Špa­njol­ski Most i Ži­vi zid vo­de ih i na tre­će iz­bo­re

Šef so­ci­ja­lis­ta Pe­dro Sán­c­hez od­lu­ču­je o no­voj des­noj vla­di ak­tu­al­nog pre­mi­je­ra, ve­ći­ne ne­ma ni na vi­di­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net

Des­ni­ca je sklo­pi­la pakt u ko­jem su na­rod­nja­ci pris­ta­li na zah­tje­ve ma­njeg part­ne­ra, Ci­uda­da­no­sa, ali ni s nji­ma ne­ma­ju ve­ći­nu u par­la­men­tu Sil­va­na Pe­ri­ca Špa­njol­ski bi­ra­či na iz­van­red­nim iz­bo­ri­ma u lip­nju os­ta­li su po­di­je­lje­ni po­put hr­vat­skih i ve­li­ki su iz­gle­di da će Špa­njol­ci za Bo­žić na tre­će iz­bo­re u 12 mje­se­ci. Na lje­vi­ci Špa­njol­ska ima dvi­je već po­djed­na­ko ja­ke stran­ke, tra­di­ci­onal­ne so­ci­ja­lis­te i no­vo­kom­po­ni­ra­ni Uni­dos Po­de­mos, ko­ji je do­bio sa­mo šest man­da­ta ma­nje od so­ci­ja­lis­ta. Oni za­jed­no ne mo­gu jer so­ci­ja­lis­ti od­bi­ja­ju su­rad­nju s li­je­vim kon­ku­ren­ti­ma, po­naj­pri­je zbog još jed­nog važ­nog fak­to­ra špa­njol­ske po­li­ti­ke, se­pa­ra­tis­tič­kih že­lja Ka­ta­lo­na­ca.

Spor oko Bar­ce­lo­ne

So­ci­ja­lis­ti o to­me ne že­le ni ču­ti, dok u Po­de­mo­su ima­ju vi­še ra­zu­mi­je­va­nja za osje­ća­je Bar­ce­lo­ne. No, kad bi se dvi­je li­je­ve stran­ke i do­go­vo­ri­le, ne­ma­ju sa­me ve­ći­nu, tre­ba­la bi im po­dr­ška, za­nim­lji­vo, ne­ke od ma­lih stra­na­ka, dvi­ju ka­ta­lon­skih ko­je ima­ju 17 mjes­ta te dvi­ju ba­skij­skih sa se­dam mjes­ta u par­la­men­tu. Na des­ni­ci je tek ne­što vi­še su­gla­sja, do­go­vor iz­me­đu na­rod­nja­ka i gra­đa­na ne­dav­no je ipak pos­tig­nut i Ma­ri­ano Ra­joy je man­da­tar te no­ve ko­ali­ci­je. Ra­joy, šef Na­rod­ne stran­ke (Par­ti­do Po­pu­lar, PP) ko­ji je na če­lu špa­njol­ske vla­de već pe­tu go­di­nu, no­vim iz­bo­ri­ma ucje­nju­je še­fa so­ci­ja­lis­ta Pe­dra San­c­he­za. Na­ime, na za­sje­da­nju par­la­men­ta ko­je će bi­ti 30. ko­lo­vo­za u pr­vom gla­so­va­nju nuž­na je ap­so­lut­na ve­ći­na, dak­le 176 od ukup­no 350 zas­tup­ni­ka, što Ra­joy ne­ma ni uz po­moć sa­vez­ni­ka iz stran­ke Ci­uda­da­nos. No u dru­gom gla­so­va­nju, na­kon 48 sa­ti, vla­da se mo­že for­mi­ra­ti i obič­nom ve­ći­nom, pod uvje­tom da so­ci­ja­lis­ti to do­pus­te ta­ko što ne bi bi­li na gla­so­va­nju i ne bi gla­sa­li pro­tiv. No San­c­hez je taj Ra­joyev pri­jed­log već od­bio pa ka­že ka­ko, čak i ako Ra­joye­va vla­da do­bi­je po­vje­re­nje, so­ci­ja­lis­ti ne­će po­dr­ža­ti nje­zin pro­ra­čun. Od­bio je već i pri­jed­log ko­ji mu je sti­gao s li­je­va, od mla­de na­de europ­ske lje­vi­ce Pa­bla Igle­si­asa, vo­đe Po­de­mo­sa, ko­ji pred­la­že za­jed­nič­ku vla­du eta­bli­ra­nih so­ci­ja­lis­ta i no­ve sna­ge lje­vi­ce. Za­što San­c­hez ne že­li ni na ko­ji na­čin da­ti svoj pri­log for­mi­ra­nju no­ve vla­de Ma­ri­ana Ra­joya? Dva su ključ­na raz­lo­ga, pr­vi je niz op­tuž­bi za ko­rup­ci­ju vla­da­ju­ćih na­rod­nja­ka, a dru­gi eko­nom­ska po­li­ti­ka re­za­nja i ste­za­nja.

Lje­vi­ca, so­ci­ja­lis­ti i Po­de­mos, ne mo­gu se do­go­vo­ri­ti, no ni to im ne bi bi­lo do­volj­no dos­ta

Ko­rup­ci­ja mu ne ško­di

Dok je San­c­hez upo­ran u od­bi­ja­nju Ra­joya, gla­sa­či su mu una­toč skan­da­li­ma da­li ne­što vi­še gla­so­va ne­go na iz­bo­ri­ma 20. pro­sin­ca 2015. Ta­da je za Na­rod­nu stran­ku gla­so­va­lo 28,8 pos­to bi­ra­ča, a 26. lip­nja 2016. do­bio je 33 pos­to po­dr­ške. No daleko je to od sta­re sla­ve 2011. go­di­ne, kad je Ra­joy ha­me­ti­ce po­ra­zio do ta­da vla­da­ju­će so­ci­ja­lis­te i do­bio ap­so­lut­nu ve­ći­nu, 186 mjes­ta, u par­la­men­tu. Ta­da je so­ci­ja­lis­te s vlas­ti na­kon osam go­di­na otje­ra­la kri­za, ko­ja je Špa­njol­sku ja­ko uda­ri­la. Sve za­jed­no pri­lič­no pod­sje­ća na si­tu­aci­ju u Hr­vat­skoj, bi­ra­či se okre­ću od sta­rih stra­na­ka i tra­že no­ve, no ni one ne do­bi­va­ju do­volj­no po­dr­ške, a i ne nu­de sa­svim osmiš­lje­ne i su­vis­le od­go­vo­re na zah­tjev­na pi­ta­nja mo­der­nih po­li­ti­ka. U Špa­njol­skoj je ba­rem jas­no je­su li no­ve op­ci­je li­je­ve ili des­ne ori­jen­ta­ci­je, za raz­li­ku od na­šeg Mos­ta ili Ži­vog zi­da, no ni to ne po­ma­že. Bi­ra­či ni­su na­gra­di­li Po­de­mos, stran­ku ko­ju su pri­je dvi­je go­di­ne osmis­li­li po­li­to­lo­zi, ia­ko je Igle­si­as oku­pio i ma­nje li­je­ve stran­ke. No uoči iz­bo­ra Igle­si­as je na­glo pos­tao žes­to­ki na­ci­ona­list, bu­sa­ju­ći se svo­jim do­mo­ljub­ljem, i na kra­ju ipak ni­je pre­uzeo vo­de­ću ulo­gu na lje­vi­ci. Mo­žda po­uč­no i za hr­vat­sku lje­vi­cu?

Igle­si­as je imao iz­gle­da pre­uze­ti vod­stvo na lje­vi­ci, ali je uoči iz­bo­ra pos­tao ve­li­ki na­ci­ona­list AN­GE­LA MER­KEL: Ne pos­to­je raz­lo­zi da EU uki­ne sank­ci­je Ru­si­ji jer Mo­sk­va ni­je is­pu­ni­la svo­je oba­ve­ze iz mi­rov­nog do­go­vo­ra iz Min­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.