Vol­vo i Uber ra­zvi­ja­ju tak­si vo­zi­lo bez vo­za­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Šved­ski auto­div i plat­for­ma za pri­je­voz ula­žu 265 mil. € u sustav auto­nom­ne vož­nje, što već ra­zvi­ja­ju i Go­ogle, Ford i Lyft, kao i Tes­la mo­tors Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić Au­to­mo­bil­ski div Vol­vo obja­vio je da ula­zi u za­jed­nič­ko ula­ga­nje vri­jed­no 265 mi­li­ju­na eura s Ube­rom te će za­jed­no ra­zvi­ja­ti auto­mo­bil bez vo­za­ča. Pri­tom će Uber do­da­ti sus­ta­ve auto­nom­ne vož­nje ko­je je sam ra­zvio na baz­no vo­zi­lo iz Vol­va. Uber je svo­je tes­t­no vo­zi­lo već pred­sta­vio u svib­nju, a Vol­vo pri­je dvi­je go­di­ne. Prem­da sma­tra­ju da bi ova teh­no­lo­gi­ja mo­gla po­mo­ći sma­nje­nju ne­sre­ća u pro­me­tu, ne­dav­na po­gi­bi­ja vo­za­ča Tes­li­na auto­pi­lo­ta po­ka­zu­je da do os­tva­re­nja pla­na tre­ba ot­klo­ni­ti pu­no teh­nič­kih ne­dos­ta­ta­ka. U Ube­ru stra­hu­ju da će ih, ne ra­zvi­ju li što sko­ri­je auto­pi­lo­te, pres­ti­ći igra­či po­put Go­oglea ko­ji je, ina­če, za­jed­no s nji­ma, Vol­vom, For­dom i kon­ku­rent­skim Lyf­tom, u ko­ali­ci­ji ko­ja u SAD-u po­ku­ša­va pro­gu­ra­ti za­kon o vo­zi­li­ma bez vo­za­ča. Na upi­te o po­s­lje­dič­nom uni­šte­nju rad­nih mjes­ta, čel­nik Ube­ra Tra­vis Ka­la­nick od­go­va­ra tvrd­njom da do to­ga ne­će do­ći, ne­go će se, su­prot­no, za­pos­le­nost po­ve­ća­ti. Još uvi­jek će pos­to­ja­ti mjes­ta na ko­ji­ma auto­pi­lo­ti ne­će mo­ći vo­zi­ti i uvje­ti s ko­ji­ma se ne­će mo­ći no­si­ti. Broj vo­za­ča, ka­že, sva­ka­ko će po­ras­ti kao ap­so­lut­na broj­ka, ia­ko će se nji­hov udio u pri­je­vo­zu sma­nji­ti. Us­po­re­dio je to s in­dus­tri­jom te­le­fo­na – ope­ra­to­ri su nes­ta­li, ali u pro­izvod­nji mo­bi­te­la ra­de mi­li­ju­ni lju­di.

Iz Ube­ra po­ru­ču­ju da to ne­će ugro­zi­ti rad­na mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.