TKO I KA­KO RA­DI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1

OD­LU­ČU­JU VLAS­NI­CI Hr­vat­ska me­đu naj­go­ri­ma Ne­ma je­dins­tve­nog rje­še­nja na ra­zi­ni EU pa ta­ko vlas­ni­ci sa­mi od­lu­ču­ju o rad­nom vre­me­nu svo­jih tr­go­vi­na u Hr­vat­skoj, Bu­gar­skoj, Če­škoj, Dan­skoj, Es­to­ni­ji, Ir­skoj, Ita­li­ji, Le­to­ni­ji, Li­tvi, Ma­đar­skoj, Polj­skoj, Ru­munj­skoj, Slo­vač­koj, Slo­ve­ni­ji i Šved­skoj.

2

PRO­PI­SU­JE DR­ŽA­VA ovi­se o tu­riz­mu i go­diš­njem do­bu Ci­par, Fin­ska, Luk­sem­burg, Mal­ta, Por­tu­gal i Špa­njol­ska ima­ju toč­no pro­pi­sa­no vri­je­me u ko­ji­ma tr­go­vi­ne mo­gu bi­ti otvo­re­ne ne­dje­ljom i na­ci­onal­nim praz­ni­kom, a to ovi­si i o do­bu go­di­ne te je li mjes­to tu­ris­tič­ko ili ne.

3

ZA­BRA­NA RA­DA UZ IZ­NIM­KE Rad­nik smi­je re­ći ne Aus­tri­ja, Bel­gi­ja, Fran­cu­ska, Nje­mač­ka, Grč­ka i Ni­zo­zem­ska za­bra­nju­ju rad ne­dje­ljom, no pos­to­je iz­u­ze­ci po­put ben­zin­skih pos­ta­ja, pe­ka­ra, tu­ris­tič­kih po­dru­čja i sl. Za­nim­lji­va je si­tu­aci­ja u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji – dok u Škot­skoj ne pos­to­je ni­kak­ve za­bra­ne ra­da ne­dje­ljom, u En­gle­skoj, Wa­le­su i Sje­ver­noj Ir­skoj to je za­bra­nje­no, a iz­u­ze­tak su tr­go­vi­ne ve­će od 280 m� ko­je mo­gu bi­ti otvo­re­ne iz­me­đu 10 i 18 sa­ti. Ta­ko­đer, za­kon o ra­du u En­gle­skoj i Wa­le­su šti­ti pra­vo rad­ni­ka da od­bi­ju ra­di­ti ne­dje­ljom te da im se is­pla­ću­ju pre­ko­vre­me­ni sa­ti i slo­bod­ni da­ni za rad na dr­žav­ne praz­ni­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.