Ćo­rić po­meo Na­da­la: Na­dam se da će mu ru­ka bi­ti do­bro...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Anton Fi­lić anton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Naš mla­di te­ni­ski as dru­gi je put, na­kon Ba­se­la 2014., bio bo­lji od Špa­njol­ca. U če­t­vr­tak je u Cin­cin­na­ti­ju sla­vio po­bje­du 6:1, 6:3

Bor­na Ćo­rić dru­gi put u ka­ri­je­ri svla­dao je ve­li­kog Ra­fa­ela Na­da­la! Pr­vi put do­go­di­lo se to u Ba­se­lu 2014. go­di­ne (6:2, 7:6 (4), u če­t­vr­t­fi­na­lu), a dru­gi put u tre­ćem ko­lu ATP tur­ni­ra iz ka­te­go­ri­je Mas­ters 1000 u Cin­cin­na­ti­ju, pa sa­da u me­đu­sob­nim dvo­bo­ji­ma s Ra­fom vo­di s 2-1. S ti­me da je ovaj put Ćo­ri­će­va po­bje­da i sen­za­ci­onal­ni­ja i uvjer­lji­vi­ja, pe­tom te­ni­sa­ču svi­je­ta naš je ti­nej­džer pre­pus­tio sa­mo če­ti­ri ge­ma, svla­dav­ši ga sa 6:1, 6:3, za sa­mo 65 mi­nu­ta igre. Na­da­lu je to naj­te­ži po­raz još od fi­na­la u Do­hi u si­ječ­nju ove go­di­ne ka­da mu je Đo­ko­vić pre­pus­tio gem ma­nje – 1:6, 2:6. Špa­njo­lac mo­žda ni­je bio sa­svim fit jer je na­kon pr­vog se­ta zbog oz­lje­de zglo­ba li­je­ve ru­ke za­tra­žio li­ječ­nič­ku po­moć, ali Bor­na se ni­je oba­zi­rao na to. Svoj po­sao odra­dio je do kra­ja, na­pra­viv­ši u jed­nom raz­dob­lju niz od 10:0 u ge­mo­vi­ma (6:1 i 4:0). Bor­ni je to tre­ća po­bje­da nad igra­či­ma iz Top 10 svjet­skog te­ni­sa. Ka­ko je u Ohi­ju na­ni­zao već tri po­bje­de, znat­no je po­bolj­šao i svoj uči­nak na Mas­ters tur­ni­ri­ma, pa sad on iz­no­si 12 po­bje­da i 13 po­ra­za. Ujed­no je 19-go­diš­nji Za­grep­ča­nin u Cin­cin­na­ti­ju pr­vi put ušao u če­t­vr­t­fi­na­le na jed­nom tur­ni­ru iz ka­te­go­ri­je Mas­ters. – Do­oobar! Ve­li­ka po­bje­da pro­tiv ve­li­kog Ra­fe. I naj­bo­lji re­zul­tat na Mas­ters tur­ni­ri­ma. Na­dam se da će Ra­fi­na ru­ka bi­ti do­bro. Po­ka­zao je da je ve­li­ki šam­pi­on, odi­grao je do kra­ja – us­klik­nuo je Ćo­rić na Fa­ce­bo­oku na­kon po­bje­de nad te­ni­skim ve­li­ka­nom s ko­jim je svo­je­dob­no imao čast i za­jed­no tre­ni­ra­ti tje­dan da­na u nje­go­voj ba­zi na Mal­lor­ci. Us­pje­si u Cin­cin­na­ti­ju omo­gu­ći­li su Bor­ni na­pre­dak od de­vet mjes­ta na ATP lis­ti, a to zna­či da je na tzv. pla­sma­nu uži­vo na 40. mjes­tu (naj­bo­lji pla­sman u ka­ri­je­ri mu je 33. mjes­to iz sr­p­nja 2015.).

Bor­na Ćo­rić u ek­s­ta­zi slav­lja – Na­da­lu je to naj­te­ži po­raz još od fi­na­la u Do­hi u si­ječ­nju ove go­di­ne ka­da mu je Đo­ko­vić pre­pus­tio gem ma­nje – 1:6, 2:6

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.