Že­lim Plen­ko­vi­ću sre­ću da iz opor­be re­for­mi­ra HDZ

Ja­ko se do­bro osje­ćam u druš­tvu Mi­la­no­vi­ća i Be­lja­ka. Ge­ne­ra­cij­ski smo bli­ski, no iz raz­li­či­tih sre­di­na i ži­vot­nih is­kus­ta­va pa zna bi­ti za­bav­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic-zo­nja@ve­cer­nji.net

S pred­sjed­ni­kom HNS-a Iva­nom Vr­do­lja­kom raz­go­va­ra­li smo o to­me što će im bi­ti pr­vi po­te­zi do­đu li na vlast, što mis­li o Mos­tu, ali i no­vom še­fu HDZ-a.

Mi­nis­tar gos­po­dar­stva Pa­ne­nić pla­ni­ra vas pri­ja­vi­ti DORH-u, USKOK-u i po­li­ci­ji zbog do­dje­le bes­po­vrat­nih pot­po­ra po jav­nim po­zi­vi­ma.

Ne­ke od op­ći­na ko­je su do­bi­va­le sred­stva pri­pre­ma­le su pro­jek­te za ko­je su zna­le da ih mo­ra­ju na­pra­vi­ti i ne­ka­ko fi­nan­ci­ra­ti una­pri­jed, ni­su če­ka­le da se mi­nis­tar­stvo, EU ili net­ko tre­ći sje­ti ras­pi­sa­ti na­tje­čaj. Ka­da sam pos­tao mi­nis­tar, uveo sam pro­ce­du­ru jav­nih po­zi­va ka­ko bi svi za­in­te­re­si­ra­ni ima­li jed­na­ku šan­su. Pri­je to­ga mi­nis­tar je imao dis­kre­cij­sko pra­vo odo­bra­va­ti pro­jek­te ko­je će dr­ža­va su­fi­nan­ci­ra­ti za­jed­no s je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. No­vac ko­ji se di­je­lio pu­tem jav­nih po­zi­va išao je i op­ći­na­ma, i žu­pa­ni­ja­ma, i ins­ti­tu­ci­ja­ma u ko­ji­ma vla­da­ju i HDZ, i SDP, i HDSSB, pa i HNS i pro­ce­du­ra je bi­la is­ta tri go­di­ne. Pri­mje­ri­ce, sa­mo Met­ko­vić je za vri­je­me Bo­že Pe­tro­va kroz ove na­tje­ča­je po­vu­kao i inves­ti­rao zna­čaj­na sred­stva. Ta­ko da na­pad na me­ne ni­je ni­šta do Pa­ne­ni­će­va obra­na od či­nje­ni­ce da on kao mi­nis­tar ni­je na­pra­vio – ni­šta. Oda­brao je pre­diz­bor­nu kam­pa­nju da taj na­pad lan­si­ra i vje­ru­jem da će na­ši gla­sa­či mo­ći pre­poz­na­ti ovaj nje­gov po­tez kao očaj­nič­ki lov u mut­nom.

I vi ste u kam­pa­nju kre­nu­li žes­to­kim to­nom. Za HDZ ste rek­li da su lo­po­vi, za Ban­di­ća da je do­ka­za­no spo­so­ban, ali da to još mo­ra ut­vr­di­ti i pra­vo­su­đe, a kons­tant­no po­nav­lja­te i da je glas za Most glas za HDZ.

Pa kad je ta­ko. Glas za Most glas je za HDZ.

Taj će vam Most tre­ba­ti na­kon iz­bo­ra?

Is­kre­no se na­dam i vje­ru­jem da ne­će. Že­lim pod­sje­ti­ti da je li­je­vo-li­be­ral­na ko­ali­ci­ja dva pu­ta po­bi­je­di­la na iz­bo­ri­ma u Hr­vat­skoj. Oba pu­ta ka­da je Hr­vat­ska bi­la u ogrom­nim mi­nu­si­ma, ka­da su pre­mi­je­ri i mi­nis­tri bi­li po za­tvo­ri­ma, ka­da se uru­ša­va­lo gos­po­dar­stvo. I oba pu­ta je upra­vo li­je­va ko­ali­ci­ja iz­vuk­la dr­ža­vu iz mi­nu­sa. Re­zul­ta­ti zad­njih go­di­nu da­na jas­no po­ka­zu­ju da smo ko­nač­no iz­vuk­li dr­ža­vu iz mi­nu­sa u plus, to se ni­je do­go­di­lo u par mje­se­ci ove teh­nič­ke Vla­de, već u proš­lom man­da­tu. Naj­ve­ći do­pri­nos teh­nič­ke Vla­de iona­ko je bio da ni­su na­pra­vi­li ne­po­prav­lji­vu šte­tu jer za to ni­su ima­li do­volj­no vre­me­na.

Ipak, sve an­ke­te ka­žu da će no­vu Vla­du bi­ti go­to­vo ne­mo­gu­će sas­ta­vi­ti bez Mos­ta?

To su is­tra­ži­va­nja ko­ja se ra­de po prin­ci­pu Hr­vat­ske kao jed­ne iz­bor­ne je­di­ni­ce. Naš je iz­bor­ni sus­tav bit­no slo­že­ni­ji i prag od 5% po­treb­no je pri­je­ći u sva­koj od iz­bor­nih je­di­ni­ca te is­tra­ži­va­nja ko­ja ovu či­nje­ni­cu ne uzi­ma­ju u ob­zir te­ško mo­gu bi­ti po­uz­da­na. Sje­ti­te se proš­le go­di­ne, ni­ti je HDZ po­bi­je­dio, ka­ko su is­tra­ži­va­nja upu­ći­va­la, ni­ti je it­ko pre­dvi­dio da će Most do­bi­ti man­da­ta ko­li­ko je do­bio. Vje­ru­jem da će­mo u ruj­nu ima­ti do­volj­no man­da­ta da sa­mi sas­ta­vi­mo Vla­du.

Što će vam u tom slu­ča­ju bi­ti pr­vi po­te­zi?

Nas­ta­vit će­mo ra­di­ti ono što smo po­če­li. Ide dru­ga fa­za po­ve­ća­nja pla­ća lju­di­ma jer pr­vo mo­ra­mo po­ve­ća­ti pla­će da bi­smo mo­gli po­ve­ća­ti po­troš­nju. Is­to ta­ko, u hit­ne iz­mje­ne mo­ra­mo sta­vi­ti za­kon o po­ti­ca­nju inves­ti­ci­ja ka­ko bi­smo nas­ta­vi­li s inves­ti­cij­skim va­lom, ko­ji je po­kre­nut kra­jem na­šeg man­da­ta ka­ko bi mo­glo do­ći do no­vih za­poš­lja­va­nja. Os­ta­lo će us­li­je­di­ti za man­da­ta.

Obe­ća­va­te i 145.000 no­vih rad­nih mjes­ta. Ka­ko?

Uvi­jek sam že­lio od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje kak­vu Hr­vat­sku že­li­mo 2025. go­di­ne, a stra­te­ški do­ku­men­ti – In­dus­trij­ska stra­te­gi­ja i Stra­te­gi­ja pa­met­nih spe­ci­ja­li­za­ci­ja, do­ne­se­ni za na­šeg proš­log man­da­ta – od­go­va­ra­ju na to. Zna se da su sek­to­ri ener­ge­ti­ke, elek­tro­ener­ge­ti­ke, far­ma­ci­je, ITa, pre­hram­be­ne i pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je, kao i drv­ne in­dus­tri­je oni ko­je mo­gu pod­ni­je­ti otva­ra­nje no­vih 86 ti­su­ća rad­nih mjes­ta do 2025. Os­ta­tak će se re­ali­zi­ra­ti u dru­gim sek­to­ri­ma ko­ji ni­su obu­hva­će­ni in­dus­trij­skom stra­te­gi­jom, ali je­su no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma, ino­va­ci­ja­ma... Ve­lik pro­blem i iz­a­zov bit će kva­li­tet­na rad­na sna­ga. Mo­ra­mo hit­no ubr­za­ti obra­zov­ne pro­ce­se jer rast i re­ali­za­ci­ju in­dus­trij­ske stra­te­gi­je i stra­te­gi­je pa­met­nih spe­ci­ja­li­za­ci­ja tr­ži­šte ra­da već da­nas ne mo­že pra­ti­ti.

A što je s va­šim ve­li­kim pro­jek­tom eks­plo­ata­ci­je Ja­dra­na?

Sta­nje na svjet­skom tr­ži­štu pro­mi­je­ni­lo se ot­kad smo mi kre­nu­li u taj pro­ces 2013. Ta­da je ci­je­na naf­te bi­la 90 do­la­ra po ba­re­lu, da­nas je 45-50 do­la­ra. Uvje­ti su, dak­le, u me­đu­vre­me­nu pro­mi­je­nje­ni u ne­ga­tiv­nom smje­ru za naf­t­nu in­dus­tri­ju. Na­ža­lost, na­ši pret­hod­ni­ci ni­su se ovog pro­jek­ta ulo­vi­li na vri­je­me. Ita­li­ja de­set- lje­ći­ma cr­pi rud­na bo­gat­stva iz ja­dran­skog pod­mor­ja i os­tva­ru­je na to­me zna­čaj­nu za­ra­du i bi­li bi­smo lu­di i neo­d­go­vor­ni da u od­go­va­ra­ju­ćem tre­nut­ku to ko­nač­no ne na­pra­vi­mo i mi. Ina­če, pu­no ma­nja inves­ti­ci­ja je po­treb­na za is­tra­ži­va­nje i eks­plo­ata­ci­ju na kop­nu ne­go na mo­ru. I sjaj­no je što je ova Vla­da po­t­vr­di­la da smo ra­di­li po za­ko­nu i pot­pi­sa­la ugo­vo­re za kop­no. A pro­jekt Ja­dra­na, ka­da se po­pra­vi si­tu­aci­ja i ka­da bu­de za­in­te­re­si­ra­nih na tr­ži­štu, tre­ba nas­ta­vi­ti. Ne tre­ba se žu­ri­ti, bit­no je da smo us­ta­no­vi­li da pos­to­ji po­ten­ci­jal, da u pra­vim tr­žiš­nim uvje­ti­ma pos­to­ji in­te­res inves­ti­to­ra te ka­da se tak­vi uvje­ti po­no­vo stvo­re pro­jekt tre­ba re­vi­ta­li­zi­ra­ti.

Priz­na­li ste pro­pust s raz­djel­ni­ci­ma. Ho­će­te li nas­ta­vi­ti s nji­ho­vom ugrad­njom ili ne?

Tre­ba nas­ta­vi­ti s ugrad­njom raz­djel­ni­ka jer sam uvje­ren da

O Bo­ži Pe­tro­vu Ka­ko ući u Vla­du s čo­vje­kom ko­ji je go­vo­rio o uki­da­nju žu­pa­ni­ja, a za­vr­šio s uki­da­njem ku­ri­ku­lar­ne re­for­me

će se na kra­ju po­ka­za­ti da su do­ve­li do ušte­da. Da je pos­to­ja­lo bo­lje rje­še­nje, vje­ro­jat­no bi­smo ga bi­li naš­li. Je­di­ni nam je pro­pust bio što, u po­čet­ku, ni­smo edu­ci­ra­li lju­de pa je doš­lo do ni­za nes­po­ra­zu­ma. Vo­lio bih vi­dje­ti pra­ve re­zul­ta­te ugrad­nji raz­djel­ni­ka. Si­gu­ran sam da će se tak­va stu­di­ja uskoro po­ja­vi­ti. Ako se po­ka­že da je ušte­da bi­lo, s pro­jek­tom tre­ba nas­ta­vi­ti.

Do­đe­te li opet na vlast, ho­će­te li se po­ku­ša­ti do­go­vo­ri­ti s MOLom da odus­ta­nu od ar­bi­tra­že?

To je pi­ta­nje za MOL jer mi smo od po­čet­ka bi­li za do­go­vor. Vi­še pu­ta sam ih po­zi­vao da ne po­kre­ću ar­bi­tra­žu, ali su je ipak po­kre­nu­li i ni­su nam os­ta­vi­li ni­ka­kav iz­bor ne­go da i mi uči­ni­mo is­to. Ako do­đe­mo na vlast, si­gur­no će­mo po­ku­ša­ti opet raz­go­va­ra­ti. Uvi­jek je do­bro da se dvi­je stra­ne, suv­las­ni­ci ta­ko ve­li­ke kom­pa­ni­je, ko­ja sa­da de fac­to pro­pa­da u ru­ka­ma Ma­đa­ra, po­ku­ša­ju do­go­vo­ri­ti. Ako su sprem­ni za do­go­vor, on­da je i vri­je­me za do­go­vor, čak i pri­je ar­bi­tra­že. No, bo­jim se da do do­go­vo­ra opet ne­će do­ći jer su u po­ka­za­li što su im glav­ni ci­lje­vi – za­tvo­ri­ti Sisak i Ri­je­ku i pre­tvo­ri­ti nas u dis­tri­bu­tiv­nu mre­žu. To ni­je naš in­te­res i mo­rat će­mo nas­ta­vi­ti ra­di­ti na os­tva­re­nju hr­vat­skih na­ci­onal­nih in­te­re­sa.

HDZ raz­miš­lja da u zad­njem tjed­nu kam­pa­nje obja­vi ime­na svih svo­jih kan­di­da­ta za mi­nis­tre. Što je s li­je­vom ko­ali­ci­jom, ko­ji će­te vi re­sor do­bi­ti?

Ko­nač­nog do­go­vo­ra još ne­ma. HNS ima vr­hun­ske ka­dro­ve za ne­ko­li­ko mi­nis­tar­sta­va – vanj­skih pos­lo­va, gra­di­telj­stva, zna­nos­ti, gos­po­dar­stva, pro­me­ta... Raz­go­vo­ri su vo­đe­ni, no ne mo­že­mo pri­je ne­go što do­bi­je­mo po­vje­re­nje do­go­vor kon­kre­ti­zi­ra­ti.

Zna­či, ni­je is­klju­če­no da vi, ovaj put, umjes­to gos­po­dar­stva pre­uz­me­te re­sor pro­me­ta?

Ni­šta ni­je is­klju­če­no, ali o to­me je sa­da pre­ra­no go­vo­ri­ti.

Za­što pre­ra­no, ide­mo na iz­bo­re, za­što bi­ra­či ne bi zna­li tko će bi­ti ključni lju­di u Vla­di?

Lju­di­ma je vje­ru­jem pu­no važ­ni­je od ka­dro­vi­ra­nja da im se po­ve­ća­ju pla­će i da ima­ju gdje ra­di­ti. To je spe­ci­jal­nost Mos­ta, po­pu­lis­tič­ke i štet­ne stran­ke ko­ja se ba­vi dru­gim po­li­tič­kim stran­ka­ma, a ne re­zul­ta­tom. Kao i spe­ci­jal­nost ove ko­ali­cij­ske Vla­de ko­ja mje­se­ci­ma ni­je na­pra­vi­la ni­šta, me­đu os­ta­lim i za­to što su se po­gu­bi­li u ka­dro­vi­ra­nju. Ne ra­de ni­šta, ni­su do­ni­je­li ni­jed­nu od­lu­ku ko­jom bi po­mo­gli gra­đa­ni­ma. Ja u kam­pa­nji že­lim raz­go­va­ra­ti o re­zul­ta­ti­ma i pro­jek­ti­ma.

Što ne is­klju­ču­je da zna­mo i tko su va­ši kan­di­da­ti za mi­nis­tre.

Za HNS se vi­še-ma­nje zna sve. Tu smo si­gur­no An­ka Mrak-Ta­ri­taš, Ves­na Pu­sić i ja, kao i niz struč­nih i spo­sob­nih, jav­nos­ti ne­što ma­nje poz­na­tih ko­le­ga. Sprem­ni smo pre­uze­ti od­go­vor­nost, a što će tko vo­di­ti, pred­met je do­go­vo­ra kad se vi­de iz­bor­ni re­zul­ta­ti.

Ka­ko uop­će funk­ci­oni­ra tro­jac Mi­la­no­vić – Be­ljak – Vr­do­ljak?

Su­per. Mo­ram priz­na­ti da se ja­ko do­bro osje­ćam u nji­ho­vu druš­tvu. Ge­ne­ra­cij­ski smo bli­ski, iz ne­kih pot­pu­no raz­li­či­tih sre­di­na i ži­vot­nih is­kus­ta­va, do­du­še, pa to zna bi­ti za­bav­no.

Je li HSS do­bi­tak za ko­ali­ci­ju?

Si­gur­no. Kao što mis­lim da je ime Na­rod­na ko­ali­ci­ja pra­vo ime jer u svom sa­dr­ža­ju obu­hva­ća naj­ve­ći dio Hr­vat­ske, i onu tra­di­ci­onal­nu, i li­be­ral­ni cen­tar, i so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ju.

Što ka­že­te na Mos­tov uvjet, ni Mi­la­no­vić ni Plen­ko­vić za pre­mi­je­ra?

Oni su pot­pu­no ra­zot­kri­ve­ni, jas­no je da pre­fe­ri­ra­ju ko­ali­ci­ju s HDZ-om. To je da­nas svi­ma jas­no. U po­li­ti­ci je bit­no da ono što mis­liš i go­vo­riš, a ono što go­vo­riš, ra­diš. Kod Mos­ta je slu­čaj da sva­ki dan go­vo­re i ra­de ne­što dru­go i da miš­lje­nje uvi­jek mo­ra­ju pr­vo iz­nje­dri­ti sa svo­jim ide­olo­zi­ma, za ko­je nit­ko po­uz­da­no ne zna tko su. S nji­ma ku­pu­je­te mač­ka u vre­ći. Bo­žo Pe­trov ka­že “ne in­zis­ti­ra­mo na fo­te­lja­ma” pa tra­ži da on bu­de pre­mi­jer. Pot­pi­še kod jav­nog bi­ljež­ni­ka da ne­će u ko­ali­ci­ju, pa ode s HDZ-om. Ka­že da ne in­zis­ti­ra na fo­te­lja­ma, ali i tra­ži šest mi­nis­tar­sta­va. Stal­no go­vo­ri jed­no, a ra­di dru­go.

I vi ste rek­li da će HNS sa­mos­tal­no na iz­bo­re, a na kra­ju ste otiš­li opet sa SDP-om?

Ni­je toč­no. Re­kao sam da će­mo sa­mi na iz­bo­re sa­mo ako se ne do­go­vo­ri­mo sa SDP-om, ako ne bu­du is­pu­nje­ni na­ši uvje­ti. Oni su is­pu­nje­ni. Da ni­su, iš­li bi­smo sa­mi.

Na­kon proš­lih iz­bo­ra su­dje­lo­va­li ste u pre­go­vo­ri­ma s Mos­tom i na­pus­ti­li ih. Što ako na je­sen opet bu­de­mo ima­li re­pri­zu?

HNS će ima­ti is­ti stav kao i na­kon dva kru­ga pre­go­vo­ra. Mi ne­će­mo su­dje­lo­va­ti u ne­vje­ro­dos­toj­nim pre­go­vo­ri­ma. Na­ša je ide­olo­gi­ja re­zul­tat. Ka­ko ući u Vla­du s čo­vje­kom ko­ji je go­vo­rio o uki­da­nju žu­pa­ni­ja, a za­vr­šio s uki­da­njem ku­ri­ku­lar­ne re­for­me? Ne­ma­ju ni­je­dan re­zul­tat, ni­je­dan oz­bi­ljan za­kon, go­di­nu da­na je ci­je­la zem­lja iz­gu­bi­la zbog njih.

Ka­za­li ste da vam je pri­ja­telj re­kao da ga no­vi An­drej Plen­ko­vić pod­sje­ća na Mi­la­no­vi­ća, ali da je nez­na­li­ca. Pa za­što nez­na­li­ca?

Da, u smis­lu da ne­ma is­kus­tva u vo­đe­nju dr­ža­ve.

Pa ni­je zbog to­ga nez­na­li­ca?

Po­gle­daj­te HDZ-ov pro­gram. Is­pu­ni­ti sve što obe­ća­va­ju je ne­mo­gu­će. Onaj tko to iz­go­va­ra ili svjes­no go­vo­ri ne­is­ti­nu ili ne zna da to što go­vo­ri ni­je iz­ve­di­vo. No to su iona­ko ri­je­či mo­ga pri­ja­te­lja. Ja mis­lim da je do­la­zak Plen­ko­vi­ća na če­lo HDZ-a do­bra stvar za HDZ, ko­ji se mo­ra res­truk­tu­ri­ra­ti. I HDZ-u i Plen­ko­vi­ću že­lim svu sre­ću da iz opo­zi­ci­je pre­tvo­ri HDZ u mo­der­nu stran­ku. On je oso­ba ko­ja to mo­že.

I što on­da, ve­li­ka ko­ali­ci­ja?

Ta­da bi to bi­lo su­per, ali o tom po­tom.

Ka­dro­vi­ra­nje vo­li Most, štet­na stran­ka ko­ja se ba­vi dru­gim stran­ka­ma, a ne re­zul­ta­tom Ve­lik pro­blem bit će kva­li­tet­na rad­na sna­ga. Mo­ra­mo hit­no ubr­za­ti obra­zov­ne pro­ce­se

SVI PUTEVI VO­DE U BARBAN Ci­je­li po­li­tič­ki vrh na­šao se ju­čer u Bar­ba­nu, na za­vr­š­ni­ci Tr­ke na pr­ste­nac. Pred­sjed­ni­ca je po­pri­ča­la sa Zlat­kom Ko­ma­di­nom, teh­nič­ki pre­mi­jer Ore­ško­vić poz­drav­ljao na­zoč­ne, šef HDZ-a od­go­va­rao na pi­ta­nja no­vi­na­ra, ma­lo je pro­ća­skao biv­ši pred­sjed­nik Me­sić...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.