Tu­cak: Že­lim mir­no spa­va­ti pri­je fi­na­la pa ću po­pi­ti nor­ma­bel

Pri­re­mu za dvo­boj ra­di­li smo kao da proš­lost i ono što se sa Sr­bi­ma do­ga­đa­lo ne pos­to­ji, ka­že iz­bor­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Pe­to­ri­ca igra­ča ima­ju pri­li­ku dru­gi put za­re­dom pos­ta­ti olim­pij­ski po­bjed­ni­ci, a to su Pa­vić, Suk­no, Buš­lje, Bu­rić i Jo­ko­vić Dra­žen Braj­dić Hr­vat­ski va­ter­po­lis­ti ve­če­ras će u Ri­ju (22.50) ima­ti pri­li­ku obra­ni­ti olim­pij­sko zla­to, a pe­to­ri­ca me­đu nji­ma mo­gla bi pos­ta­ti olim­pij­ski po­bjed­ni­ci dru­gi put uzas­top­ce (Pa­vić, Suk­no, Buš­lje, Bu­rić, Jo­ko­vić). Če­ti­ri go­di­ne pos­li­je, u sas­ta­vu vi­še ne­ma čak se­dam igra­ča. Ba­rać se umi­ro­vio, Hi­nić vi­še ne igra za re­pre­zen­ta­ci­ju, vra­tar Vi­ćan pre­pus­tio je mjes­to mla­đem i bo­ljem Bi­ja­ču, Do­bud je sus­pen­di­ran zbog do­pin­ga, Obra­do­vić je iz­os­tav­ljen iz dis­ci­plin­skih raz­lo­ga, a Bu­lju­ba­šić i Mus­lim ni­su tu jer zbog oz­lje­da ni­su dos­ti­gli tra­že­nu for­mu.

Br­gu­ljan re­kao sve o se­bi

Do­du­še, su­par­nik će im sa­da bi­ti te­ži ne­go onaj lon­don­ski (Ita­li­ja). Du­pi­ni će za su­par­ni­ke ima­ti Del­fi­ne, va­ter­po­lis­te Sr­bi­je, svjet­ske i europ­ske pr­va­ke. Zbog to­ga su Sr­bi­ju, bez ob­zi­ra na nje­zin ne­uvjer­ljiv start (dva re­mi­ja i po­raz od Bra­zi­la), svi iz­bje­ga­va­li u če­t­vr­t­fi­na­lu, kao što svi iz­bje­ga­va­ju ame­rič­ke ko­šar­ka­še, a sr­p­ski su me­di­ji na­kon po­ra­za od Fran­cu­za na­še eti­ke­ti­ra­li ku­ka­vi­ca­ma. No, na­ši su pro­naš­li put do fi­na­la i tre­ba im na to­me čes­ti­ta­ti. – Ako bi­lo tko ima bi­lo kak­vu pri­mjed­bu, mo­ra pr­vo kre­nu­ti od se­be, a sve dru­go sli­či mi na frus­tra­ci­je. Uos­ta­lom, oni pr­vo mo­ra­ju bi­ti na­čis­tu sa­mi sa so­bom i za­pi­ta­ti se je­su li oni to mo­žda ra­di­li ili ra­de – is­ti­če hr­vat­ski iz­bor­nik Ivi­ca Tu­cak. Na­kon po­lu­fi­na­la, u ko­jem Cr­na pri­pre­ma­ma u trav­nju. Kao da ga je Bog pos­lao da raš­čis­ti­mo ne­ke stva­ri i da jas­no kre­ne­mo da­lje sa zdra­vim ra­zu­mom. Sad je jas­no da u sas­tav­lja­nju mom­ča­di za Rio ni­smo po­gri­je­ši­li. Tu­ca­ku je po­sve jas­no što se do­ga­đa­lo u tim utak­mi­ca­ma i ko­ji su uz­ro­ci vi­so­kih po­ra­za.

Bi­lo bi li­je­po ka­da bih i ja, po­put oca, do­nio ku­ći olim­pij­sko zla­to, ka­zao je Lu­ka, sin Pe­ri­ce Bu­ki­ća

Ni­je ot­krio tko će bra­ni­ti

– Uglav­nom, oni su stje­ca­li pred­nost ka­da bi­smo mi upa­li u cr­ne ru­pe, mom­čad su ko­ja to zna kaž­nja­va­ti. Pri­pre­mu za ovu utak­mi­cu ra­di­li smo kao da ta proš­lost ne pos­to­ji jer smo ta­da či­ni­li po­gre­ške ko­je ovoj mom­ča­di ni­su svoj­stve­ne. Tre­nu­tač­no smo iz­nim­no kva­li­tet­ni pa će se i nas pu­no to­ga pi­ta­ti u tom fi­na­lu i ima­mo pra­vo raz­miš­lja­ti o po­bje­di. Tu­cak upo­ri­šte za to vje­ro­jat­no vi­di u sjaj­noj obra­ni ko­ju Hr­vat­ska igra, u ve­li­koj zdru­že­nos­ti hr­vat­skog sas­ta­va, ve­li­koj po­je­di­nač­noj kla­si Suk­na, sjaj­nim be­ko­vi­ma Buš­lji i Bu­ri­ću, ali i dvo­ji­ci po­naj­bo­ljih lje­va­ka na Igra­ma (Jo­ko­vić, Gar­cia). O to­me ka­že: – Ne­mam ri­je­či ko­ji­ma bih is­ka­zao pri­vr­že­nost Ka­ta­lon­ca Gar­ci­je na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji. Osim igrač­ke kla­se, u mom­čad nam je do­nio i iz­nim­nu ljud­sku di­men­zi­ju. Hr­vat­ska ima i dvo­ji­cu po­naj­bo­ljih vra­ta­ra svi­je­ta (Pa­vić, Bi­jač). A upra­vo po pi­ta­nju vra­ta­ra, Tu­cak je ma­lo i tak­ti­zi­rao ne ot­kri­va­ju­ći tko će bra­ni­ti u fi­na­lu. Ne­ka sr­p­ski iz­bor­nik Sa­vić ima o če­mu raz­miš­lja­ti. Za raz­li­ku od nje­ga, Tu­cak će do­bro spa­va­ti uoči fi­na­la. – Po­pit ću nor­ma­bel, da imam mir­nu noć – re­kao je Tu­cak.

Iz­bor­nik Ivi­ca Tu­cak ka­že da je sad jas­no da ni­je po­gri­je­šio u sas­tav­lju­anju mom­ča­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.