Ame­ri­kan­ci ni­su bi­li op­ljač­ka­ni, ne­go su pi­ja­ni ra­di­li pro­ble­me

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

– Tre­ba­li smo se ma­lo uda­lji­ti, ali opet ne pre­vi­še. Tre­ni­ra­mo sku­pa, a je­dan na dru­gog smo ne­vje­ro­jat­no po­nos­ni! – ka­žu deč­ki. Deč­ki i na utr­ka­ma je­dan dru­gom po­ma­žu, kad vo­ze bi­cik­lis­tič­ki dio utr­ke, vo­ze je­dan iza dru­gog ka­ko bi si olak­ša­li bor­bu s vje­trom.

Pi­zza i pu­ding pri­je utr­ke

Na tre­nin­zi­ma tro­še i vi­še od pet ti­su­ća ka­lo­ri­ja. – Pri­je utr­ke po­je­dem pi­zzu! – ka­že Jon­ny, a Alis­ta­ir od­mah do­da­je: – Ja vo­lim po­jes­ti pu­ding... Pri­mje­ri­ce, na utr­ci u Hyde Par­ku Jon­ny je na­kon osva­ja­nja bron­ce – ko­la­bi­rao. Kao klin­ci igra­li su šah, a onaj ko­ji je iz­gu­bio mo­rao je opra­ti su­đe ili rub­lje. Za­nim­lji­va je priča nji­ho­va dje­da Nor­ma­na, ko­ji je za vri­je­me Dru­gog svjet­skog ra­ta slu­žio u mor­na­ri­ci. Kad mu je po­top­ljen rat­ni brod, pli­vao je do kop­na da bi se spa­sio. – Je­dan dru­gog gu­ra­mo do gra­ni­ca iz­dr­ž­lji­vos­ti, pro­la­zi­mo kroz pa­kao, ali smo za­jed­no u to­me. Sad če­ka­mo To­kio. Što će tek ta­mo bi­ti... – ka­že Alis­ta­ir, a brat do­da­je: – Na­vi­kao sam već da me brat po­bje­đu­je na Igra­ma, ne­ma ve­ze, brat mi je... A Edward, naj­mla­đi brat, os­tao je kod ku­će. Kad su olim­pij­skog po­bjed­ni­ka Alis­ta­ira pi­ta­li ka­ko mu je čes­ti­tao, on se na­ša­lio: – Mis­lim da je on mu­zao kra­ve ili ra­dio ne­što u tom sti­lu, što je vje­ro­jat­no bi­lo za­nim­lji­vi­je ne­go gle­da­ti nas na TV-u.... Is­pri­kom Ame­rič­kog olim­pij­skog od­bo­ra okon­ča­na je priča o oru­ža­noj pljač­ki či­je su žrtve na­vod­no bi­la če­tvo­ri­ca ame­rič­kih pli­va­ča, Ryan Loc­h­te (na fo­to­gra­fi­ji), Gun­nar Ben­tz, Jack Con­ger i Ja­mes Fe­igen. Ot­kri­ve­no je da su šes­te­ros­tru­ki osva­jač olim­pij­skih me­da­lja Loc­h­te i ko­le­ge izmislili pri­ču da su ih u ne­dje­lju u zo­ru, ka­da su se vra­ća­li tak­si­jem u olim­pij­sko se­lo sa za­ba­ve u Club Fran­ceu, op­ljač­ka­li laž­ni po­li­caj­ci. A za­pra­vo su “sta­li na ben­zin­skoj cr­p­ki da odu na WC i ka­ko vi­de­os­nim­ka po­ka­zu­je, je­dan od njih raz­bio je u WC-u ogle­da­la i dru­ge pred­me­te u unu­traš­njos­ti”, obja­vi­la je bra­zil­ska po­li­ci­ja. – Čim su doš­li na ben­zin­sku cr­p­ku, po­če­li su mo­kri­ti po­svu­da, je­dan je ski­nuo i hla­če, što se li­je­po vi­di na snim­ci. Upo­zo­ra­va­li smo ih, ali ni­su slu­ša­li – ka­zao je je­dan od za­pos­le­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.