Moć­ni ban­kar Pro­fu­mo pod is­tra­gom zbog lo­ših tran­sak­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Fa­bri­zi­ja Vi­olu i Ale­ssan­dra Pro­fu­ma, sa­daš­njeg i biv­šeg čel­ni­ka Mon­te­pas­c­hi­ja, ma­li di­oni­ča­ri i udru­ga po­tro­ša­ča po­zi­va­ju na od­go­vor­nost Na­kon što je naj­sta­ri­ja ban­ka na svi­je­tu, ta­li­jan­ska Mon­te dei Pas­c­hi di Si­ena, je­di­na pa­la na stres-tes­tu, na vi­dje­lo iz­la­ze do­dat­ne ne­ugod­nos­ti, a po­s­ljed­nja je in­for­ma­ci­ja o is­tra­zi otvo­re­noj pro­tiv ak­tu­al­nog čel­ni­ka ban­ke Fa­bri­zi­ja Vi­ole, ali i nje­go­va pret­hod­ni­ka, moć­nog Ale­ssan­dra Pro­fu­ma, do 2010. še­fa UniCre­di­ta.

Pre­vi­dje­li ne­pra­vil­nos­ti

Njih su dvo­ji­ca na ta­pe­tu na­kon što su dva ma­la di­oni­ča­ra pred­lo­ži­la da se od njih tra­ži od­šte­ta zbog lo­ših re­zul­ta­ta ban­ke, zbog ko­jih je di­oni­ča­ri­ma sma­nje­na vri­jed­nost imo­vi­ne. Ia­ko im zah­tjev ni­je pao na plod­no tlo i os­ta­li su ga di­oni­ča­ri od­bi­li, ipak je na nji­ho­vu i ini­ci­ja­ti­vu druš­tva po­tro­ša­ča po­kre­nu­ta is­tra­ga o pos­lo­va­nju, a u sklo­pu nje is­kr­s­nu­le su dvi­je “nez­god­ne” tran­sak­ci­je: či­ni se da u raz­dob­lju iz­me­đu 2011. i 2014. ni­su is­prav­no prok­nji­že­ne dvi­je tr­go­vi­ne fi­nan­cij­skim iz­ve­de­ni­ca­ma, a pre­ma Re­uter­so­vim iz­vo­ri­ma, afe­re su već do­bi­le i na­zi­ve –Alexan­dria i San­to­ri­ni. Nit­ko una­pri­jed ne im­pli­ci­ra kriv­nju čel­ni­ka ban­ke, no u naj­ma­nju ru­ku ne­pra­vil­nos­ti su – pre­vi­dje­li. Kri­vo­tvo­re­nje pos­lov­nih knji­ga i ma­ni­pu­la­ci­ja tr­ži­štem sma­tra­ju se jed­nim od naj­ve­ćih zlo­či­na u ban­kar­skom pos­lo­va­nju i ins­ti­tu­ci­ju mo­gu sta­ja­ti li­cen­ce. Oči­to se klup­ko po­če­lo od­mr­si­va­ti ti­je­kom pri­pre­ma za pro­da­ju di­oni­ca i pro­mje­nu vlas­nič­ke struk­tu­re ko­ja bi ban­ci na­kon pa­da na stres-te- stu tre­ba­la do­ni­je­ti svjež ka­pi­tal i omo­gu­ći­ti čiš­će­nje por­t­fe­lja lo­ših kre­di­ta. Is­tra­gu su do­ne­dav­no pro­vo­di­li is­tra­ži­te­lji u Si­eni, no ni­su je za­tvo­ri­li, ne­go je pre­ba­če­na na tu­ži­te­lje u Mi­la­nu ko­ji će u ro­ku od 18 mje­se­ci od­lu­či­ti o po­di­za­nju op­tuž­ni­ce ili obus­ta­vi pos­tup­ka. Tu­ži­te­lji vje­ru­ju da je ban­ka spor­nim tran­sak­ci­ja­ma ka­ni­la kom­pen­zi­ra­ti gu­bit­ke na­kon što je pla­ti­la pre­ve­li­ku ci­je­nu za pre­uzi­ma­nje kon­ku­rent­ske An­to­nve­ne­te. Vri­jed­nost di­oni­ca u go­di­nu je da­na pa­la čak 86 pos­to.

Pus­tio li­bij­ski ka­pi­tal

Od­la­sku Pro­fu­ma iz UniCre­di­ta ta­ko­đer je pret­ho­dio pad di­oni­ca za čak 70%, na­kon što se po­ka­za­lo da je aus­trij­ski HVB ko­ji su pre­uze­li imao ve­li­ke pri­kri­ve­ne gu­bit­ke. Zbog to­ga je Pro­fu­mo mo­rao tra­ži­ti 6,6 ml­rd. eura od dr­ža­ve ia­ko je sa­mo ne­ko­li­ko da­na pri­je iz­ja­vio da ne­će tre­ba­ti tak­vu po­moć. Ni­je mu po­mo­gla ni či­nje­ni­ca da je ti­je­kom nje­go­va pred­sje­da­nja u UniCre­dit ušao li­bij­ski ka­pi­tal.

Do lanj­skog ko­lo­vo­za Ale­ssan­dro Pro­fu­mo bio je na če­lu ban­ke Mon­te dei Pas­c­hi di Si­ena, ko­ja je je­di­na pa­la na stres­tes­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.