Na­pu­tak SDP-a

Na bi­ra­li­šta mo­ra­te pri­vu­ći 850.000 na­ših bi­ra­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pe­tra Ma­re­tić-Žo­nja

Iz lo­kal­nih po­ziv­nih cen­ta­ra već se zo­vu po­ten­ci­jal­ni bi­ra­či, a na adre­se su im pos­la­na i pi­sma ko­ja pot­pi­su­je Zo­ran Mi­la­no­vić pe­tra.ma­re­tic-zo­nja@ve­cer­nji.net Mo­bi­li­za­ci­ja lju­di na te­re­nu ko­ji će na dan iz­bo­ra iz­vu­ći na bi­ra­li­šta što vi­še bi­ra­ča Na­rod­ne ko­ali­ci­je glav­ni je cilj SDP-ovih iz­bor­nih ko­or­di­na­to­ra ovih da­na. Ne­ko­li­ko njih s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ka­žu ka­ko im je tre­nu­tač­no glav­na pre­oku­pa­ci­ja uči­ni­ti sve da na dan iz­bo­ra po­dig­nu iz­laz­nost.

Ru­še šan­su ma­li­ma

– Ima­mo naj­ja­če lis­te i što iz­laz­nost na­ših bi­ra­ča bu­de ve­ća, to će Most i Ži­vi zid ima­ti ma­nju šan­su da pri­je­đu iz­bor­ni prag – ka­že SDP-ovac iz vod­stva stran­ke. Pri­je sve­ga se to od­no­si, do­da­je, na one iz­bor­ne je­di­ni­ce u ko­ji­ma je jak nji­hov no­vi part­ner HSS kao što su dru­ga, sed­ma i šes­ta je­di­ni­ca s ob­zi­rom da je HSS naj­ja­či u Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji, Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj, ali i Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji. Vi­še-ma­nje ko­or­di­na­to­ri će se, doz­na­je­mo, dr­ža­ti pla­na raz­ra­đe­nog još za proš­le iz­bo­re ka­da je svoj do­pri­nos u iz­bo­ri­ma mo­rao da­ti baš sva­ki član stran­ke, pa i onaj naj­ni­že ran­gi­ra­ni. Ta­da su na Ible­ro­vu tr­gu iz­ra­ču­na­li i ka­ko im za po­bje­du tre­ba oko 830 ti­su­ća gla­so­va. I ia­ko tu broj­ku ni­su do­seg­nu­li na proš­lim iz­bo­ri­ma u stu­de­nom ka­da su osvo­ji­li go­to­vo 743 ti­su­će gla­so­va, i ia­ko je ona os­ta­la cilj za ru­jan, ne­ki čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva još su op­ti­mis­tič­ni­ji i dr­že da na pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma mo­gu pos­ti­ći još bo­lji re­zul­tat. – Mis­lim da mo­že­mo i do 850 ti­su­ća gla­so­va, za­jed­no u si­ner­gi­ji s HSS-om to ni­je ne­dos­tiž­no. U na­šoj ba­zi čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra već ima­mo oko 800 ti­su­ća lju­di. Uz do­bru or­ga­ni­za­ci­ju i mo­ti­va­ci­ju to se da os­tva­ri­ti – ka­že je­dan član Pred­sjed­niš­tva SDP-a. A me­to­de ko­je će ko­ris­ti­ti za pri- do­bi­va­nje bi­ra­ča slič­ne su kao i na zad­njim iz­bo­ri­ma. Na Ible­ro­vom je po­nov­no već ne­ko vri­je­me ak­ti­van po­ziv­ni cen­tar iz ko­jeg se po­zi­va­ju sim­pa­ti­ze­ri i čla­no­vi stran­ke na dru­že­nja u kam­pa­nji. Iz lo­kal­nih se pak po­ziv­nih cen­ta­ra ziv­ka­ju bi­ra­či te ih se po­ku­ša­va mo­ti­vi­ra­ti da iz­a­đu na iz­bo­re i gla­sa­ju za Na­rod­nu ko­ali­ci­ju. Na adre­se po­ten­ci­jal­nih bi­ra­ča pos­la­na su i pi­sma ko­ja pot­pi­su­je pred­sjed­nik stran­ke Zo­ran Mi­la­no­vić.

U sto­že­ru op­ti­mis­tič­ni

U SDP-u su op­ti­mis­tič­ni i u pi­ta­nju man­da­ta. Ia­ko je sve ma­nje onih ko­ji vje­ru­ju da mo­gu osvo­ji­ti po man­dat vi­še po iz­bor­noj je­di­ni­ci ne­go što su osvo­ji­li na proš­lim iz­bo­ri­ma, ne­ki vje­ru­ju da se ma­njak mo­že kom­pen­zi­ra­ti na na­čin da u ne­kim je­di­ni­ca­ma osvo­je i po dva man­da­ta vi­še ne­go na zad­njim iz­bo­ri­ma.

Na proš­lim su iz­bo­ri­ma osvo­ji­li 743.000 gla­so­va. Sa­da že­le po man­dat vi­še sva­koj je­di­ni­ci

Sve je ma­nje onih ko­ji vje­ru­ju da mo­gu osvo­ji­ti po je­dan man­dat vi­še po iz­bor­noj je­di­ni­ci

SDP se os­la­nja i na svog part­ne­ra HSS za osva­ja­nje gla­so­va bi­ra­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.