MI­LA­NO­VIĆ O PE­TRO­VU SA­MO FINO, NADA SE “BRA­KU”

Ima i onih ko­ji mis­le da je šef SDP-a po­gri­je­šio, jer da je Pe­trov već iona­ko Plen­ko­vi­ća oda­brao za part­ne­ra u no­voj Vla­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar

Pred­sjed­nik SDP-a i vo­đa Na­rod­ne ko­ali­ci­je Zo­ran Mi­la­no­vić od­lu­čio je abo­li­ra­ti pot­pred­sjed­ni­ka pro­pa­le Vla­de Bo­žu Pe­tro­va i nje­gov Most od svih – a bi­lo ih je na ba­ca­nje – lo­ših po­te­za Ore­ško­vi­će­ve Vla­de. I za sve okri­vi­ti is­klju­či­vo HDZ. Ime Bo­že Pe­tro­va i os­ta­lih mos­to­va­ca Mi­la­no­vić iz­bje­ga­va iz­us­ti­ti kad god i ko­li­ko god je to mo­gu­će. Šef SDP-a ne že­li na­pa­da­ti Most, ne že­li se za­mje­ri­ti Pe­tro­vu jer je uvje­ren da će na taj na­čin na­kon iz­bo­ra us­pje­ti za­klju­či­ti pre­go­vo­re s Pe­tro­vom i s Mos­tom sklo­pi­ti ve­ći­nu i for­mi­ra­ti Vla­du. Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, Mi­la­no­vić je oči­to to­li­ko za­bri­nut za du­šev­ni mir Bo­že Pe­tro­va, svog žes­to­kog po­li­tič­kog kri­ti­ča­ra i pro­tiv­ni­ka, da je svim kan­di­da­ti­ma Na­rod­ne ko­ali­ci­je za­bra­nio da u kam­pa­nji na­pa­da­ju nje­ga i nje­go­ve mos­tov­ce. Na­rav­no, ima dos­ta lju­di i u SDP-u i u dru­gim stran­ka­ma Na­rod­ne ko­ali­ci­je ko­ji su uvje­re­ni ka­ko je tak­va stra­te­gi­ja pre­ma Mos­tu pot­pu­no pro­ma­še­na, ali o to­me u jav­nos­ti šu­te – što ra­di mira u ku­ći, a što zbog vlas­ti­tog kon­for­miz­ma. Ukrat­ko, oni re­zo­ni­ra­ju ka­ko Mi­la­no­vić Pe­tro­vu mo­že pi­sa­ti i lju­bav­na pi­sma i jav­no ga obo­ža­va­ti, ali da sve­jed­no s Mos­tom ne­će us­pje­ti sklo­pi­ti pos­li­je­iz­bor­ni pakt jer je, sma­tra­ju, Pe­trov već odav­no od­lu­čio s ki­me že­li sas­ta­vi­ti no­vu Vla­du. A “deč­ko” ko­jeg je oda­brao zo­ve se An­drej Plen­ko­vić i po mno­go če­mu je sli­čan Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću. Ali pos­to­ji jed­na ve­li­ka, za­pra­vo kru­ci­jal­na raz­li­ka. Plen­ko­vi­ću na vi­zit­ki pi­še da je pred­sjed­nik HDZ-a – stran­ke ko­ja je svje­to­na­zor­ski ku­di­ka­mo bli­ža Bo­ži Pe­tro­vu, Ni­ko­li Gr­mo­ji i Ivi­ci Rel­ko­vi­ću – tro­ji­ci naj­u­tje­caj­ni­jih čla­no­va Mos­ta – ne­go što će to SDP ika­da bi­ti. Bez ob­zi­ra na to je­su li u pra­vu oni ko­ji tvr­de da je Mi­la­no­vi­će­va stra­te­gi­ja pre­ma Mos­tu pro­ma­še­na ili će se na kra­ju po­ka­za­ti da je šef SDP-a vu­kao pre­sud­ne po­li­tič­ke po­te­ze ka­da je po­pu­štao Pe­tro­vu, os­ta­je či­nje­ni­ca da Mi­la­no­vić vo­di ri­skant­nu kam­pa­nju zbog ko­je bi na kra­ju mo­gao iz­gu­bi­ti iz­bo­re. U rin­gu se bo­ri pro­tiv dva bok­sa­ča, jer i Plen­ko­vić i Pe­trov ga ga­đa­ju u bra­du, a on tu­če sa­mo jed­nog – svog pri­ja­te­lja Plen­ko­vi­ća.

ZDRAV­KO MA­RIĆ: Ni­žim po­re­zom na do­bit te odre­đe­nim ele­men­ti­ma u sus­ta­vi­ma po­re­za na do­da­nu vri­jed­nost i po­re­za na do­ho­dak do­dat­no će­mo sti­mu­li­ra­ti pro­izvod­nju teh­nič­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i kan­di­dat HDZ-a u V. iz­bor­noj je­di­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.