“UČITELJICE ŠIBE”, SRE­ĆOM, VI­ŠE NE­MA, ALI...

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Dis­ci­pli­na je skup pro­pi­sa ko­ji odre­đu­je na­čin odr­ža­va­nja po­ret­ka u us­ta­no­va­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ta­ko u Ve­li­kom rječ­ni­ku stra­nih ri­je­či objaš­nja­va Bra­to­ljub Kla­ić. No u da­naš­njim ško­la­ma ta je ri­ječ s vre­me­nom ne­ka­ko iz­gu­bi­la smi­sao. Od­nos­no – pos­ta­la je pro­blem. Pa se da­nas od pro­s­vjet­nih dje­lat­ni­ka češ­će mo­že slu­ša­ti o – ne­dis­ci­pli­ni. Ko­ja je, sla­žu se, pos­ta­la go­to­vo ne­iz­dr­ži­va. Dok je ne­kad bi­lo do­volj­no bi­ti strog uči­telj i oče­ki­va­ti da vas zbog to­ga uče­ni­ci po­štu­ju i slu­ša­ju, da­nas je od­nos pre­ma auto­ri­te­tu pu­no le­žer­ni­ji. Pa uči­te­lji čes­to u gr­ču od­la­ze na po­sao, a mno­ge tje­ra­ju u plač ne­pos­luš­ni i bez­o­braz­ni đa­ci ko­ji po­na­ša­njem bit­no utje­ču na kva­li­te­tu nas­ta­ve. Za­bo­rav­lja se i na pra­va dje­ce ko­ja že­le na­uči­ti i ko­ja su zbog to­ga oz­bilj­no za­ki­nu­ta. Čak se i pres­ta­lo po­dra­zu­mi­je­va­ti da se od uče­ni­ka ne­što i oče­ku­je. Sa­svim dru­ga sli­ka do­bi­je se čim se kro­či u Hr­vat­ski škol­ski mu­zej na Tr­gu mar­ša­la Ti­ta, ko­ji ove go­di­ne sla­vi 115. ro­đen­dan. Glav­na alat­ka za dis­ci­pli­ni­ra­nje pot­kraj 19. i po­čet­kom 20. sto­lje­ća bi­la je “uči­te­lji­ca ši­ba”, sje­di­lo se u ma­ga­re­ćoj klu­pi, a za kaz­nu se u ško­li s do­dat­nim za­dat­kom zna­lo os­ta­ti i pet sa­ti na­kon za­vr­šet­ka nas­ta­ve. U vi­še od sto go­di­na sus­tav­nog obra­zo­va­nja po­jam dis­ci­pli­ne naj­vi­še se pro­mi­je­nio. Fi­zič­ko kaž­nja­va­nje ni­je na­čin da se stva­ra auto­ri­tet, ali da bi se odr­ža­la mi­ni­mal­na dis­ci­pli­na, pra­vil­ni­ci i dru­gi pro­pi­si ko­je do­no­si dr­ža­va mo­ra­ju se mi­je­nja­ti. Mo­žda se ta­da pro­mi­je­ni i od­nos uče­ni­ka pre­ma uče­nju. Pa će za sto go­di­na mo­žda i na­ši na­s­ljed­ni­ci kao mi da­nas gle­da­ti u Škol­skom mu­ze­ju ruč­ne ra­do­ve uče­ni­ka dos­toj­ne naj­ve­ćih umjet­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.