Ide­alan ci­mer/ica: noć­na pti­ca ko­ja ne vo­li caj­ke i je­de češ­njak

Ogla­si stu­de­na­ta za srod­ne sus­ta­na­re vr­ve za­nim­lji­vim uvje­ti­ma, ali i po­nu­da­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ste­la Lec­h­pam­mer, Ve­dran Ba­len gradska@ve­cer­nji.net ZAGREB

So­be u do­mo­vi­ma su dvo­kre­vet­ne, pa čim je SC obja­vio tko ih je do­bio, Fejs su pre­pla­vi­le po­ru­ke. Jer, ka­žu, ni­je sve­jed­no s ki­me se di­je­le Od rad­nih na­vi­ka i ured­nos­ti, pre­ko glaz­be­nog uku­sa, pa sve do ho­ro­skop­skog zna­ka i du­ži­ne ko­se. Sve se to na­la­zi na po­pi­su oso­bi­na ko­je tre­ba ima­ti ide­alan ci­mer, ba­rem ako je su­di­ti pre­ma ogla­si­ma ko­ji se ovih da­na mo­gu na­ći na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ca­ma za­gre­bač­kih stu­dent­skih do­mo­va. Stu­dent­ski je cen­tar, na­ime, obja­vio ko­jih je 6925 stu­de­na­ta do­bi­lo mjes­to u so­ba­ma, a s ob­zi­rom na to da su one dvo­kre­vet­ne, od­mah je kre­nu­la i po­tra­ga za ci­me­ri­ma.

Sla­von­ci ma­me ko­ba­sa­ma

– Naj­lak­še je bi­ti u so­bi s poz­na­tom oso­bom, ja sam dvi­je go­di­ne u do­mu pro­ve­la s do­brom pri­ja­te­lji­com i bi­lo je od­lič­no. U su­prot­nom mo­raš pro­na­ći ci­me­ra ili se use­li­ti pa če­ka­ti tko će do­ći. Ta­ko ću i ja ove go­di­ne i na­dam se da ću ima­ti sre­će – ka­že Ber­nar­da Se­li­har, ap­sol­ven­ti­ca Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti ko­ja na stu­dij do­la­zi iz Si­ska. Da će pro­na­ći svog “srod­nog ci­me­ra”, na­da­ju se i dru­gi stu­den­ti či­jih je ogla­sa in­ter­net pun. Pro­vje­ri­li smo što se tra­ži te po­ku­ša­li na­ći ide­al­nog sus­ta­na­ra. Za po­če­tak svi že­le ko­mu­ni­ka­tiv­nog, otvo­re­nog i to­le­rant­nog ci­me­ra, a slje­de­ći je ko­rak na­ći oso­bu slič­nu se­bi. Ta­ko ne­ki tra­že noć­ne pti­ce, a dru­gi ra­no­ra­ni­oce. Važ­no je i je li oso­ba sklo­na par­ti­ja­nju ili vri­je­me ra­di­je pro­vo­di uz knji­gu, a tu je čes­to i pi­ta­nje do­vo­đe­nja cu­re ili deč­ka u so­bu pa mno­gi tra­že oso­bu ko­ja će im re­do­vi­to osi­gu­ra­ti pri­vat­nost. – S ci­me­rom di­je­li­te ži­vot­ni pros­tor i ja­ko je važ­no da se sla­že­te te da ste slič­ni – go­vo­ri Sa­nja He­ric, stu­den­ti­ca Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta iz Štri­go­ve u Me­đi­mur­ju. I ona se od­lu­či­la na tra­že­nje ci­me­ri­ce pu­tem Fej­sa te se na­da da će joj se net­ko ja­vi­ti jer ni­je kom­pli­ci­ra­na oso­ba i ne­ma pu­no zah­tje­va, osim da se ne pu­ši u so­bi. A upra­vo je pu­še­nje je­dan od pre­sud­nih fak­to­ra u ogla­si­ma, a sli­je­de glaz­be­ni ukus, pri če­mu je naj­češ­ći zah­tjev da se “ne slu­ša­ju caj­ke”, in­te­res za sport, pa čak i stil odi­je­va­nja… Tu lis­ta ne sta­je, a ne­ki idu to­li­ko daleko da ne že­le di­je­li­ti so­bu s oso­ba­ma ko­je “ne je­du češ­njak”, ka­ko sto­ji u jed­nom od ogla­sa. U dru­gom pak pi­še da bi ci­mer tre­bao re­do­vi­to gu­bi­ti u Fi­fi, poz­na­toj Plays­ta­ti­on igri, te u so­bu do­ni­je­ti – hlad­njak. Ne­ki u ogla­si­ma na­pi­šu i svo­je oso­bi­ne, go­di­šte i fa­kul­tet. Go­to­vo nit­ko ne na­vo­di odak­le do­la­zi jer to im, ka­žu, ni­je važ­no. Iz­nim­ka su Sla­von­ci ko­ji ci­me­re re­do­vi­to “ma­me” do­ma­ćim ko­ba­sa­ma. Ne­ki se po­zi­va­ju i na pre­po­ru­ke biv­ših ci­me­ra, dok dru­gi objav­lju­ju i ori­gi­nal­ne po­ru­ke po­put: “imam pu­no ko­se”, “sa mnom do­la­zi pu­no štik­li” te “od ku­će do­no­sim ba­ki­ne kek­si­će”. Tu je čes­to i hva­lje­nje vlas­ti­tim ku­li­nar­skim spo­sob­nos­ti­ma pa ta­ko jed­na dje­voj­ka bu­du­ćoj ci­me­ri­ci po­ru­ču­je da joj mo­že “na­pra­vi­ti i pi­le­ću ju­hi­cu ako se raz­bo­li”.

Do­sad­no je bi­ti sam

Ia­ko je ci­me­re, sla­žu se, te­ško na­ći, su­ži­vot s nji­ma pu­no je za­bav­ni­ji, a ako na­iđeš na pra­vu oso­bu, mo­že ti pos­ta­ti pri­ja­telj za ci­je­li ži­vot. To do­ka­zu­ju i stu­den­ti ko­ji ži­ve u sta­nu pa ipak tra­že ci­me­ra. Me­đu nji­ma je i Bro­đa­nin Va­len­tin Va­lje­tić, ko­ji je do­sad ži­vio i u do­mu i u sta­nu, s ci­me­rom i bez nje­ga. – Do­sad­no je bi­ti sam. Osim to­ga, u sta­nu su tro­ško­vi pu­no ni­ži ako se di­je­le – ka­že ovaj stu­dent Pro­met­nog fa­kul­te­ta ko­ji upra­vo za­to in­ten­ziv­no tra­ži ci­me­ra.

Za po­če­tak svi že­le ko­mu­ni­ka­tiv­ne, otvo­re­ne i to­le­rant­ne, a i ured­nost se ja­ko ci­je­ni Na lis­ti su i ho­ro­skop­ski znak te stil odi­je­va­nja, a ne­ki pre­fe­ri­ra­ju i da – re­do­vi­to gu­be u Fi­fi

Ber­nar­da Se­li­har Naj­bo­lje je bi­ti s ne­ki­me ko­ga poz­na­ješ ot­pri­je, ka­že ap­sol­ven­ti­ca Va­len­tin Va­lje­tić Bro­đa­nin će u Za­gre­bu bi­ti u sta­nu, a re­ži­je je, is­ti­če, lak­še pla­ća­ti po­po­la Sa­nja He­ric Me­đi­mur­ka se na­da da će joj se ja­vi­ti net­ko tko ne pu­ši, to joj je, ve­li, naj­važ­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.