I Ru­munj­ska će blo­ki­ra­ti Sr­bi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net To­mis­lav Kras­nec ZAGREB

Biv­ši pred­sjed­nik Ru­munj­ske Tra­ian Ba­ses­cu: Blo­ki­rat će­mo Sr­bi­ju na pu­tu u EU ako ne bu­de po­što­va­la pra­va ru­munj­ske ma­nji­ne Biv­ši pred­sjed­nik Ru­munj­ske Tra­ian Ba­ses­cu naj­a­vio je da bi Ru­mu­nji mo­gli blo­ki­ra­ti ula­zak Sr­bi­je u Eu­rop­sku uni­ju ako Sr­bi­ja ne bu­de pot­pu­no po­što­va­la bi­la­te­ral­ni spo­ra­zum o za­šti­ti pra­va ru­munj­ske ma­nji­ne, jav­lja­ju ru­munj­ska i ma­đar­ska no­vin­ska agen­ci­ja Ager­press i MTI. Ba­ses­cu je to iz­ja­vio na ljet­noj po­li­tič­koj ško­li ko­ja se odr­ža­va u ru­munj­skom mjes­tu Izvo­ru Mu­re­su­lui. U vri­je­me kad je Hr­vat­ska blo­ki­ra­la otva­ra­nje 23. i 24. po­glav­lja sa Sr­bi­jom služ­be­ni Bukurešt bio je me­đu po­s­ljed­nji­ma ko­ji je pos­lao svo­ju su­glas­nost za ta dva po­glav­lja. Ai u ra­ni­jim pri­li­ka­ma, kad je Sr­bi­ja na­pre­do­va­la u svo­jim pre­go­vo­ri­ma s EU, Ru­munj­ska je na za­tvo­re­nim sas­tan­ci­ma u Bruxel­le­su stav­lja­la do zna­nja da že­li ve­zi­va­ti na­pre­dak Sr­bi­je uz pra­va ru­munj­ske ma­nji­ne u Sr­bi­ji. Sa­da je pri­jet­nja ula­ga­njem ru­munj­skog ve­ta na ula­zak Sr­bi­je u EU iz­re­če­na i jav­no, iz us­ta biv­šeg pred­sjed­ni­ka. Za Bukurešt je pro­ble­ma­tič­no to što Sr­bi­ja Vla­he ko­ji ži­ve u do­li­ni ri­je­ke Ti­mok u is­toč­noj Sr­bi­ji sma­tra vla­škom ma­nji­nom, a Ru­mu­nji ih sma­tra­ju ru­munj­skom na­ci­onal­nom ma­nji­nom. Pred­stav­ni­ci Ru­mu­nja iz Ti­moč­ke kra­ji­ne zah­ti­je­va­ju da služ­be­ni Bukurešt bu­de od­luč­ni­ji u in­zis­ti­ra­nju na pri­mje­ni spo­ra­zu­ma o za­šti­ti pra­va ma­nji­na pot­pi­sa­nog 2012. go­di­ne. – Že­li­mo da Sr­bi­ja uđe u EU, ali že­li­mo i da se mi pri­klju­či­mo EU s na­šim os­nov­nim pra­vi­ma. Da ima­mo ru­munj­ske ško­le, li­tur­gi­ju na ru­munj­skom i ru­munj­ski ti­sak – ci­ti­ra sr­p­ski dnev­ni list Blic Pre­dra­ga Ba­la­še­vi­ća, pot­pred­sjed­ni­ka kul­tur­ne udru­ge “Ari­ad­ne Fi­lum”, ko­ja okup­lja Ru­mu­nje i Vla­he iz Sr­bi­je. Uz Hr­vat­sku i Ru­munj­sku i Bu­gar­sku ima uvje­te za Sr­bi­ju na pu­tu u EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.