$ / ku­na 6,604

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Uz kom­pleks Grud­ske pi­vo­va­re od sre­di­ne ruj­na po­gon iz ko­jeg će se ki­lo­gram ulja i po 2000 eura iz­vo­zi­ti pre­ko part­ne­ra iz Du­ba­ija Želj­ko An­dri­ja­nić, Jo­lan­da Rak Šajn Zlat­nu groz­ni­cu ko­ja tre­se her­ce­go­vač­ki kraj usko­ro bi mo­gao za­li­je­či­ti – a mo­žda i do­dat­no pod­gri­ja­ti – je­dan od naj­ja­čih grud­skih po­du­zet­ni­ka, “kralj še­će­ra” i od­ne­dav­no vlas­nik Dal­ma­ci­ja­vi­na Ma­rin­ko Za­dro. Sre­di­nom ruj­na Za­dro uz kom­pleks Grud­ske pi­vo­va­re otva­ra jed­nu od naj­ve­ćih des­ti­le­ri­ja za pre­ra­du smi­lja u Her­ce­go­vi­ni, či­me će se ri­je­ši­ti pro­blem hi­per­pro­duk­ci­je te aro­ma­tič­ne me­di­te­ran­ske bilj­ke, ko­je su, zbog pre­za­si­će­nos­ti do­sa­daš­njih des­ti­le­ri­ja, pro­tek­lih mje­se­ci ti­su­će ki­lo­gra­ma os­ta­le ne­pre­ra­đe­ne i u kom­pos­tu.

Kva­li­te­tu će do­bro pla­ti­ti

Za­dro za Ve­čer­nji list objaš­nja­va ka­ko će dnev­no pre­ra­đi­va­ti oko 40 to­na smi­lja, a mi­si­ja mu je da od to­ga svi ima­ju ko­ris­ti – i pro­izvo­đa­či, ko­ji će ga mo­ra­ti bra­ti kad je naj­bo­lje i za to bi­ti adek­vat­no pla­će­ni – i nje­go­va des­ti­le­ri­ja, bu­de li za vr­hun­sku kva­li­te­tu pos­ti­za­la i 2000 eura po ki­lo­gra­mu ulja, za ko­jim je u svi­je­tu po­s­ljed­njih go­di­na ve­li­ka po­traž­nja. – Pr­vi put ću se ba­vi­ti ti­me. Za­sad ne bih go­vo­rio ko­li­ko sam u taj biz­nis ulo­žio, osim da sam ulo­žio vlas­ti­te pa­re. U Her­ce­go­vi­ni i ši­re ima vi­še od sto­ti­nu ma­fi­ja­ša ko­ji me­še­ta­re sa smi­ljem, a ja že­lim čis­tu si­tu­aci­ju i kva­li­te­tu ko­ju nit­ko ne­će pla­ti­ti bo­lje od me­ne, a ko­ja će pre­ko mo­jih pri­ja­te­lja iz Du­ba­ija da­lje u svi­jet – objaš­nja­va Za­dro, ko­ji o svim de­ta­lji­ma vo­di ra­ču­na. Osim lju­di ko­ji će se bri­nu­ti o pla­sma­nu ulja, des­ti­le­ri­ju pra­te i la­bo­ra­to­rij i ener­ga­na. Na­kon lje­toš­njih dra­ma s neo­t­ku­pom, Her­ce­gov­ci se na­da­ju da će otva­ra­njem Za­dri­ne, a i ne­kih dru­gih des­ti­le­ri­ja, je­sen­ska ber­ba bi­ti unos­ni­ja za te­ku­će zla­to.

I struč­njak iz L’Oc­ci­ta­nea

Op­ti­mi­zam uli­je­va i ne­dav­ni do­la­zak Vi­cen­ta Du­nat­ta, fran­cu­skog struč­nja­ka za ra­zvoj pro­izvod­nje i pre­ra­de smi­lja i kon­zul­tan­ta poz­na­te kom­pa­ni­je L’Oc­ci­ta­ne, ko­ja je pri­je pet go­di­na u svi­je­tu i po­kre­nu­la trend ja­če pri­mje­ne smi­lja u koz­me­ti­ci, na­kon što je ot­kri­ve­no da se u vr­lo ma­lom pos­tot­ku ulja na­la­zi vi­so­ka kon­cen­tra­ci­ja ak­tiv­nih tva­ri, ko­je su na­ro­či­to do­bro­doš­le u “an­ti aging” koz­me­ti­ci. Na­kon to­ga u svi­je­tu do­la­zi do bu­ma po­traž­nje. Her­ce­go­vi­na je s vi­še od 200 ha pod smi­ljem vje­ro­jat­no “pre­ga­zi­la” i Kor­zi­ku. Ulje se ra­di iz svje­žih cvje­to­va ko­ji se pre­ra­đu­ju u ma­nje od 24 sa­ta od ber­be pa su mno­gi oprez­ni pri­li­kom ot­ku­pa. Smi­lje od pam­ti­vi­je­ka zo­vu i “im­mor­tel­le” – vječ­nim cvi­je­ćem ko­je ni bra­njem ne ve­ne i ne mi­je­nja bo­ju. Za ki­lo­gram ulja (1,1 li­tru), ko­ju ot­kup­lji­va­či pla­ća­ju 1700-2000 eura, tre­ba 650-800 kg cvje­to­va smi­lja, da bi se u ko­nač­nom pro­izvo­du po­put par­fe­ma, kre­ma... ulje do­zi­ra­lo i u ko­li­či­na­ma ma­njim od jed­ne ka­pi, a pla­ća­lo kao su­ho zla­to. – U Her­ce­go­vi­ni, ali i u Dal­ma­ci­ji i ši­re, tre­nu­tač­no tra­je “utr­ka” za sva­kim kup­cem u Eu­ro­pi, Azi­ji, Ame­ri­ci... Iz Upra­ve za ne­iz­rav­no opo­re­zi­va­nje BiH ka­žu ka­ko je od 1. si­ječ­nja do 31. sr­p­nja 2016. iz­ve­ze­no ete­rič­nog ulja u vri­jed­nos­ti 4 mi­li­ju­na KM (oko 2 mil. eura).

Za ki­lo­gram ulja od smi­lja tre­ba oko 800 ki­lo­gra­ma svje­žih cvje­to­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.