Ne­ona­cis­ti stro­go kon­tro­li­ra­ju vla­ko­ve

Na­kon na­pa­da na dje­voj­ku u vla­ku ka­žu – šti­ti­mo sve pris­toj­ne lju­de od pa­ra­zi­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - An­to­nio Man­dir

Vla­da u Bra­tis­la­vi du­go je žmi­ri­la na us­pos­tav­lja­nje pa­ra­lel­ne struk­tu­re, a sa­da na­jav­lju­je za­bra­nu pa­tro­la u slo­vač­kim vla­ko­vi­ma an­to­nio.man­dir@ve­cer­nji.net Ne­ona­cis­ti već če­ti­ri mje­se­ca pa­tro­li­ra­ju u vla­ko­vi­ma kroz Slo­vač­ku ka­ko bi gra­đa­ne bra­ni­li od “kri­mi­na­la­ca”. Po­vod im je, ka­žu, bio na­pad na mla­du Slo­va­ki­nju u lo­kal­nom vla­ku po­čet­kom trav­nja. Ovih je da­na ve­li­ki hit na druš­tve­nim mre­ža­ma pro­pa­gan­d­ni vi­deo ko­ji po­ka­zu­je ka­ko u vla­ku ra­di sa­mo­or­ga­ni­zi­ra­na “na­rod­na za­šti­ta” – u jed­noj se- kven­ci mla­dić iz vla­ka iz­ba­cu­je mla­dog Ro­ma jer ne­ma voz­nu kar­tu, sli­je­di sce­na u ko­joj mla­di­ći jed­noj maj­ci po­ma­žu da u vlak une­se dje­čje ko­li­ca.

Iz­bje­gli­ca go­to­vo i ne­ma

Ra­di se o lju­di­ma okup­lje­nim u ek­s­trem­no des­nu, neo­na­cis­tič­ku Na­rod­nu stran­ku – Na­ša Slo­vač­ka (LSNS), a nji­hov naj­gor­lji­vi­ji član je Mi­lan Ma­zu­rek (22), zas­tup­nik u par­la­men­tu. Ma­zu­rek ho­lo­ka­ust do­živ­lja­va kao “baj­ku”, tvr­di da se “o Hi­tle­ru pi­šu i go­vo­re sa­mo la­ži”, a za mus­li­ma­ne ima sa­mo naj­go­re ri­je­či. Taj is­ti Ma­zu­rek član je slo­vač­kog par­la­men­tar­nog od­bo­ra za ljud­ska pra­va i na­ci­onal­ne ma­nji­ne. Glav­ni ne­pri­ja­te­lji za sa­da su im Ro­mi bu­du­ći da Slo­vač­ka go­to­vo i ni­je pri­mi­la iz­bje­gli­ce iz lanj­sko­ga mi­grant­sko­ga va­la. “Šti­ti­mo sve pris­toj­ne lju­de u Slo­vač­koj, a bo­ri­mo se pro­tiv aso­ci­jal­nih, agre­siv­nih i pri­mi- tiv­nih ci­ga­na. Pa­ra­zi­ta”, pre­no­si nje­mač­ki Der Spi­egel po­ru­ke slo­vač­kih neo­na­cis­ta ko­ji pa­tro­li­ra­ju vla­ko­vi­ma.

Ne bo­je se vlas­ti

Vla­da u Bra­tis­la­vi du­go je žmi­ri­la na us­pos­tav­lja­nje pa­ra­lel­ne struk­tu­re, a sa­da na­jav­lju­je obra­čun sa sa­mo­pro­gla­še­nom “na­rod­nom mi­li­ci­jom”. Mi­nis­tri­ca pra­vo­su­đa Lu­cia Zit­nan­ska na­ja­vi­la je u sri­je­du pa­ket za­ko­na ko­ji­ma bi se suz­bio ek­s­tre­mi­zam i neo­na­ci­zam. Pr­va mje­ra im je za­bra­na pa­tro­la u vla­ko­vi­ma. – Ni­smo im­pre­si­oni­ra­ni naj­a­va­ma vla­de. Od je­se­ni pla­ni­ra­mo po­ve­ća­ti svoj nad­zor u vla­ko­vi­ma – na­jav­lju­je Mi­lan Uhrik, mla­di slo­vač­ki neo­na­cist.

Ho­lo­ka­ust je baj­ka, a o Hi­tle­ru se go­vo­re sa­mo glu­pos­ti, tvr­di neo­na­cist Mi­lan Ma­zu­rek (22)

Pa­tro­la “na­rod­ne za­šti­te” u lo­kal­nom vla­ku u Slo­vač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.