­zi­ra­nu kam­pa­nju pro­mi­je­nio i imidž, pa je za start kam­pa­nje oda­brao ma­ji­cu s nat­pi­som Joh­n­nyja Ca­sha, jed­nog od naj­ve­ćih ame­rič­kih kan­ta­uto­ra, umjes­to uobi­ča­je­nog odi­je­la. Sam Brkić ka­že ka­ko je iz­brao upra­vo Ca­sha jer je on, po­put nje­ga, čo­vjek iz na­ro­da i za na­rod. U kam­pa­nji je uoč­lji­va i Br­ki­će­va ur­ba­ni­za­ci­ja glaz­be­nog uku­sa, bu­du­ći da je do­sad na Fa­ce­bo­oku pos­to­ve uglav­nom objav­lji­vao uz pje­sme Ma­te Mi­še Ko­va­ča, Mi­ros­la­va Ško­re ili dal­ma­tin­skih kla­pa. U ovoj se kam­pa­nji do­go­di­la i svo­je­vr­s­na za­mje­na ulo­ga. I dok se Brkić bi­ra­či­ma obra­ća u ma­ji­ci Joh­n­nyja Ca­sha, nje­gov po­li­tič­ki opo­nent, SDP-ovac Gor­dan Ma­ras, pr­vi u 2. je­di­ni­ci, u skla­du s Na­rod­nom ko­ali­ci­jom ko­ju je SDP for­mi­rao za iz­bo­re, an­ga­ži­rao je Gaz­de da za­bav­lja­ju li­je­ve bi­ra­če. Oče­ki­va­lo bi se da Ma­ras “ho­da s Ca­shom”, a da Brkić ma­mi bi­ra­če uz Gaz­de.

Za bra­ni­te­lje i nji­ho­ve obi­te­lji

U 2. iz­bor­noj je­di­ni­ci kao pr­vi na lis­ti na­tje­če se i za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, šef stran­ke Ban­dić Mi­lan 365, pa će iz­bor­na bit­ka, sa­svim si­gur­no, bi­ti po­li­tič­ki di­na­mič­na. Ban­dić je HDZ-u bio part­ner u Vla­di HDZ-a i Mos­ta, ali sa­da i on že­li bi­ti pre­mi­jer. U spo­tu se hva­li da ra­di vi­še od Ja­pa­na­ca... Na pret­proš­lim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma “de­lao je kao konj”. Brkić je kam- pa­nju za­po­čeo is­pred Os­nov­ne ško­le “An­tun Mi­ha­no­vić” u Gor­njoj Du­bra­vi, ko­ju je po­ha­đao kao di­je­te. Že­li bi­ti “glas na­ro­da u Sa­bo­ru”, a za­la­gat će se za pro­met­nu po­ve­za­nost Ko­priv­ni­ce, za bo­lju zdrav­s­tve­nu za­šti­tu u Bje­lo­va­ru, za po­bolj­ša­va­nje pro­met­nih pi­ta­nja za Du­go Se­lo, Se­sve­te i Du­bra­vu. Brkić će u kam­pa­nji po­sve­ti­ti paž­nju su­bor­ci­ma i nji­ho­vim obi­te­lji­ma. Za pre­fe­ren­ci­jal­ni glas u 2. iz­bor­noj je­di­ni­ci bo­rit će se i dvi­je že­ne, ko­je su u ma­nji­ni na HDZ-ovim lis­ta­ma. Prav­ni­ca San­da Ku­lić-Ma­kar te Ru­ža Hr­ga, biv­ša še­fi­ca bje­lo­var­skog HZZ-a. Pr­va na lis­ti je Iva­na Ma­le­tić, ko­ja je uz Bran­ku Ju­ri­čev-Mar­tin­čev jed­na od dvi­je že­ne ko­je su pr­ve na HDZ-ovim lis­ta­ma.

Brkić se glaz­be­no ur­ba­ni­zi­rao, a Ma­ras je u 2. iz­bor­noj je­di­ni­ci an­ga­ži­rao Gaz­de U 2. iz­bor­noj na­tje­če se i Mi­lan Ban­dić ko­ji je bio part­ner HDZ-u u vlas­ti s Mos­tom

Brkić je kam­pa­nju po­čeo is­pred svo­je os­nov­ne ško­le u Gor­njoj Du­bra­vi. Že­li upo­zo­ri­ti na od­la­zak mla­dih i nuž­nost ula­ga­nja u obrazovanje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.