U “NEUSPJEŠNOJ” HR­VAT­SKOJ POS­TO­JI ITE­KA­KO USPJEŠNA HR­VAT­SKA

Vecernji list - Hrvatska - - News - Dra­žen Kla­rić

Pri­log ko­ji dr­ži­te u ru­ka­ma za­hva­la je svi­ma oni­ma ko­ji svje­do­če ka­ko Hr­vat­ska ni­je iz­gub­lje­na dr­ža­va, po­lju­lja­na apa­ti­jom i ne­po­vje­re­njem u vlas­ti­to zna­nje i sna­gu. Olim­pij­ske igre po­nov­no su nam do­ka­za­le ka­ko oko nas ži­ve lju­di ko­ji vlas­ti­tim pri­mje­rom svje­do­če da se upor­nost i rad is­pla­te, no is­to ta­ko pod­sje­ća­ju nas da je do re­zul­ta­ta mo­gu­će do­ći bez po­mo­ći druš­tva i ins­ti­tu­ci­ja. Nji­hov us­pjeh le­gi­tim­nim či­ni i pi­ta­nje ne oče­ku­je­mo li svi za­jed­no pre­vi­še od dr­ža­ve, tra­že­ći i na­da­ju­ći se da će sve na­še pro­ble­me ri­je­ši­ti po­li­ti­ka. Učin­ko­vi­ta ad­mi­nis­tra­ci­ja i ne­ko­rum­pi­ra­na po­li­tič­ka eli­ta mi­ni­mum je ko­ji po­je­di­nac oče­ku­je od druš­tva, no pra­va sna­ga le­ži u ti­su­ća­ma onih ko­ji svo­jim zna­njem, kre­ativ­noš­ću, spo­sob­noš­ću mi­je­nja­nja se­be i dru­gih sva­kod­nev­no stva­ra­ju hr­vat­sku do­da­nu vri­jed­nost. Sa­ra, Blan­ka, Fan­te­la, Sin­ko­vi­ći... sa­mo su vid­lji­vi dio te dru­ge Hr­vat­ske, ko­ja ne če­ka da im se ne­što do­di­je­li, ne­go sva­kod­nev­no stva­ra i da­je dru­gi­ma kroz no­ve pro­izvo­de, vri­jed­nos­ti, rad­na mjes­ta. Hr­vat­ska ima ve­lik po­ten­ci­jal, ali on ne le­ži sa­mo u li­je­pom i čis­tom mo­ru, on le­ži u na­ma, u na­šem zna­nju i kre­ativ­nos­ti. Za­da­tak je po­li­ti­ke da uz po­moć sus­ta­va sa­mo po­tak­ne nje­gov iz­la­zak na po­zor­ni­cu, a po­je­din­ci će se sa­mi po­bri­nu­ti da ih svjet­ske po­zor­ni­ce i za­pam­te. Alan­for­dov­ski, mo­gli bi­smo za­klju­či­ti ka­ko ži­vi­mo u neuspješnoj zem­lji us­pješ­nih lju­di i ne bi­smo bi­li da­le­ko od is­ti­ne. I na kra­ju, što mo­že­mo na­uči­ti od na­ših olim­pi­ja­ca? Pri­je sve­ga, oni su po­bjed­ni­ci, i ta­ko se­be do­živ­lja­va­ju čak i ka­da nji­ho­va naj­bli­ža oko­li­na sum­nja u njih. Dru­go, svjes­ni su da se do us­pje­ha do­la­zi ra­dom i odri­ca­njem. Tre­će, svoj op­ti­mi­zam i po­zi­tiv­nu ener­gi­ju spo­sob­ni su pre­ni­je­ti i na dru­ge i po­tak­nu­ti ih da i oni pos­ta­nu us­pješ­ni­ji. Ne bi­smo tre­ba­li bi­ti sa­mo ni­je­mi pro­ma­tra­či nji­ho­va ra­da i odri­ca­nja te po­vre­me­ni eufo­rič­ni na­vi­ja­či i sla­vi­te­lji nji­ho­va us­pje­ha. Oni bi nam tre­ba­li bi­ti stal­na in­s­pi­ra­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.