Oglas­nik subota, 20. ko­lo­vo­za 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasnik -

od po­god­no vanj20kg. obra­du Dra­gan man­gan­skog 1,5mm, ali ot­po­ran na Švi­car­ske, fis­lo­bod­nu 34g. - tri dos­to­jans­tve­us­tu­pam RKT 22. bo­li ili ve­li­bra­ni­te­lje. mo­lim ovim Kn. T: rad i NAZOVITE 350kn-- FA­SA­DE IZRADA kro­vi­šta,nad­streš­ni­ca, krov­ne li­ma­ri­je, mon­ta­ža krov­nih pro­zo­ra, se­lid­ba sta­rih te izrada no­vih dr­ve­nih ku­ća, sa­vje­ti i bes­plat­na izrada po­nu­da, mo­guć­nost do­ba­ve kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la po po­volj­nim ci­je­na­ma. T:091/509-6612 IZRADA NO­VIH ILI ADAPTACIJA POSTOJEĆIH KRO­VI­ŠTA UZ SVE PO­TREB­NE ZIDARSKE I LIMARSKE RA­DO­VE UZ PISMENU GARANCIJU IZVODI GRAĐEVINSKI OBRT. UGRADNJA KROV­NIH PRO­ZO­RA. T:098711111 IZVODIMO ra­do­ve ter­mo­fa­sa­de, stroj­ne žbu­ke, stroj­ne gla­zu­re i pje­ska­re­nje, te pro­izvo­di­mo iz­o­la­ci­ju od ka­me­ne vu­ne za dim­nja­ke, bro­do­grad­nju i in­dus­tri­ju, br­zo i po­volj­no - GRANOM d.o.o., T:098/267-065 T:042/612-774, IZVODIMO sve vr­ste fa­sa­da po po­volj­nim ci­je­na­ma. Ra­di­mo is­klju­či­vo sa tes­ti­ra­nim i cer­ti­fi­ci­ra­nim fa­sad­nim to­plin­skim sus­ta­vom. Na iz­ve­de­ne ra­do­ve da­je­mo garanciju. Mo­guć­nost pla­ća­nja na ra­te. T:095/912-5791

IN­TER­NET od 0-24 www. ve­cer­nji. hr/ pre­daj- oglas/ pre­ba­cu­je Vas kli­kom na www. nju­ska­lo. hr, ov­la­šte­nog part­ne­ra za in­ter­net­sku pre­da­ju ma­lih ogla­sa Ve­čer­njeg lis­ta IZVODIMO, sve vr­ste ke­ra­mi­čar­skih ra­do­va kao i pos­ta­vu de­ko­ra­tiv­nog ka­me­na sa ma­te­ri­ja­lom ili sa­mo ru­ke. T:01/201-3932 T:092/343-4206 JUTURNA d.o.o izvodi pos­ta­vu svih vr­sta to­plin­skih fa­sa­da sa pos­ta­vom ske­le ko­ja po­sje­du­je atest oko ci­je­log objek­ta. Sti­ro­por fa­sad­ni sus­ta­vi već od 140kn m2. Ka­me­na vu­na od 200kn m2. T:091/518-6171 KAMEN SANACIJE, čiš­će­nje, za­šti­ta, kr­pa­nje, ugradnja, an­tik­liz­na i an­ti­gra­fit za­šti­ta. T.: 01/4580242 ili M.:098/358433 KERAMIČAR s du­go­go­diš­njim is­kus­tvom pos­tav­lja ke­ra­mi­ku br­zo i kva­li­tet­no, pod­zi­da ka­da, tus ka­bi­na, iz­o­la­ci­je ku­pa­ona, te­ra­sa,mo­za­ik, sve ve­za­no za pos­ta­vu ke­ra­mi­ke nazovite s po­vje­re­njem. T:091/971-7463 KRO­VI­ŠTA,IZRADA no­vih ili adaptacija postojećih uz sve po­treb­ne zidarske i limarske ra­do­ve. Ugradnja krov­nih pro­zo­ra. 098711111 LIMARSKI, hi­dro­izo­la­ter­ski i kro­vo­po­kri­vač­ki ra­do­vi. Po­prav­ci na svim vr­sta­ma Žum­be­rak po­kro­va i re­kons­truk­ci­je kro­vo­va. Grad Zagreb, Za­dar­ska i Lič­ko-senj­ska žu­pa­ni­ja. Po­seb­ne po­god­nos­ti za stam­be­ne zgra­de. Za na­še ra­do­ve jam­či Hr­vat­ska udru­ga kro­vo­po­kri­va­ča. T:091/200-5423 NAJAM mi­ni ba­ge­ra za is­ko­pe, ure­đi­va­nje dvo­ri­šta, par­ko­va, čiš­će­nje ši­ka­ra, na­si­pa­va­nje, do­voz i odvoz ma­te­ri­ja­la, va­lja­nje te­re­na. 140-200kn/h. T:091/529-4471 NU­DIM naj­po­volj­ni­je bra­var­ske us­lu­ge (otva­ra­nje, iz­mje­na oko­va i dr. in­ter­ven­ci­je). Od 100kn. Do­la­zak i sa­vje­ti bes­plat­no. T:091/5150-042 OBRT "MIHALIĆ" ba­vi se bu­še­njem KLASIČNIH i ARTEŠKIH bu­na­ra. T:091/571-1550 T:0912118898 PARKETAR IZVODI SVE PARKETARSKE RA­DO­VE (SA SVO­JIM ILI VAŠIM MA­TE­RI­JA­LOM) I SVE VR­STE POPRAVAKA. RA­DIM NA MO­RU. DOLAZIM U NAJKRAĆEM RO­KU. T:098/231-751 I PARKETAR!!! pos­ta­va, bru­še­nje, baj­ca­nje i la­ki­ra­nje svih vr­sta par­ke­ta po po­volj­nim ci­je­na­ma, izvodimo po­pu­nja­va­nje ru­pa, kr­pa­nje par­ke­ta i za­mje­nu sta­rih laj­s­ni. Za sja­jan par­ket nazovite na broj 091-8888-430 PARKETARSKE us­lu­ge pos­tav­lja­nja, bru­še­nja, la­ki­ra­nja, pres­la­gi­va­nja, baj­ca­nja svih vr­sta par­ke­ta s mo­jim ili vašim ma­te­ri­ja­lom iz­vo­dim br­zo i kva­li­tet­no. Ra­di­mo i na mo­ru. T:098/163-0990 IN­FOR­ma­cI­jE I NaRudžBE 01 / 6300 618 / 805

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.