Ni zbog jed­ne že­ne ni­sam ta­ko pla­kao

Sa­ra je slič­na San­dri, vje­ru­jem da će du­go vla­da­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net RIO DE JANEIRO

Sa­ru su već vi­še pu­ta zva­li u Ame­ri­ku da se ta­mo ško­lu­je i tre­ni­ra. Ali ona ni­je ta­mo otiš­la zbog me­ne – re­kao je tre­ner Haj­n­šek

Sve svo­je us­pje­he Sa­ra Ko­lak pri­pi­su­je slo­ven­skom atlet­skom tre­ne­ru An­dre­ju Haj­n­še­ku. Na­kon što je pro­mi­je­ni­la pet tre­ne­ra, doš­la je u Ce­lje, k An­dre­ju ko­ji ju je us­pio “pri­mi­ri­ti” jer je Sa­ra pri­lič­no tem­pe­ra­men­ta mla­da oso­ba. – Dvi­je go­di­ne ni­smo se ni­jed­nom po­sva­di­li. Mis­lim da to do­volj­no go­vo­ri o na­šem od­no­su. Zva­li su je u Ame­ri­ku, ni­je htje­la ići zbog me­ne. U dvi­je go­di­ne ra­di­la je na tre­nin­zi­ma baš sve što sam za­cr­tao. Ona na sva­kom tre­nin­gu “gri­ze”, bo­ri se. Jed­nom sam Mar­ti­ni Ra­tej, slo­ven­skoj naj­bo­ljoj kop­lja­ši­ci ko­ju is­to tre­ni­ram, ku­pio knji­gu o psi­hič­koj pri­pre­mi. Na­kon to­ga Sa­ra je ku­pi­la pet slič­nih knji­ga i tri je već pro­či­ta­la – is­tak­nuo je An­drej. Na­kon europ­ske bron­ce u Am­s­ter­da­mu An­drej je oče­ki­vao me­da­lju i na Igra­ma.

Sa­ra me ja­ko zez­nu­la

– Ma ljut sam jer me zez­nu­la. Mo­ja su pre­dvi­đa­nja bi­la da će ba­ci­ti kop­lje 66,13 me­ta­ra, a ona je ba­ci­la pet cen­ti­me­tra vi­še. Vi­djet ću kak­va će bi­ti kaz­na za ovaj ne­pos­luh, ha-ha. Ša­lu na stra­nu, ovaj je re­zul­tat iz­van sva­ke pa­me­ti. Sa­ra je cu­ra za ve­li­ke stva­ri i to je sad svi­ma do­ka­za­la. Tre­ba­mo još dvi­je go­di­ne ra­di­ti da do­đe na fi­zič­ki ni­vo na kak­vom je tre­nu­tač­no Mar­ti­na Ra­tej – re­kao je An­drej. Bar­bo­ra Spo­ta­ko­va, jed­na od naj­bo­ljih svjet­skih ba­ca­či­ca svih vre­me­na, rek­la je da je Sa­rin li­mit 67-68 me­ta­ra. Ne du­že. – To će­mo vi­dje­ti. Ako smo za dvi­je go­di­ne za­jed­nič­kog ra­da na­pra­vi­li da pos­ta­ne olim­pij­ska pr­va­ki­nja i da tre­nu­tač­no ima re­zul­tat pre­ko 66 me­ta­ra, što li će tek bi­ti za još dvi­je go­di­ne? Gle­daj­te, ona je da­nas sa sna­gom neg­dje na sa­mo 40 pos­to. Sad ima ma­nje sna­ge ne­go pri­je dvi­je go­di­ne, pri­je ope­ra­ci­je. A pri­je dvi­je go­di­ne ba­ca­la je kop­lje 57 me­ta­ra. Smr­ša­vje­la je 11 ki­lo­gra­ma. Ima­mo mi tu još pu­no pos­la, od teh­ni­ke pa na­da­lje. Ja vam ka­žem da ona mo­že u do­gled­no vri­je­me ba­ci­ti svjet­ski re­kord (72,28 me- ta­ra, nap. a.) – na­gla­sio je An­drej. U Ri­ju vas je po­nov­no ras­pla­ka­la? – Da, već me če­t­vr­ti put ras­pla­ka­la. Pr­vi put u Ptu­ju gdje je ba­ci­la nor­mu za EP, za­tim u Spli­tu kad je ba­ci­la nor­mu za Igre i on­da u Am­s­ter­da­mu gdje je osvo­ji­la eu­rop­sku bron­cu. Ni zbog jed­ne že­ne u ži­vo­tu ni­sam to­li­ko pla­kao kao zbog Sa­re. To su su­ze ra­dos­ni­ce – is­tak­nuo je An­drej. Vi ste tre­ći slo­ven­ski tre­ner ko­ji ra­di u hr­vat­skom sportu. Puš­nik je tre­ner Haj­du­ka, a Kek Ri­je­ke. No vi ste daleko us­pješ­ni­ji od njih dvo­ji­ce. – Mo­žda ću sa­da pos­ta­ti naj­po­pu­lar­ni­ji slo­ven­ski tre­ner u Hr­vat­skoj – re­kao je An­drej ko­ji će od­mah po po­vrat­ku s Iga­ra na lje­to­va­nje u Su­ko­šan. – Bit će lu­da fe­šta u Su­ko­ša­nu. Ina­če, lje­tu­jem uglav­nom tu neg­dje na sred­njem Ja­dra­nu, Pa­ko­šta­ne, Mur­ter, Su­ko­šan – is­tak­nuo je An­drej.

Thor­kil­d­sen idol

O uvje­ti­ma ka­že: – Ni­su do­bri. Hr­vat­ska ima ta­kav di­ja­mant da joj jed­nos­tav­no mo­ra­te da­ti bo­lje uvje­te. Što ne­dos­ta­je? Pa sve. Pri­mje­ri­ce, ima tre­nu­tač­no stari auto­mo­bil ko­ji vri­je­di 1000 eura. Pi­ta­nje je sa­mo kad će se do­go­di­ti da neg­dje sta­ne na ces­ti. San­dra Per­ko­vić joj je ku­pi­la kop­lje na­kon što je go­di­na­ma ba­ca­la tu­đa. Kop­lje se zo­ve “Tor­ki” jer ga je pot­pi­sao slav­ni nor­ve­ški ba­cač An­dre­as Thor­kil­d­sen. On je nje­zin idol – ka­že Sa­rin tre­ner. Mno­gi je već sa­da us­po­re­đu­ju sa San­drom Per­ko­vić? – Pa ima­ju is­ti ka­rak­ter, tje­les­no je San­dra ja­ča. Sad, ho­će li dos­ti­ći San­dri­ne re­zul­ta­te, vi­djet će­mo. Ja se na­dam da ho­će. Sa­ra je već sa­da ve­li­ka spor­ta­ši­ca – za­klju­čio je Haj­n­šek.

Sa­ra ima auto od 1000 eura, kop­lje joj je ku­pi­la San­dra. Mis­lim da se o tom di­ja­man­tu mo­ra po­ves­ti ra­ču­na AN­DREJ HAJ­N­ŠEK tre­ner olim­pij­ske po­bjed­ni­ce

I. KRALJ/PIXSELL

Sa­ra Ko­lak u za­gr­lja­ju Mar­ti­ne Ra­tej s ko­jom tre­ni­ra

An­drej Haj­n­šek i Sa­ra Ko­lak Po­bjed­nič­ka kom­bi­na­ci­ja u druš­tvu ma­me Alek­san­dre i ta­te Mir­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.