U Aus­tra­li­ji bih do­bio ku­ću uz mo­re

Brod na ko­jem je­dri­mo na­pra­vio je pu­nac na­šeg kon­ku­ren­ta Bel­c­he­ra, ka­že Edo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net RIO DE JANEIRO

Kad se vra­tim ku­ći, naj­pri­je ću oti­ći na tes­ti­ra­nje na vi­rus Zi­ka. A on­da će­mo se dje­voj­ka i ja po­sve­ti­ti pla­ni­ra­nju obi­te­lji, ka­že Ši­me

Pr­vo hr­vat­sko je­dri­li­čar­sko olim­pij­sko zla­to ko­va­lo se 16 go­di­na. Ši­me Fan­te­la i Igor Ma­re­nić su tan­dem ko­ji je u kla­si 470 naj­du­že za­jed­no. Još od svo­je 15. go­di­ne, ka­da se s Cre­sa u Zadar pre­se­lio Igor Ma­re­nić. – Ni­je mo­jim ro­di­te­lji­ma ta­da bi­lo sve­jed­no, no zna­li su u kak­vu obi­telj idem. A Fan­te­le su do­is­ta iz­nim­ni lju­di i ja sam 12 go­di­na ži­vio kod njih. Pri­mi­li su me kao da sam nji­hov. Osim to­ga, Ši­me i ja smo ne­ko­li­ko go­di­na bi­li ci­me­ri u stu­dent­skoj so­bi i stvar­no smo kao bra­ća – is­ti­če Igor ko­ji i da­lje ži­vi u Za­dru, ali već ne­ko­li­ko go­di­na u unajm­lje­nom sta­nu.

Pro­fe­si­je će još pri­če­ka­ti

Ši­me pak ži­vi sa za­ruč­ni­com Viš­njom s ko­jom će usko­ro i oza­ko­ni­ti tu ve­zu. – Kad se vra­tim ku­ći, naj­pri­je ću oti­ći na tes­ti­ra­nje na vi­rus Zi­ka jer ov­dje su nas iz­griz­li ko­mar­ci. A on­da će­mo se dje­voj­ka i ja po­sve­ti­ti pla­ni­ra­nju obi­te­lji. S ob­zi­rom na to da Ši­me plo­vi po svim svjet­skim mo­ri­ma, na­ša­li­li smo se da bi Viš­nja mo­gla kan­di­di­ra­ti za tro­fej “Pe­ne­lo­pa go­di­ne”. – Ja sam k’o po­mo­rac i za­to joj ski­dam ka­pu. Stal­no je sa­ma, no ogrom­na mi je po­dr­ška. Kad-tad ću to mo­ra­ti vra­ti­ti – ša­li se Ši­me. Igor se o svom lju­bav­nom sta­tu­su ni­je htio iz­jaš­nja­va­ti, ali nam je go­vo­rio o svom od­no­su sa Ši­mom. – Pre­vi­še smo za­jed­no da bi me­đu na­ma stal­no bi­la ka­mi­li­ca. Ako se po­sva­đa­mo, to je obič­no oko teh­nič­kih stva­ri, no vr­lo se br­zo ohla­di­mo. A nji­ho­ve in­te­lek­tu­al­ne po­zi­ci­je ja­ko su do­bre. Uos­ta­lom, poz­na­to je da ne mo­že­te us­pje­ti u je­dre­nju ako ne­ma­te kli­ker u gla­vi jer je to vr­lo kom­plek­san sport. – S ob­zi­rom na to da su nam ro­di­te­lji da­li do zna­nja da se od je­dre­nja i ne mo­že ži­vje­ti, ja sam di­plo­mi­rao pos­lov­nu eko­no­mi­ju smjer financije, a Igor ge­ode­zi­ju. Obo­ji­ca smo stu­di­ra­li iz­van­red­no, ima­li smo i stu­dent­sku so­bu u Do­mu Stje­pa­na Ra­di­ća. Ja sam di­plo­mi­rao 2011., a Igor 2012., no pro­fe­si­je će za­sad pri­če­ka­ti, že­li­mo što du­lje os­ta­ti u je­dre­nju – ka­že Ši­me. Olim­pij­sko je­dre­nje u Hr­vat­skoj ni­je unos­no, no ono pro­fe­si­onal­no mo­glo bi im do­ni­je­ti li­je­pu za­ra­du. – Mat­ch-ra­ce je­dre­nje su igre ve­li­kih bro­do­va i mo­že se do­go­di­ti da nas jed­nog da­na ne­ki me­ce­na unaj­mi da vo­zi­mo nje­gov brod. Mi će­mo i da­lje os­ta­ti u ovom olim­pij­skom je­dre­nju, no ovo je asket­ski ži­vot i mo­rat će­mo po­če­ti raz­miš­lja­ti ka­ko za­ra­di­ti sa stra­ne – is­ti­če Ši­me.

Ro­di­te­lji nam ni­su šte­dje­li

Brod na ko­jem su osvo­ji­li zla­to, s opre­mom, sto­ji 20.000 eura. U Bra­zil su ga pos­la­li još pro­lje­tos iz Ar­gen­ti­ne, gdje se odr­ža­vao SP na ko­jem su ta­ko­đer bi­li zlat­ni, a na europ­skim re­ga­ta­ma vo­zi­li su se sta­ri­jim i po­su­đe­nim bro­dom. – Brod ku­pu­je­mo sva­ke dvi­je go­di­ne, a za ovaj smo če­ka­li ma­lo du­lje da ga fi­nan­cij­ski po­kri­je­mo. No, ka­ko ne mo­že­mo če­ka­ti avans HOO-a, klub ni­je šte­dio, a bog­me ni ro­di­te­lji jer smo rek­li da u Rio ide­mo po me­da­lju – ka­že Ši­me. HTV se u olim­pij­ski fi­na­le uklju­čio pre­ko pri­je­no­sa Haj­du­ko­ve kva­li­fi­ka­cij­ske utak­mi­ce u Eu­rop­skoj li­gi, što je Ši­mu “za­bri­nu­lo”: – Uh, to ni­je do­bro. Tor­ci­da će nas tu­ći. No za­to je tu Tor­na­do da ih za­šti­ti. Uos­ta­lom, nji­ho­vi Za­dra­ni za­ci­je­lo im pri­pre­ma­ju vru­ći do­ček. – Da sam aus­tral­ski tre­ner, za ovo zla­to do­bio bih ku­ću, pr­vi red do mo­ra, a ja i su­pru­ga će­mo bi­ti sret­ni ako na­kon ovih 16 go­di­na bu­de­mo na nu­li. To su vam raz­mje­ri na­gra­đi­va­nja za uspjeh. No ja sam vam od 18. go­di­ne tre­ner ho­bis­ta. Već sam če­ti­ri go­di­ne na pla­ći HOO-a kao vr­hun­ski tre­ner, ali ni­kad ni­sam to ra­dio ra­di nov­ca jer ovaj gušt, kad ti je po­sa­da olim­pij­ski po­bjed­nik, ne mo­že nit­ko pla­ti­ti – ka­zao je Edo Fan­te­la, Ši­min otac, a ujed­no i hr­vat­ski je­dri­li­čar­ski iz­bor­nik, ko­ji je iz­nio još jed­nu za­nim­lji­vost: – Mi vam je­dri­mo na bro­du ko­ji je iz­ra­dio pu­nac na­šeg kon­ku­ren­ta Bel­c­he­ra, a lo­gič­no je da će ze­tu na­pra­vi­ti naj­bo­lji brod.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Ši­me i Igor Os­tat će­mo u ovom olim­pij­skom je­dre­nju, no ovo je asket­ski ži­vot i mo­rat će­mo po­če­ti raz­miš­lja­ti ka­ko za­ra­di­ti sa stra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.